دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد2

 

دریافت نسخه pdf کلیه کتابهای امازون و google book از سرویس دانلود کتاب استفاده کنید.

برای دانلود مقالات خود از پایگاه های علمی از سرویس دانلود مقالات علمی استفاده کنید.

برای دریافت اکانت (یوزر و پسورد) پایگاه های علمی از سرویس پسورد پایگاه های علمی استفاده کنید.

http://www.downloadpaper.ir/Account-numbers.aspx

4001 - تبیین مدل تحلیل تطبیقی تجارب مرمت شهری در ایران و جهان (چکیده)
4002 - بررسی سطح آمادگی جسمانی و حرکتی دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد و تهیه هنجار (چکیده)
4003 - تأثیر خستگی بر فعالیت الکتریکی عضلات پهن داخلی مایل و پهن خارجی در زنجیره حرکتی بسته : با تاکید بر سند روم درد کشککی – رانی (چکیده)
4004 - تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر در ک مططلب دانش آموزان (چکیده)
4005 - مطالعه برنامه های تمرینی برای درمان سندروم درد کشککی ـ رانی (چکیده)
4006 - تاثیر برنامه تمرینی بر نسبت فعالیت الکتریکی عضلات ... (چکیده)
4007 - تاثیر تمرین هوازی بر سندروم قبــل از قاعــدگی دختران (چکیده)
4008 - تاثیر برنامه تمرینی هوازی بر سلامت روان زنان نخست باردار (چکیده)
4009 - بررسی و مقایسه منبع کنترل و احساس تنهایی دختران... (چکیده)
4010 - رنگ و بیان اسطوره ای آن در معماری (چکیده)
4011 - طراحی با کلیدواژه ها (چکیده)
4012 - روانشناسی محیط و معماری منظر (چکیده)
4013 - برنامه دهی معماری در طراحی سیستماتیک (چکیده)
4014 - بررسی رویکردهای معماری معاصر ایران (چکیده)
4015 - هویت زدایی از معماری (چکیده)
4016 - روانشناسی محیط و الگوهای فضای آموزشی (چکیده)
4017 - طرح توسعه حرم مطهر حضرت رضا(ع) و مساله خاطره جمعی (چکیده)
4018 - تاثیر تمرینات هوازی بر حجم ها و ظرفیت های ریوی... (چکیده)
4019 - مقایسه میزان تراکم استخوان ,ترکیب بدن و ... (چکیده)
4020 - تبیین نگرش و گرایش مردم شهر مشهد به فعالیتهای ... (چکیده)
4021 - تخمین توابع واکنش صادرات برای فولاد خام بر اساس سیاست استراتژیک تجاری (چکیده)
4022 - حسابرسان وسامانه های برنامه ریزی منابع بنگاه (چکیده)
4023 - بررسی رابطه قابلیت آمادگی جسمانی با ویژگیهای روانی و ... (چکیده)
4024 - حسابرسی مستمر ، حسابرسی آینده (چکیده)
4025 - زمان­بندی بار محاسباتی تقسیم­ پذیر با در نظر گرفتن زمان بازگشت نتایج در سیستم­های ناهمگن با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
4026 - تجزیه و تحلیل کینماتیکی و کنتیکی ضربه روی پا با پای غالب و غیر غالب در فوتبال (چکیده)
4027 - انتظام ساختار عملکردی سکونت گاههای روستایی با تاکید بر الگوی تخصیص مکانی خدمات، مطالعه موردی شهرستان کلات (چکیده)
4028 - تاثیر تمرین هوازی بر سندروم قبــل از قاعــدگی دختران (چکیده)
4029 - بر رسی تشدید p0 در برهمکنش های e+ e- در ا نرژی مرکز جرم60 (چکیده)
4030 - نقدی بر نگرش اسطوره از منظر لوی استراوس (چکیده)
4031 - مطالعه دینامیکی حالتهای چند کوارکی (چکیده)
4032 - مشخصه یابی نوری و ساختاری نانو پودر سنتز شده با دو روش احتراق ژل و هم رسوبی (چکیده)
4033 - اثر نقطه مرجع بر یادگیری الگوی جدید هماهنگ نامتقارن دو دست (چکیده)
4034 - بررسی رابطه بین سبک هویت با نگرش و گرایش اوقات فراغت دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد با تأکید بر فعالیت بدنی (چکیده)
4035 - تعیین رابطه برخی از اندازه های ابعاد بدنی با زمان شنای 100 متر شناگران نخبه (چکیده)
4036 - شاخصهای جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران (چکیده)
4037 - بررسی ویژگی های اپتیکی نانو پودر سرامیک PMN-PT (چکیده)
4038 - بررسی جایگاه زبان آرامی در دوره هخامنشی (چکیده)
4039 - کنترل موج فشار جریان کذرا در خطوط انتقال آب توسط مخازن موج گیر ساده (چکیده)
4040 - بررسی برخی اثرات بوم شناختی Atriplex canescens بر محیط های تحت کشت در استان خراسان (چکیده)
4041 - ساخت نانو پودر Pb(Zr0.52,Ti0.48)O3 و مشخصه یابی آنها با استفاده از SEMو طیف سنجی رامان (چکیده)
4042 - روش تحلیلی محاسبه نشت از کانال منحنی شکل (چکیده)
4043 - ساخت و بر رسی خواص اپتیکی و الکتریکی لایه های نازک CdS به منظور استفاده در سلو لهای خورشیدی (چکیده)
4044 - بررسی تطبیقی بورس اوراق بهادار ایران با بورس های منتخب جهان (چکیده)
4045 - روشهای بهبود جوانه زنی در 10 گونه گیاه داروئی و زینتی مناطق خشک (چکیده)
4046 - پایش فصلی علفهای هرز در دو مزرعه جو علوفه ای در مشهد (چکیده)
4047 - رویکردی جدید به ارزیابی اقتصادی طرحهای مرتعداری در ایران (چکیده)
4048 - رخساره های رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان در برش های جوزک و چمن بید در غرب حوضه رسوبی کپه داغ و انطباق با نواحی شرق حوضه (چکیده)
4049 - روشی برای ترسیم خطوط هم سرعت و تخمین دبی در کانالهای روباز (چکیده)
4050 - نقدی بر کاشت گیاه Atriplex canescens در ایران از دیدگاه بوم شناختی (چکیده)
4051 - مطالعه فلورستیک منطقه تیرگان وتععیین شکل های زیستی و پراکنش جغرافیائی گیاهان منطقه (چکیده)
4052 - ضرورت بازنگری در جایگاه دروس امنیتی - استراتژیک در برنامه درسی علوم سیاسی و روابط بین الملل (چکیده)
4053 - گاه شماری آثار شیخ طوسی (چکیده)
4054 - تعیین خصوصیات فنوتیپی، ژنوتیپی و پروتئوتیپی یک واریانت ریز کلنی غیر بیماریزای Pseudomonas (چکیده)
4055 - مبانی نظری و سیاست های عملی بوش در رویارویی با مساله ی ایران هسته ای (چکیده)
4056 - مروری بر Quorum sensing درP. aeruginosa ː نقش تنظیم کننده های جدید (چکیده)
4057 - خلیج فارس ؛ کانون سیاست آمریکا بر محور منع/ ضد اشاعه (چکیده)
4058 - کاربرد ریبوفلاوین به عنوان القاء کننده مقاومت در برنج (چکیده)
4059 - مقایسة تأثیر تمرینات پلایومتریکی در آب و خشکی برتوان بی هوازی ناجیان غریق (چکیده)
4060 - تعیین فراوانی انواع صدمات و سبب شناسی آسیبهای ورزشی در میان اسکیت بازان نخبه کشور (چکیده)
4061 - تعیین رابطة همبستگی میان آزمون آمادگی هوازی بروس و پلة کوئین (چکیده)
4062 - کشف انجیلهای نجع حمادی وبازنگری دراناجیل رسمی مسیحیت (چکیده)
4063 - برنابا (چکیده)
4064 - آیین جاینی (چکیده)
4065 - توزیع چندگانگی ذرات باردار در نابودی e e در انرژی مرکز جرمGeV57-54 و مقیاس KNO (چکیده)
4066 - مطالعه دینامیک جریان ضربانی خون در مجرای تنگ شده (چکیده)
4067 - محاسبه شعاع هسته با استفاده از ناحیه برهمکنش در نابودی الکترون پوزیترون (چکیده)
4068 - روش تفریق طیفی چند باندی اصلاح شده برای بهبود صحبت (چکیده)
4069 - تعیین رفتار طبقه‌بندها با کلیشة تصمیم مبتنی بر مدل مخفی مارکوف (چکیده)
4070 - مقایسه خواص تیغه های خاک ورزی بشقابی رایج در ایران با استفاده از یک مخزن خاک مقیاس کوچک آزمایشگاهی (چکیده)
4071 - بررسی عوامل بوجود آمدن خطا در محاسبه نرخ سوختن آزمایشگاهی (چکیده)
4072 - ارائه روشی مبتنی بر محتوای ترکیبی (چکیده)
4073 - اهمیت Quorum Sensing در فیزیولوژی و بیماریزایی Pseudomonas syringae (چکیده)
4074 - نقش مسیر انتقال سیگنال جاسمونیک اسید در مقاومت گیاه برنج علیه قارچهای رایزوکتونیای بیماریزا (چکیده)
4075 - رورتی و نفی نظریه معرفتی بازنمایی (چکیده)
4076 - تحلیل نحوی - معنایی ساختمان بند ساده در زبان فارسی بر پایه دستور نقش گرای نظام مند هلیدی (چکیده)
4077 - مقایسه سرود بیست و دوم ایلیاد «کشته شدن هکتور» و حماسه رستم و اسفندیار بر پایه الگوی لباو و والتسکی (چکیده)
4078 - مطالعه عملکرد موتور اشتعال جرقه ای هیدروژنی با سیستم بازیافت گازهای خروجی رقیق کننده (چکیده)
4079 - بررسی توزیع رطوبت خاک تحت سیستم آبیاری قطره‌ای زیر سطحی (SDI) در باغات پسته (مطالعه موردی: اراضی رفسنجان با آب های شور) (چکیده)
4080 - تحلیل دینامیکی استوانه ساخته شده از جنس مواد هدفمند (Functionally graded materials) (چکیده)
4081 - نحوه پردازی واژه ها در ذهن: مدل دسترسی فعال سازی تعاملی مفهوم بنیاد (چکیده)
4082 - رویکردی نحوی - معنایی به واژه های مرکب در زبان فارسی (چکیده)
4083 - بررسی باکتریهای اپی فیت درختان پسته در مناطق عمده پسته کاری ایران (چکیده)
4084 - توسعه روش تهیه نقشه های عملکردی موتورهای اشتعال جرقه ای با توجه به استانداردهای مربوطه (چکیده)
4085 - بررسی واژه‌ها و مفاهیم اساسی برنامه‌ درسی در قرآن وحدیت (چکیده)
4086 - توسعه مدل احتراق مثلثی جهت شبیه سازی احتراق در موتور اشتعال جرقه ای (چکیده)
4087 - بررسی حضور پلاسمیدها در باکتریهای اپی فیت درختان پسته (چکیده)
4088 - اثر افزودنیهای ایتریم و لانتانیم بر خواص الکترونیکی نانوساختار اکسید ایندیم با استفاده از روش اسپری پایرولیز ومحاسبات اصول اولیه (چکیده)
4089 - بررسی تأثیر زبان شفاهی و کتبی در نحوه درک زبان (چکیده)
4090 - تجزیه و تحلیل ساخت کلان حماسه رستم و اسفندیار شاهنامه فردوسی بر اساس قالب لباو و التسکی (چکیده)
4091 - بررسی نقش بازتوانی جسمانی در درمان دردهای مزمن ناحیه کمری ستون مهره های دانشجویان ورزشکار دانشگاه دولتی تربیت بدنی روسیه (چکیده)
4092 - زبان فارسی عاملی یکپارچگی و وحدت گونه های محلی زبان کردی (چکیده)
4093 - ریشه شناسی و وجه تسمیه (پاسارگاد) اولین ‌پایتخت ‌پارسیان (چکیده)
4094 - بررسی ویژگیهای زیستی و بوم شناختی چنگر در تالابهای شمال ایران (چکیده)
4095 - بررسی میزان اثربخشی گروه درمانی معنوی - مذهبی در افزایش عزت نفس زندانیان مرد زندان مرکزی مشهد (چکیده)
4096 - شانکر و لکه برگی پسته ناشی از گونه ای زانتوموناس (چکیده)
4097 - بررسی و ارزیابی روش شیخ طوسی در نقد رجال و آثار (چکیده)
4098 - الگوی ساختاری- نقشی برای سبک شناسی گفتمان انتقادی (چکیده)
4099 - محاسبه ضرایب کشسانی و تندهی بلور پیزوالکتریک ZnOبا استفاده از نظریه اختلال تابعی چگالی (چکیده)
4100 - مطالعه ژئومتریک مورفومتری جمعیتهای چنگر (Fulica atra: Rallidae ) در سه تالاب شمالی کشور (چکیده)
4101 - استفاده از دستور واژی - نقشی در طراحی ماشین ترجمه انگلیسی به فارسی (چکیده)
4102 - بررسی تاثیر شوری بر جوانه زنی در رشد گیاهچه گیاهان دارویی (چکیده)
4103 - انگاره تکرار نزول آیه (چکیده)
4104 - اثر تنش شوری بر رشد و تبادلات کازی گیاه چغندر قند (چکیده)
4105 - محاسبه ضرایب کشسانی و تن دهی بلور پیزوالکتریک زینک سولفید با استفاده از نظریه اختلال تابع چگالی (چکیده)
4106 - پارک ملی گلستان قبل و بعد از سیل مرداد 1380 (چکیده)
4107 - بررسی تاثیر زمان کاشت و تراکم بوته بر جنبه های کمی گیاه دارویی بابونه (چکیده)
4108 - مطالعه برخی از صفات ریخت شناسی، ریخت سنجی و بوم شناسی خوتکا در تالاب فریدونکنار (چکیده)
4109 - بررسی پراکندگی جوابهای سالیتوری مدل Phi4 از ناخالصی با سه مدل متفاوت (چکیده)
4110 - ساخت و بررسی خواص ساختاری و الکتریکی لایه های نازک کادمیم سولفید به منظور استفاده در سلولهای خورشیدی (چکیده)
4111 - اثر بخشی گروه درمانی معنوی مذهبی بر عزت نفس زندانیان مرد زندان مرکزی مشهد (چکیده)
4112 - بررسی صفات رشد پنج واریته چغندر قند تحت دو سطح تنش شوری (چکیده)
4113 - گسترش وازگانی و ساختاری زبان نوشتاری دانش آموزان مقطع ابتدایی بر اساس متغیر طبقه اجتماعی در چارچوب نظریه بازیل برنشتاین (چکیده)
4114 - اعتیاد زنان در گروه درمانی (چکیده)
4115 - فواید لغوی اشعار بدر شروانی (چکیده)
4116 - بررسی ابعاد پنج گانه جو سازمانی و رابطه آن با میزان کارآفرینی حوزه مدیریتی دانشکده های تربیت بدنی کشور (چکیده)
4117 - مقایسه کارایی اقتصادی بانک های خصوصی و دولتی در ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی (فراگیر) داده ها (DEA) (چکیده)
4118 - تعیین اثر تعاملی تمرین استقامتی -قدرتی منتخب بر سطح افسردگی و غلظت فنیل آلانین سرم دانشجویان با افسردگی متوسط (چکیده)
4119 - رویکرد قرآن به ابزار ها و راه های شناخت (چکیده)
4120 - اثر تعاملی استقامتی-قدرتی منتخب بر سطح افسردگی و غلظت تیروزین سرم دانشجویان با افسردگی (چکیده)
4121 - بانکداری اسلامی: مانع یا زمینه ساز توسعه؟ (چکیده)
4122 - ارتقای الگوریتم تخصیص بهینه منابع در پروژه های 3R (چکیده)
4123 - آسیب شناسی دروس حقوقی دوره کارشناسی علوم سیاسی (کاربست رویکرد عملگرا در بازنگری محتوا، منابع، شیوه های آموزش) (چکیده)
4124 - ثبات سازی در جامعه ناهمگون عراق(نقش همسایگان: مورد ایران) (چکیده)
4125 - بررسی وتحلیل ,وضعیت اثربخشی شرکتهای تبلیغاتی شهرمشهد وارائه راهکارهای مناسب (چکیده)
4126 - جایگاه دولت اسلامی در عدالت گستری و توزیع عادلانه درآمد و ثروت (چکیده)
4127 - فرایند مدیریت دانش درنظام آموزشی غیر رسمی دانشگاه ها بر اساس نظریه نوناکا وتاکوچی (چکیده)
4128 - جهانی شدن و اصلاحات : پندها و تجربه ها (چکیده)
4129 - توازن اقتصادی از دیدگاه اسلام و عملکرد اقتصاد ایران (چکیده)
4130 - مسئولیت کیفری متصدیان پزشکی (چکیده)
4131 - جهانی شدن حقوق و جرایم اقتصادی (چکیده)
4132 - ارزیابی یکنواختی توزیع آب حاصله از دستگاه آبیاری سنترپیوت اصلاح شده جهت آبیاری با شدت متغییر در امتداد بال آبیاری (چکیده)
4133 - زمانبندی اقتصادی گردش کارها در گریدهای محاسباتی (چکیده)
4134 - زمان بندی فازی کار موازی در محیط ناهمگن (چکیده)
4135 - ایجاد تصویر mri با استفاده از ارزشیابی مئازی درخت BSP (چکیده)
4136 - برنامه نویسی موازی مبتنی بر عاملهای سیار بر روی گریر (چکیده)
4137 - بررسی اثرمدیریت کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر برعملکرد و خصوصیات کیفی سیب زمینی رقم آگریا در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
4138 - ضرورت ها و راهکارهای عملی برای تاسیس انجمن کتابداری آموزشگاهی ایران (چکیده)
4139 - تأثیر دگر آسیبی اندامهای هوایی و ریشه اسپند بر خصوصیات رشدی گیاه بابونه (چکیده)
4140 - مطالعه اثرات بالینی تزریق داخل رحمی Cephapirin Benzathine در درمان اندومتریت گاوهای شیری هلشتاین (چکیده)
4141 - بررسی افت سطح سطح آبهای زیرزمینی و تاثیرات آن در دشت نیشابور (چکیده)
4142 - بررسی خصوصیات الکترونیکی بلور پروسکایتPb(Zr0.53,Ti0.47)O3 با در نظر گرفتن اثر اربیتالهای جایگزیده d (چکیده)
4143 - بررسی خصوصیات الکترونیکی و اپتیکی بلور کادمیم تلورید در فاز مکعبی با استفاده از اصول اولیه (چکیده)
4144 - طراحی و ارزیابی نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم در شمپاش ها (چکیده)
4145 - رشد، فتوسنتز و عملکرد ذرت در پاسخ به تلقیح با قارچ میکوریزا و باکتری‌های آزادزی تثبیت کنندة نیتروژن در نظام‌های زراعی رایج و اکولوژیک (چکیده)
4146 - بررسی اثرات کاربرد کودهای آلی مختلف و محلول پاشی عصاره‌ آنها بر تولید و ماندگاری گوجه‌فرنگی در انبار در نظامهای کشاورزی اکولوژیک (چکیده)
4147 - جداسازی کلونینگ و بررسی بیان موقت ژن sat ازگیاه شقایق الی فرا papaver soomniferom (چکیده)
4148 - تاثیر بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته بر خصوصیات کیفی و افزایش عمر انباری دو رقم آلبالو (چکیده)
4149 - جامع نویسان پیش از کلینی (چکیده)
4150 - الگوریتمی جهت یافتن تناظر بین خوشه ها در خوشه بندی های متفاوت به منظور استفاده در خوشه بندی توافقی (چکیده)
4151 - خوشه بندی توافقی وزنی (چکیده)
4152 - روش جدیدبرای زمانبندی اقتصادی گردش کارها در گرید های محاسباتی (چکیده)
4153 - تشخیص خطای امپدانس بالا در خطوط توزیع با استفاده از الگوریتم شناسایی خودی از بیگانه در سیستمهای ایمنی (چکیده)
4154 - فاصله یابی تطبیقی خطا در خطوط انتقال نیرو (چکیده)
4155 - فاصله یابی خطا در خطوط انتقال با سه پایانه (چکیده)
4156 - بررسی و تحلیل پیش بینی پذیری قیمت برق در بازارهای رقابتی انرژی الکتریکی (چکیده)
4157 - فرورزونانس در شبکه های توزیع و تاثیر آن بر برقگیرهای ZnO (چکیده)
4158 - رویکردی جدید در پیش‎بینی پذیری قیمت در بازارهای رقابتی انرژی الکتریکی (چکیده)
4159 - طراحی و تحلیل بازار رزرو در محیط رقابتی صنعت برق بر اساس مدل Pay-as-Bid (چکیده)
4160 - بررسی شاخصهای تصمیم گیری جهت پیشنهاد قیمت یک شرکت تولید کننده انرژی در محیط رقابتی صنعت برق: مقایسه و تحلیل مناقصه های یکنواخت و تمایزی (چکیده)
4161 - شناسایی کندکتانسهای یونی در مدل ری انتری از سلولهای بافت میوکارد بطن (چکیده)
4162 - سنکرون سازی یک زوج پیس میکر بر اساس منحنی پاسخ فاز (چکیده)
4163 - بررسی اثر ریبوفلاوین بعنوان فعال کننده مکانیسم های دفاعی گیاه برنج علیه بیماریهای رایزوکتونیایی (چکیده)
4164 - بررسی تحلیلی و شبیه سازی ولتاژ گذرای بازگشتی در کلیدهای قدرت در خطوط انتقال جبران شده با خازن سری (چکیده)
4165 - بررسی اهمیت پیش بینی میزان تقاضا در پیش بینی قیمت برق با تفکیک قیمت برق به مولفه های مختلف در فضای رقابتی انرژی الکتریکی (چکیده)
4166 - مدلسازی رفتار دینامیکی برقگیرهای اکسید فلزی در مطالعات شامل گذراهای سریع (چکیده)
4167 - طراحی و بکارگیری یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی جهت حل مسئله بهینه سازی تخصیص انرژی و رزرو (چکیده)
4168 - الگوریتمی جدید جهت حفاظت واحدهای تولید پراکنده در برابر قطع شبکه اصلی (چکیده)
4169 - تجزیه و تحلیل اثر متقابل بازار انرژی-رزرو چرخشی و بازار رزرو جایگزین در مدل تخصیص پشت سرهم و همزمان (چکیده)
4170 - صور ومراتب وحی محمدی(ص) (چکیده)
4171 - شنکره و مکتب ادوایته ودانته (چکیده)
4172 - رامانوجه و ملا صدرا (چکیده)
4173 - وضعیت متون آموزشی در حوزه ادیان (چکیده)
4174 - جبر واختیار ازدیدگاه قرآن وکلام اسلامی(1) (چکیده)
4175 - بررسی مدل هندسی ترمیم زخم در خرگوش نژاد نیو زلندی (چکیده)
4176 - مقایسه خواص اپتیکی و ساختاری سرامیکPZT تهیه شده به دو روش سنتی و سل ژل (چکیده)
4177 - مشخصه یابی نوری و ساختاری نانو پودر PZT تهیه شده با دو روش سل ژل و هم رسوبی (چکیده)
4178 - دمای گذار بوز اینشتین در فراتر از حد توماس - فرمی (چکیده)
4179 - سنتز و مشخصه یابی اپتیکی و ساختاری نانو پودر PZT به روش احتراق ژل (چکیده)
4180 - شبیه سازی جریان سیال داخل سیلندر موتورهای احتراق داخلی با مدلهای مختلف آشفتگی (چکیده)
4181 - القاء تتراپلوئیدی در Hyosyamus muticus L با استفاده از کلشی سین (چکیده)
4182 - بررسی خواص اپتیکی سرامیک SiC در دو فاز مکعبی و هگزاگونال و اثر افزودنی های بر آن (چکیده)
4183 - طراحی پروفیل روتور پمپ های لوب دورانی با منحنی گام غیر دایره ای و تعیین میزان دبی خروجی از آنها (چکیده)
4184 - جایابی بهینه تولید پراکنده DG بر اساس روش جدید قیمت گذاری دسترسی به شبکه توزیع (چکیده)
4185 - برنامه ریزی توان راکتیو چند هدفه درشبکه های قدرت با استفاده از روش کلونی مورچه شتاب یافته و وزن دهی سلسله مراتبی (چکیده)
4186 - نقدی و نظری بر «مثنوی مولوی، تصحیح و شرح محمد استعلامی» (چکیده)
4187 - اثر افزایش ماده جامد کل شیر بر روند تخمیر ماست غلیظ شده (چکیده)
4188 - اثر میزان چربی شیر بر رشد و فعالیت باکتری های آغازگر و کیفیت ماست معمولی (چکیده)
4189 - نقدی و نظری بر «تاریخ جامع ادیان، جان بی ناس، ترجمه علی‌اصغر حکمت» (چکیده)
4190 - تلخی زدایی و تولید مارمالاد و نوشیدنی از ضایعات حاصل از (چکیده)
4191 - اثر واریته‌و‌زمان‌نگهداری‌روی‌ویژگیهای‌شیمیایی‌رب‌گوجه‌‌فرنگی حاصل از چهار واریته (چکیده)
4192 - بهینه‌سازی فرمولاسیون ماست معمولی میوه‌ای و بررسی کیفیت آن در طی زمان نگهداری (چکیده)
4193 - اثر عملیات حرارتی بعد از جوشکاری بر تغییرات ریز سختار و سختی فولاد زنگ نزن رسوب سخت سونده 17-4 pH ترمیم شده بروش جوشکاری (چکیده)
4194 - بررسی اثر افزایش ماده جامد شیر بر ویژگی های میکروبی، فیزیکوشیمیایی و ارگانولپتیکی ماست پروبایوتیک (چکیده)
4195 - بررسی اثر شیر سویا بر ویژگی های میکروبی، فیزیکو شیمیایی و ارگانولپتیکی ماست پروبایوتیک (چکیده)
4196 - بهینه سازی روش مستقیم تولید ماست غلیظ شده (چکیده)
4197 - روش جدید اندازه گیری قوام رب گوجه فرنگی (چکیده)
4198 - نقش پپتید های فعال بیولوژیک حاصل از شیر در تهیه موادغذایی فانکشنال (سلامتی بخش) (چکیده)
4199 - بررسی خوردگی حفره‌ای در فولاد زنگ نزن 17-4 pH ترمیم شده به روش جوشکاری در محلول 3.5% نمک طعام (چکیده)
4200 - اثر عملیات حرارتی پیر سازی بر رفتار سایشی فولاد زنگ نزن 17-4 pH (چکیده)
4201 - بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های وحشی و زراعی زرشک (Berberis sp.) استانهای خراسان با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP (چکیده)
4202 - نقش شادی در بهداشت روان (چکیده)
4203 - ارزیابی کیفیت درونی میوه کیوی به صورت غیر مخرب با استفاده از طیف سنجی مرئی و مادون قرمز نزدیک (چکیده)
4204 - اثر میزان چربی شیر بر رشد و فعالیت باکتری های آغازگر و کیفیت ماست (چکیده)
4205 - امکان سنجی استفاده از لوله های گرمایی در تهویه مطبوع جهت بهینه سازی مصرف انرژی (چکیده)
4206 - نظام حقوق اساسی مقایسه ای و دانش مطالعات منطقه ای (چکیده)
4207 - بازنمایی عنصرایرانی در گزارش نامه های تاریخی روزگار قاجاریه (چکیده)
4208 - طراحی یک الگوریتم مبتنی بر تبدیل موجک و روشANFISجهت حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور (چکیده)
4209 - طراحی یک الگوریتم مبتنی بر خوشه سازی کاهشی در حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور (چکیده)
4210 - تاریخ شفاهی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
4211 - زیست چینه شناسی سازند نیزار بر پایه نانوپلانکتون های آهکی در برش الگو واقع در تنگ نیزار (چکیده)
4212 - زیست چینه نگاری نهشته های سانتونین-ماستریشتین جنوب شرق اصفهان بر مبنای نانوفسیلهای آهکی (چکیده)
4213 - معرفی نانوفسیلهای آهکی سازند گورپی در برش کاور (جنوب ایلام) (چکیده)
4214 - مقایسه سازند نیزار بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی در برش الگو با برش روستای چهچهه (چکیده)
4215 - بایواستراتیگرافی سازند سنگانه بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی در مقطع امیر آباد (چکیده)
4216 - بررسی گذر سازنهای تیرگان, سرچشمه،سنگانه، آیتامیر و آبدراز بر مبنای نانو پلانکتو نهای آهکی در مقطع جاده مشهد- سرخس (چکیده)
4217 - مطالعات زیست چینه شناسی سازند پسته لیق بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی در برش روستای دربند (چکیده)
4218 - تهیه نانوپودر PZT به روش خود احتراقی ژل در دو دمای تکلیس و مشخصه یابی آنها با استفاده از SEM و XRD (چکیده)
4219 - بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به آموزش های مجازی (چکیده)
4220 - بررسی میزان آمادگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای حضور در دوره های آموزش مجازی (چکیده)
4221 - بررسی تاثیر پارامترهای تنظیمی بر استحکام کششی-برشی اتصالات جوش مقاومتی نقطه ای ورقهای بدنه خودرو توسط مدلسازی رگرسیونی (چکیده)
4222 - تاثیر کود نیتروژن و تراکم گیاهی بر جذب وکارآیی مصرف نور در کلزا (چکیده)
4223 - ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در کشت مخلوط ذرت و سیب زمینی (چکیده)
4224 - اثر تنوع گیاهی و نوع منبع تغذیه‌ای بر ترکیب و تراکم علفهای هرز در الگوهای مختلف کشت (چکیده)
4225 - بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه (چکیده)
4226 - بررسی اثر تاریخ کاشت، زمان و روشهای مختلف مدیریت علف‌های هرز در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز (چکیده)
4227 - ارزیابی عملکرد زعفران Crocus sativus L در کشت مخلوط باغلات، حبوبات و گیاهان زراعی (چکیده)
4228 - بررسی مزیت کشت مخلوط زنیان و شنبلیله در سطوح مختلف کود دامی و آرایش کاشت (چکیده)
4229 - مدلسازی پویایی بانک بذر یولاف وحشی (Avena fatua) در مزرعه گندم (چکیده)
4230 - اثر تنش خشکی بر کارآیی مصرف آب و عملکرد ارقام کلزا (چکیده)
4231 - تاثیر مواد آلی و میزان مصرف سولفوسولفورون بر پایداری آن در خاک (چکیده)
4232 - تاثیر نوع بسته بندی درجه حرارت و زمان ماندگاری بر سفتی بافت پسته رقم اوحدی و مقایسه آن با فاکتور های حسی (چکیده)
4233 - الگوریتمی جدید جهت ایجاد هماهنگی بین SVC و ULTC (چکیده)
4234 - طراحی سیستم حفاضتی بهینه با در نظر گرفتن پارامترهای مختلف موثر بر ایمنی ان به کمک اتگوریتم ژنتیک (چکیده)
4235 - محاسبه حاشیه امنیت خطوط انتقال با دو دیدگاه قطعی و احتمالی در شبکه 132 کیلو ولت مشهد (چکیده)
4236 - جایابی بهینه کلید و انتخاب مانور در شبکه های توزیع با در نظر گرفتن تو لیدپراکنده (چکیده)
4237 - روش ترکیبی هوشمند شناسایی جزیره با وجود تولید پراکنده (چکیده)
4238 - رتبه بندی شبکه های 20 کیلو ولت شبکه توزیع جهت، نگهداری و اتوماسیون با تکنیک سلسله مراتبی (AHP) (چکیده)
4239 - بهبود پایداری گذرا در نیروگاههای بادی سرعت ثابت با استفاده از مقاومت ترمزی (چکیده)
4240 - جذب حد اکثر توان در آرایه های خورشیدی با در نظر گرفتن مشخصه غیر خطی (چکیده)
4241 - ارزیابی اقتصادی تاثیر خروج ژنراتورها و خطوط انتقال در امنیت شبکه (چکیده)
4242 - تخصیص هزینههای انتقال به ژنراتورها و بارهای شبکه با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان (چکیده)
4243 - تخصیص هزینه توان راکتیو در محیط تجدید ساختار یافته صنعت برق (چکیده)
4244 - تخصیص هزینههای انتقال به ژنراتورها و بارهای شبکه با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان (چکیده)
4245 - مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه بازگردان دینامیکی ولتاژ ( DVR (با استفاده از روش سرد شدن تدریجی فلزات ( SA ) (چکیده)
4246 - طراحی و ساخت کنترل کننده توان یکپارچه (UPFC) 3 کیلووات آمپری (چکیده)
4247 - بهبود پایداری سیستمهای قدرت چند ماشینه با بکارگیری کنترل فازی مقاوم بر رویSMES (چکیده)
4248 - ارزیابی و تحلیل اقتصادی طرح به کارگیری تولیدات پراکنده جهت برق رسانی به مصرف کنندگان دور از شبکه سراسری در مقایسه با طرح گسترش شبکه (چکیده)
4249 - بررسی احتمالی میزان ولتاژ گذرای بازگشتی در کلیدهای قدرت در خطوط انتقال جبران شده با خازن سری با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو (چکیده)
4250 - هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در شبکه ای با ساختارهای متفاوت به کمک یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی (چکیده)
4251 - ارزیابی مقایسه ای (Benchmarking) شرکت های توزیع برق ایران (چکیده)
4252 - تجزیه و تحلیل اقتصادی طرح به‌کارگیری میکروتوربین در کاربرد‌های سایش پیک و CHP (چکیده)
4253 - فاصله یابی خطا در خطوط انتقال موازی به کمک مدل گسترده خط در حوزه زمان (چکیده)
4254 - الگوریتمی ترکیبی بر پایه سیستم های استنتاج فازی-تطبیقی (ANFIS) جهت تشخیص زود هنگام عیوب ترانسفورماتور قدرت (چکیده)
4255 - کنترل بهینه بار فرکانس در فضای تجدید ساختار شده صنعت برق با استفاده از فیدبک خروجی (چکیده)
4256 - روش جدیدی در فاصله یابی خطا در خطوط انتقال ترکیبی هوایی و کابلی (چکیده)
4257 - تشخیص جریان هجومی مغناطیس کننده از جریان خطای داخلی در ترانسفورماتورهای قدرت با آشکارسازی اعوجاجهای شکل موج جریان تفاضلی (چکیده)
4258 - بررسی اثر مدلسازی سیستم تحریک بر قطع بار تطبیقی براساس فرکانس و ارائه ضریب تصحیح مناسب (چکیده)
4259 - کیفیت فرضیه ها در پایان نامه های دکتری علوم سیاسی گرایش مسایل ایران (چکیده)
4260 - وضعیت رشته علوم سیاسی در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
4261 - کنترل هماهنگ SVC و TCSC جهت بهبود رفتار دینامیکی سیستم قدرت با اعمال کنترل کننده ترکیبی مد لغزشی فازی تطبیقی و بهینه (چکیده)
4262 - استراتژی نوین و قابل برنامه ریزی کنترل فیلترهای فعال در شرایط غیر سینوسی بودن ولتاژها مبتنی بر ولتاژهای مجاری (چکیده)
4263 - تشخیص و پیش بینی خطا در برنر بویلر نیروگاه بخار (چکیده)
4264 - چیستی مفهوم فرنگ در گزارشنامه های تاریخی روزگار قاجار (چکیده)
4265 - بررسی پدیده تداخل در خطوط شامل SVC چندگانه و طراحی کنترل کننده مناسب جهت بهبود عملکرد آنها (چکیده)
4266 - طراحی کامل سیستم کنترل فازی دنبالسازی مدل مرجع بهینه با الگوریتم ژنتیکی (چکیده)
4267 - مروری بر روند تحقیقات در فیلترهای فعال به منظور حذف هارمونیکها و بهبود کیفیت تغذیه (چکیده)
4268 - شبیه سازی سه بعدی جریان بر روی سرریزهای پلکانی (چکیده)
4269 - بررسی انتقال رسوب و رسو بگرفتگی در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل (چکیده)
4270 - پژوهشی در کتاب الکافی خطیب تبریزی (چکیده)
4271 - نکات ادبی در تفسیر المیزان (چکیده)
4272 - اوزان وقوافی ابن عبدربه (چکیده)
4273 - سنجش اثربخشی و کارآیی شرکت های تعاونی استان خراسان رضوی (چکیده)
4274 - ارزیابی پارامترهای مخزنی سازند بورگان در یکی از میدان های نفتی جنوب باختر ایران (چکیده)
4275 - کوه قاف،اسطوره یاواقعیت؟ارزیابی جایگاه کوه قاف دراحادیث تفسیری ومتون روایی (چکیده)
4276 - شرایط جامعه شناختی نقد،مناظره و استدلال:استلزامات و مفروضات (چکیده)
4277 - هماهنگی جبران کننده های سری و موازی جهت بهبود رفتار دینامیکی سیستم قدرت با اعمال کنترل کننده ساختار متغیر (چکیده)
4278 - بهبود روش تشخیص خطاهای امپدانس بالا با استفاده از شبکه عصبی (چکیده)
4279 - طراحی جبران کننده استاتیکی (SVC) با استفاده از تئوری کنترل ساختار متغیر (VSC) جهت بهبود رفتار دینامیکی موتورهای القایی (چکیده)
4280 - بررسی اثر مدل بار بر عملکرد کنترل کننده های موجود در شبکه AC/DC (چکیده)
4281 - تحلیل پدیده فرورزونانس در سیستمهای قدرت با در نظر گرفتن اثر هیسترزیس (چکیده)
4282 - بهبود راه اندازی موتورهای القایی به کمک جبران کننده های راکتیو استاتیکی (چکیده)
4283 - جایابی بهینه خازن درخطوط توزیع انرژی الکتریکی با در نظر گرفتن اثرات هارمونیک (چکیده)
4284 - طراحی و ساخت کنترل کننده توان راکتیو جهت بهبود راه اندازی موتورهای القایی، بهبود ولتاژ شبکه تغذیه و صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی (چکیده)
4285 - گذرای ناشی از سوئیچ کردن خازن های قدرت در سیستم های توزیع و انتقال روش حذف آنها (چکیده)
4286 - مطالعه پدیده فرورزونانس در سیستم های قدرت الکتریکی (چکیده)
4287 - بهبود تنظیم ولتاژ در خطوط توزیع انرژی الکتریکی (چکیده)
4288 - تفسیر موقعیت تکتونیکی منشاء و تاریخچه رسوبگذاری نهشته های سیلیسی آواری سازند پسته لیق(پالئوسن زیرین) در شرق حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
4289 - ولتاژ های نامتقارن در شبکه انتقال و شبکه توزیع و روشهای کاهش آن (چکیده)
4290 - مقایسه رخساره ها و محیطهای رسوبگذاری کوارتزیت راسی در ایران مرکزی و البرز (چکیده)
4291 - چینه نگاری سکانسی سازند سروک در یکی از میدان های نفتی جنوب غرب ایران (چکیده)
4292 - تاریخچه دیاژنز سنگ های آهکی سازند سرچشمه در مرکز حوضه کپه داغ (چکیده)
4293 - چینه نگاری سکانسی سازند پسته لیق در مرکز کپه داغ (درگز) (چکیده)
4294 - شناسایی اائیدهای سازند تیرگان در شمال چناران (چکیده)
4295 - لیتواستراتیگرافی و محیط رسوبگذاری سازند همبست (پرمین بالایی) در ناحیه شورجستان (شمال شرق آباده) (چکیده)
4296 - مطالعه عناصر بالقوه سمی در رسوبات رودخانه زاینده رود (چکیده)
4297 - بررسی علل و عوامل پراکندگی اندازه رسوبات بستر در طول رودخانه بقمچ در حوضه آبخیز ارداک- شمال چناران (چکیده)
4298 - ارزیابی روند تغییر پارامترهای اندازه ذرات و مکانیزم های موثر بر آن در رودخانه زاینده رود (اصفهان) (چکیده)
4299 - بررسی تاثیر مصالح و شکل سازه بر روی عملکرد سازه در برابر انفجار (چکیده)
4300 - بررسی تاثیر شکل و اندازه بزرگترین سنگدانه بر مقاومت فشاری نمونه های بتنی (چکیده)
4301 - ازخود بیگانگی انسان: ابزاری در دست حاکمان عصر جدید؛ تحلیلی بر رمان پرواز بر فراز آشیانه فاخته (چکیده)
4302 - تفسیر تاریخچه سیمانی شدن سنگهای سیلیسی آواری زوراسیک میانی در شمال شرق ایران (چکیده)
4303 - چرخه متان در رسوبات و ارتباط آن با کانی زایی اتیزنیک: مثالی از جنوب شرق زاپن (چکیده)
4304 - مطالعات بخش یک سازند گچساران در شرق میدان نفتی گچساران بوسیله نمودارهای پتروفیزیکی گاما و صوتی و مطالعات میکروسکپ الکترونی مجهز به ای دی اس (چکیده)
4305 - بررسی علل احتمالی ابتلای ساکنین منطقه دندی و ماه نشان به سکته های قلبی و بیماریهای ریوی از دیدگاه زمین شناسی پزشکی (چکیده)
4306 - اخوان در خیمه خیام (چکیده)
4307 - بهار و تعامل معتدل با سنت و تجدد (چکیده)
4308 - بررسی محتوایی شعر کودک در دهه هفتاد (گروههای سنی الف، ب و ج) (چکیده)
4309 - شیوه تصویرگری نیما در اشعار آزاد (چکیده)
4310 - بررسی کاربرد طیف سنجی مادون قرمز در ارزیابی کیفیت درونی میوه های سیب، پرتقال (چکیده)
4311 - روشهای اندازه گیری مولفه توالی منفی ناشی از نا متقارن بودن در سیستمهای توزیع انرژی (چکیده)
4312 - فرورزونانس در خطوط انتقال انزژی ولتاژ بالا (چکیده)
4313 - پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور جاندیر با استفاده از دو ساختار متفاوت شبکه عصبی MLP (چکیده)
4314 - مطالعه تنوع ژنتیکی درون و بین دو گونه از جنس Cuminum با استفاده از نشانگرهای مولکولیAFLP (چکیده)
4315 - تولید بایواتانل از ضایعات لیگنوسلولزی: بهینه سازی مرحله پیش فرآوری توسط اسید غلیظ (چکیده)
4316 - اثر میزان چربی شیر بر رشد و فعالیت باآترهای آغازگر و آیفیت ماست غلیظ شده (چکیده)
4317 - ارزیابی کشش درآمدی و قیمتی تقاضای آب شرب شهری با استفاده از روش پولاک-والس (چکیده)
4318 - بررسی اثربخشی تلفیق گروه درمانی شناختی- رفتاری و آموزش مهارتهای اجتماعی بر کاهش تحریفهای شناختی و اجتنابهای اجتماعی دانشجویان (چکیده)
4319 - اثر تاریخ و تراکم کاشت بر صفات مورفولوژیک و عملکرد نخود (چکیده)
4320 - معرفی مرجانهای فرازنین برش چهاربرج-شمال باختر اسفراین-البرز خاوری (چکیده)
4321 - نقش پرلیت در ضربه پذیری بتن های سبک (چکیده)
4322 - مقاوم سازی دیوار فولادی در برابر بار انفجاری عمود بر دیوار با استفاده از سخت کننده (چکیده)
4323 - اخوان ثالث در آیینه آثارش (چکیده)
4324 - جایگاه و نقش دین در اندیشه شعری ملک الشعرای بهار (چکیده)
4325 - تحلیلی بر مقدمه گلستان سعدی (چکیده)
4326 - تعیین سن و مطالعه میکروفاسیس سنگ آهکهای پلاژیک افیولیت ملانژ باختر فریمان (چکیده)
4327 - معرفی گونه هایی از خارپوستان کرتاسه زیرین در جنوب غرب گناباد (چکیده)
4328 - پالینواستراتیگرافی طبقات ژوراسیک پسین در شمال غرب نیشابور (برش دهنه حیدری) (چکیده)
4329 - گزارش اولیه از مرجانهای قزلین ایران در برش زلدوکوههای ازبک کوه، شرق ایران مرکزی (چکیده)
4330 - بررسی چینه شناسی و میکروفاسیس سازند آبدراز در دو برش اطراف چهچه (چکیده)
4331 - خارپوستان سازند تیرگان در برش تخت ارکان، جنوب باختری بجنورد و معرفی گونه Toxaster renevieri برای اولین بار در ایران (چکیده)
4332 - نگرشی بر سازندگان اصلی ریف تکه ای patch Reef قلعه حسن آباد در شمال باختری فردوس (چکیده)
4333 - لزوم آگاهی از جغرافیای تاریخی برای متن شناسی شاهنامه (چکیده)
4334 - غزالی در غرب (چکیده)
4335 - مو یی به ریسمان تصحیح چند بیت از شاهنامه (چکیده)
4336 - ساخت سلول های خورشیدی از لایه های نانو بلوری متخلخل تبتانیای حساس شده به رنگ (چکیده)
4337 - مطالعه تئوری ساختار نواری و تابع دی الکتریک نانولوله کربنی (3و3) (چکیده)
4338 - تحلیل همدیدی واچرخنده ها بر خشکسالی های فراگیر خراسان (چکیده)
4339 - توسعه ابزارهای جدید مالی- صکوک (چکیده)
4340 - بررسی ساخت واژی نام رنگها در زبان فارسی (چکیده)
4341 - بررسی مقابله ای ساختهای منفی در زبان فارسی و انگلیسی (چکیده)
4342 - منشائ کسره اضافه در زبان فارسی (چکیده)
4343 - استخراج ویژگی‌های کیفی نرم افزارهای تجارت الکترونیکی بنگاه با بنگاه (B2B) (چکیده)
4344 - تخمین و مقایسه کارآیی کشنده های دو چرخ محرک (چکیده)
4345 - پیدایش حروف اضافه از نام اندامهای بدن (چکیده)
4346 - استفاده از چرخ انتالپی راه حلی در جهت کاهش هزینه تهو یه گلخانه (چکیده)
4347 - ارزیابی کشت پائیزه ژنو تیپ های نخود متحمل به سرما در شرایط آبیاری تکمیلی در مشهد (چکیده)
4348 - عکس العمل ژنو تیپ های نخود(Cicer arietinum L) به تنش یخ زدگی در شرایط آزمایشگاه (چکیده)
4349 - طراحی الگوی زراعی پایدار( مطالعه موردی: شهرستان تربت جام) (چکیده)
4350 - تعین دامنه میزبانی وخالص سازی فیزیکو شیمیایی و بررسی سرو لو ژ یکی و یروس S سیب زمینی در شمال خراسان (چکیده)
4351 - ردیابی سرولوژیکی ویروس خاکزاد چغندر قند (BSBV)در استان خراسان شمالی (چکیده)
4352 - اثر دما ، پوشش و استفاده از برخی ترکیبات طبیعی در افزایش عمر انبارداری آلبالو (چکیده)
4353 - بررسی پدیده برگشت پذیری در فرایند خمشی-کششی U شکل صفحات ناهمسانگرد (چکیده)
4354 - بررسی مقایسه ای نتایج خود ارزیابی دانشجویان دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد با ارزیابی اساتید از آنان (چکیده)
4355 - طراحی کنترل کننده فازی جهت جداسازی نسبی سرویس براساس احتمال اتلاف (چکیده)
4356 - تعیین انرژی قابل سوخت ساز پودر گوشت و استخوان در خروس های بالغ لگهورن (چکیده)
4357 - ارایه یک بستر مبتنی بر عامل برای توسعه سیستمهای خبره توزیع شده (چکیده)
4358 - رابطه خصوصیات مورفولوژیکی ریشه و کارایی مصرف نیتروژن در ارقام مختلف سیب زمینی (چکیده)
4359 - رابطه بین رشد اخلاقی و رشد توانایی شناختی بازداری (چکیده)
4360 - prosopis cineraria یک درخت چند منظوره برای مناطق خشک (چکیده)
4361 - بررسی و حل تحلیلی ارتعاشات چسبندگی-لغزش به روش خطی سازی (چکیده)
4362 - بررسی و تحلیل پدیده‌ آشوب در سیستم‌های غیرخطی چرخدنده‌ای (چکیده)
4363 - صرفه جوئی انرژی در تولید آب گرم بهداشتی با استفاده از مبدلهای حرارتی صفحه ای (چکیده)
4364 - بررسی ارتعاشات غیرخطی چرخ دنده های درگیر به کمک روش homotopy-perturbation (چکیده)
4365 - شوک حرارتی اولیه و مکمل ویتامین C وE بر عملکرد جوجه های گوشتی تحت شرایط تنش گرمائی (چکیده)
4366 - نقش مؤلفه های برنامه درسی بر تحول روحیه کارآفرینی دانشجویان (چکیده)
4367 - فراوری مواد غذایی بامیدانهای الکتریکی بالسی (چکیده)
4368 - بالسهای نوری- تئوری تا کاربرد (چکیده)
4369 - خصوصیات عملگری چای سبز (چکیده)
4370 - نقش سیکلودکسترینها در بیوتکنولوژی (چکیده)
4371 - آناتومی هفت گونه Cleome در خراسان (چکیده)
4372 - شکوفایی ها و نواوری های بزرگ در انقلاب جهانی حضرت مهدی (عج) (چکیده)
4373 - Plastination تکنیکی نوین در نگهداری اندامها و پیکر جانوران (چکیده)
4374 - تهیه نمونه های قارچی به دو روش حجمی ومقطعی جهت نگهداری در موزه های علوم (چکیده)
4375 - نقش داوطلب و نهضت داوطلبی در ورزش و تفریحات سالم و مقایسه آنها در چند کشور (چکیده)
4376 - بررسی، اولویت بندی و ارزشیابی ابعاد مربیگری در تیمهای ورزشی دانشگاهی کشور (چکیده)
4377 - تحلیل و تبیین ذهنیت فلسفی مدیران ، مربیان و ورزشکاران تیم های منتخب دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور (چکیده)
4378 - مقایسه نیم رخ کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی با دانشجویان سایر رشته های تحصیلی دانشگاه فردوسی مشهد با تاکید بر توسعه و آموزش ویژگی های شخصیتی کارآفرینی (چکیده)
4379 - بررسی و مقایسه رضایت شغلی مدیران،اساتید و کارمندان دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور (چکیده)
4380 - توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی نیشابور بر اساس نظری هرزبرگ (چکیده)
4381 - ارائه مدل رگرسیونی رابطه رضایت شغلی با دلبستگی شغلی در مدیران ، کارمندان و استادان دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور (چکیده)
4382 - بررسی و مقایسه تعهد سازمانی و ابعاد سه گانه آن در حوزه مدیریتی اساتید و کارمندان دانشگاه های تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور (چکیده)
4383 - بررسی و مقایسه ابعاد پنج گانه جو سازمانی دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور (چکیده)
4384 - بررسی و مقایسه میزان تحلیل رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی شهرستان کاشمر (چکیده)
4385 - پیش بینی پدیده کوبش در یک موتور اشتعال جرقه ای با سوخت هیدروژن (چکیده)
4386 - اجراهای هندبال : ملاحظات فیزیولوژیکی و رویکرد عملی به جنبه های متابولیکی تمرین (چکیده)
4387 - بررسی آزمایشگاهی نوفه جریانی یک سامانه تخلیه گاز (چکیده)
4388 - شبیه سازی جریان تراکم پذیر درون یک لوله ضربه با استفاده از روش شبکه بولتزمن (چکیده)
4389 - شبیه سازی موتور اشتعال جرقه ای با سوخت هیدروژن و بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر کارایی موتور (چکیده)
4390 - بررسی ارتباط تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی و مقایسه آن بین دبیران تربیت بدنی مرد آموزشگاه های نواحی هفت گانه مشهد (چکیده)
4391 - بررسی اولویت بندی و ارزشیابی مربیگری در تیم های ورزشی دانشگاه های کشور (چکیده)
4392 - نگرشی زیست محیطی بر نقش بیمه گندم آبی در استان خراسان شمالی (چکیده)
4393 - نقش فعالیت های تکتو نیکی در شکل گیری و گسترش مخروط افکنه های دامنه های جنوبی آلاداغ (چکیده)
4394 - بوطیقای مرگ در شعر سنایی و خیام (چکیده)
4395 - بررسی تاثیر ورمی کمپوست و فسفر بر صفات مورفولو‍ژیکی نشاء گوجه فرنگی (چکیده)
4396 - واکاوی ماهیت و جایگاه نقد در برنامه های درسی آموزش عالی: با تاکید بر حوزه علوم انسانی (چکیده)
4397 - اثر چرخه‌های بازار سهام بر واکنش سرمایه‌گذاران نسبت به تغییرات غیرمنتظره اقلام تعهدی (چکیده)
4398 - بررسی امکان استفاده از کورکومین موجود در زرد چوبه برای رنگ آمیزی سلول ها و بافت های گیاهی و جانوری (چکیده)
4399 - سیتو تکنولوژی نقش واهمیت آن در توسعه تحقیقات علمی چشم انداز ها وبررسی راهکارهای آموزش سیتو تکنولوژی در کشور (چکیده)
4400 - استفاده از سطوح مختلف دانه سویای حرارت داده شده بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
4401 - بیشینه سازی سختی صفحات با استفاده از روش بهینه ‌سازی تکاملی سازه‌ها (ESO) (چکیده)
4402 - تدریس دستور زبان انگلیسی بر مبنای تحلیل کلام در متون علمی (چکیده)
4403 - بررسی کارآیی تدریس واژگان به دوروش «مجموعه مرتبط معنایی» و «مجموعه غیر مرتبط معنایی» (چکیده)
4404 - تاثیر روشهای مختلف خیساندن ، هیدروترمال و تخمیر در کاهش میزان اسید فیتیک سبوس گندم (چکیده)
4405 - تحلیل اجزای محدود غیرخطی اتصال کف ستونها با تقویت کننده های مثلثی و ذوزنقه ای (چکیده)
4406 - تحلیل احتمال اندیشانه کمانش صفحات ناهمسانگرد چند لایه در فضای عدم قطعیت (چکیده)
4407 - تحلیل حرارتی و مکانیکی جوش و راههای کاهش تنشهای پسماند (چکیده)
4408 - بررسی عوامل موثر بر مقاومت کمانشی صفحات چند لایه مرکب FRP با و بدون سوراخ (چکیده)
4409 - تقویت تیرورقها در برابر بارهای موضعی (چکیده)
4410 - کاربرد نانوتکنولوژی در بررسی خصوصیات ریزساختاری دیواره باکتریهای پروبیوتیک تحت تنش (چکیده)
4411 - نوسازی شبکه ارتباطات آموزشگاهی به کمک کتابخانه: راهی به سوی بهبود کیفیت یادگیری (چکیده)
4412 - ارزیابی ژرم‌ پلاسم نخود Cicer arietinum L برای مقاومت به خشکی (چکیده)
4413 - بررسی اثر وجود ترک در آنالیز مودال تیرهای یک سر گیردار نوع اویلر-برنولی (چکیده)
4414 - راهکارهای بهینه/کاربرد سازی علوم سیاسی:حضور مؤثر در نهادهای تصمیم گیری (چکیده)
4415 - بررسی مکانیسم های شفاف سازی ورنگبری عصاره خرما (چکیده)
4416 - بررسی رفتار تغییر شکل فولاد چند فازی با آستنیت باقی‌مانده (چکیده)
4417 - برسی ایزوتوپهای هیدروژن، اکسیژن و گوگرد در منطقه کانساری موته (چکیده)
4418 - اثر آرایش تمرین ذهنی بر یادداری و انتقال پارامتر سرعت در تکلیف ردیابی (چکیده)
4419 - بررسی و مقایسه هوش عاطفی مدیران اجرایی و آموزش تربیت بدنی خراسان رضوی (چکیده)
4420 - ارزیابی همبستگی بین کیفیت و میزان RNA ویروسی استخراج شده از شیرخام با میزان ماده خشک شیرخام به منظور شناسایی ملکولی ویروسهای روده ای براساس مدل سطح پاسخ (چکیده)
4421 - نگرشی بر آزمون سیمای متابولیک پروفایل (چکیده)
4422 - توسعه سیاسی درایران ،فرصت ها و چالشها (چکیده)
4423 - تجلی و تشأن در فلسفه ملاصدرا (چکیده)
4424 - بررسی تاثیرات هندسه شیپوره همگرا-واگرا و معادلات جوانه زایی کانترویتز- کورتنی و تابع تجربی ولک در تولید قطره بااندازه مناسب (چکیده)
4425 - ترکیب روش های حجم کنترل و تفاضل محدود جهت مدل کردن جریان بین پره های توربین و بهینه ساری آن به کمک روش معکوس (چکیده)
4426 - ابن خلدون و کاربست روش جامعه شناسی تاریخی در تحلیل تحولات سیاسی (چکیده)
4427 - بررسی اثر فعالیتهای کشاورزی بر جمعیت نماتدها و باکتر یهای خاکزی مزارع گندم استان خراسان (چکیده)
4428 - بررسی میزان آنتی بادی وآنتی ژن اسهال ویروسی گاوان (BVDV ) در سرم گاوهای سقطی تعدادی از گاوداریهای صنعتی شیری مشهد (چکیده)
4429 - بررسی تجربی اثر تسهیل کننده کولیستین سولفات در کلونیزاسیون باکتری سالمونلا تیفی موریوم مقاوم به این دارو در جوجه های گوشتی (چکیده)
4430 - نقش حافظه در یادگیری و حل مسایل ریاضی (چکیده)
4431 - پژوهشی پیرامون حد سفر شرعی (چکیده)
4432 - معناشناسی واژگان شفاعت،عدالت و امامت از نگاه استاد مطهری و علامه طباطبایی (چکیده)
4433 - باران در روایات (چکیده)
4434 - ریاضیات دبیرستانی و آموزشهای غیر رسمی (چکیده)
4435 - ردپای مفاهیم فلسفی در داستانهای کودکان: پژوهشی پیرامون شناسایی مؤلفه های مرتبط با آموزش تفکر فلسفی (چکیده)
4436 - ارزیابی نفوذپذیری محور سد ابیورد با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویه SPI (چکیده)
4437 - نقش آنالیز حساسیت در طراحی شبکه مصنوعی مناسب جهت پیش بینی مقاومت فشاری دوغاب های سیمان تزریق- مطالعه موردی: دوغاب های تزریق پرده آب بند سد مخزنی آغ چای (چکیده)
4438 - تاثیر لجن فاضلاب و زمان بر فراهمی و توزیع گونه‌های نیکل و کادمیم در محلول خاکهای آهکی (چکیده)
4439 - بررسی کارایی فیلتر شن- خاک – ماده‌آلی، در حذف فلزات سنگین مس، نیکل، روی و کروم از فاضلاب صنعتی (چکیده)
4440 - مشارکت والدین در مدرسه به عنوان پیش نیاز مشارکت در دانشگاه (چکیده)
4441 - بررسی پاسخهای گراس های بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی 1- بخش زیرزمینی (چکیده)
4442 - مقایسه ترکیبات شیر و گوشت در گاوهای کلون شده (چکیده)
4443 - تعیین پروتئینهای ایمنی زا مایع هیداتید و تگومنت کیست هیداتید در گاوهای مبتلا به هیداتیدوز (چکیده)
4444 - بررسی اثرات کمی زمین لرزه سال 1382 بر روی آبخوان دشت بم (چکیده)
4445 - تکنولوژی نانو بادی: بهره گیری درمانی از ایمونولوژی شتر (چکیده)
4446 - بررسی هیدروژئولوژیکی چشمه کارستی کورسای دشت (چکیده)
4447 - بررسی سختی و مقاومت تسلیم جداساز بر پاسخ لرزه ای پلها (چکیده)
4448 - تعیین الگوی بهینه تلفیق زراعت- گاوداری: کاربرد برنامه ریزی خطی پویا (چکیده)
4449 - حکم عقلی تعارض ادله (چکیده)
4450 - موضوع تعارض ادله (چکیده)
4451 - حکم شرعی تعارض ادله (چکیده)
4452 - بررسی و برآورد عوامل موثر بر تقاضای برق خانگی در استان خراسان (چکیده)
4453 - مقدمه ای بر تعارض ادله (چکیده)
4454 - تعارض بینات در خصوص اموال (چکیده)
4455 - بررسی عوامل موثر بر دسترسی کشاورزان استان خراسان رضوی به اعتبارات بانک کشاورزی (چکیده)
4456 - مطالعه اثر کاهش بیان گیرنده نوع یک فاکتور رشد شبه انسولین (IGF-IR) بر روی مقاومت پرتوئی سلول های سرطان پروستات انسانی (DU-145) (چکیده)
4457 - برنامه آموزش فارسی در دانشگاه‌های بنگلادش در بوته‌ی نقد (چکیده)
4458 - تعیین آستانه سمیت فلزات مس و روی در باکتری E.Coli - حسگر زیستی (چکیده)
4459 - والدین و گرایش به ورزش (چکیده)
4460 - تجهیز مدارس یا تجهیز معلم تربیت بدنی (چکیده)
4461 - نام و موضع معرفتی حوزه تحقیقات ترجمه (چکیده)
4462 - روش‌های ترجمه عناصر متفاوت فرهنگی (چکیده)
4463 - عوامل و مراحل ترجمه (چکیده)
4464 - مراحل ابتدایی ترجمه (چکیده)
4465 - شبیه سازی رفتار فوتوکاتد لامپ تکثیر کننده نوری در ترابرد نور آشکارسازهای سوسوزن (چکیده)
4466 - استفاده از چسب سیانواکریلات در تهیه پوشش های ضخیم نوین پایه پلیمری به کمک روش تاگوچی (چکیده)
4467 - مدل سازی درصد کربن سطح قطعات در عملیات کربوراسیون گازی فولادها (چکیده)
4468 - تکنیک‌های آموزش ترجمه 1 (چکیده)
4469 - شبیه سازی اثر دما و رطوبت محیط بر پتانسیل کربن در کوره های کربوراسیون گازی (چکیده)
4470 - تکنیک‌های آموزش ترجمه 2 (چکیده)
4471 - تکنیک ‌های ترجمه (3): ترتیب کلمات و مرجع ضمایر (چکیده)
4472 - تکنیک‌های آموزش ترجمه (4): آموزش جنبه‌های مختلف فعل (چکیده)
4473 - فن یا تاریخ ترجمه؟ (چکیده)
4474 - مطالعه اثر پرتو گاما بر روی رشد و بقاء دودمان سلولی DU145 از سرطان پروستات انشان (چکیده)
4475 - بررسی میزان رعایت معیارهای ساختاری منابع مرجع چاپی فارسی (چکیده)
4476 - بررسی وضعیت همکاری علمی اعضاء هیئت علمی در چهار حوزه موضوعی در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
4477 - بررسی درک کاربران از محیط رابط پایگاه های اطلاعاتی بر اساس مدل نیلسن(مقایسه پایگاه مقاله های الکترونیکی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با پایگاه مقاله های پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران) (چکیده)
4478 - اثرات سود و اوره بر تجزیه پذیری کاه کلزا (چکیده)
4479 - اثر نوری-مغناطیسی کر (kerr)لایه های نازک Co (چکیده)
4480 - تفاوتهای جغرافیایی و نقش آن در توسعه (نمونه شهرستان مشهد) (چکیده)
4481 - روشی نوین برای همسانسازی کانال های MIMO انتخابگر فرکانسی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و تجزیه‌ی مقادیر تکین ماتریس های چندجمله‌ای (چکیده)
4482 - جنگلهای مانگرو (چکیده)
4483 - کشت زعفران در بریتانیا (چکیده)
4484 - ملاحظاتی در باره نقد ترجمه شعر (چکیده)
4485 - دلالت واژگانی (چکیده)
4486 - ملاحظاتی در باره ترجمه شعر (چکیده)
4487 - ارائه روشی جدید جهت تعیین سهم امنیت در هزینه های خطوط انتقال بر اساس قیمت حاشیه ای محلی بازار (چکیده)
4488 - اندازه گیری تبخیر- تعرق گیاه مرجع از روش بالانس انرژی (نسبت باون) و مقایسه آن با داده های لایسیمتر (چکیده)
4489 - تحلیل جایگاه دانش بومی در توسعه روستایی (چکیده)
4490 - راهکارهای بهینه سازی مصرف آب درکشاورزی با تاکید بربرخی فن آوری های بومی درایران وسایر کشورها (چکیده)
4491 - جایگذاری و بررسی خواص اپتیکی ، الکتریکی و ساختاری لایه های هادی شفاف (چکیده)
4492 - اصلاح و تولید نژادهای دورگ در قارچ خوراکی دکمه ای (چکیده)
4493 - کاربرد نشانگر مولکولی AFLP در انگشت‌نگاری ژنتیکی و تفکیک نژادی‌های (چکیده)
4494 - تاثیر بیوماس باکتریایی و تلقیح آکتینومیست‌ها در کمپوست بر روی رشد میسلیوم قارچ خوراکی دکمه‌ای (چکیده)
4495 - بررسی اثرا هرس و تراکم روی صفات مرتبط با عملکرد سه رقم خیار گلخانه ای (چکیده)
4496 - شناسایی آکتینومیست‌های کمپوست قارچ خوراکی تکمه‌ای با استفاده از ژن 16S rRNA (چکیده)
4497 - بررسی اثر چند مکمل کشت بر روی عملکرد قارچ خوراکی صدفی (چکیده)
4498 - دانش کشاورزی بومی با تاکید برتفاوت های جنسیتی( مورد روستای اسحاق آباد نیشابور) (چکیده)
4499 - بررسی انگیزه های جوانان برای شرکت در ورشهای مختلف (چکیده)
4500 - تأثیر مدیریت دانش در ایجاد تحول در کتابخانه ها (چکیده)
4501 - تبیین وضعیت اقتصادی -اجتماعی ومسکن زنان سرپرست خانوار های روستایی در حاشیه شهر مشهد (نمونه منظومه مشهد قلی) (چکیده)
4502 - بررسی توان بار جاده سفرهای شهری کامیونت‎خاور به‎جهت راهکاری برای تدوین آزمایش استاندارد آلودگی در ایران (چکیده)
4503 - بررسی اثر متقابل تنش خشکی و زئولایت معدنی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ریحان اصلاح شده مجارستانی (چکیده)
4504 - تاثیر پلیمر سوپرجاذب آب در شرایط تنش خشکی بر خصوصیات فیزیومورفولو‍ژکی، عملکرد و انباشت متابولیتهای ثانویه در ریحان دارویی (چکیده)
4505 - پژوهشی پیرامون جریان شکل گیری شهر شاهرود در بستر تاریخ (چکیده)
4506 - بازسازی زبان عامیانه (چکیده)
4507 - مقایسه دو عصاره گیر در تعیین اورانیوم قابل جذب گیاه در خاک لومی شنی (چکیده)
4508 - پژوهشی پیرامون دو نمایشنامه در انتظار گودو و پایان بازی (چکیده)
4509 - بررسی رویداد های چند جتی در نابودی الکترون - پوزیترون (چکیده)
4510 - بررسی و پهنه بندی یخبندان های زود هنگام پاییزه و دیر هنگام بهاره و زمستانه با استفاده از GIS در استان خراسان رضوی (چکیده)
4511 - استفاده از حداقل داده های هواشناسی برای برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع و ارائه ضرایب اصلاحی( مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) (چکیده)
4512 - ساخت غشاء سرامیکی آلومینا - تیتانیا به روش سل-ژل (چکیده)
4513 - مدلسازی فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ با استفاده از روش های آماری و عددی (چکیده)
4514 - مروری بر کاربردهای فناوری نانو در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی (چکیده)
4515 - تهیه نانولوله های کربنی با استفاده از کاتالیست Fe/Co بر پایه CacO3 به روش CVD (چکیده)
4516 - کاهش زمان نشست در کنترل فیدبک تاخیری سیستم آشوبی روسلر باسنکرو ن کنندهPI (چکیده)
4517 - فرصت‌های آموزشی و نابرابری‌های منطقه‌ای (چکیده)
4518 - بررسی میزان توانمندی گروه بحث الکترونیکی علوم کتابداری و اطلاع رسانی (LIS) در تشکیل سرمایه اجتماعی (چکیده)
4519 - نقش اهداف پیشرفت در مولفه های یادگیری خودتنظیمی (چکیده)
4520 - رابطه ادراکات محیطی خانوادگی، باورهای انگیزشی و یادگیری خودتنظیمی (چکیده)
4521 - بررسی رابطه مولفه های ادراکات والدین با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (چکیده)
4522 - بررسی رابطه اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی (چکیده)
4523 - بررسی رابطه ادراکات محیطی مدرسه ای و اهداف پیشرفت (چکیده)
4524 - کاربرد فراشناخت در برنامه های درسی مبانی نظری و الگوها (چکیده)
4525 - جایگاه تفکر نقاد در برنامه های درسی رشته های علوم تربیتی (چکیده)
4526 - نقش خودتنظیمی در یادگیری غیر رسمی (چکیده)
4527 - یادگیری و یاددهی در کتابخانه ها با تأکید بر بهره گیری از مدیریت دانش (چکیده)
4528 - نقش ارتباطات و مدیریت دانش در یادگیری و یاددهی در کتابخانه ها (چکیده)
4529 - بررسی‌ عکس‌ العمل‌ توده‌ های‌ مختلف‌ اسپرس‌ نسبت‌ به‌ تنشهای‌ شوری‌ و خشکی‌ در مرحلة‌ جوانه‌ زدن (چکیده)
4530 - تاثیرغلاف‌ بذر اسپرس ( Onobrychis viciifolia Scop) بر روی‌ جوانه‌ زنی‌، رشد گیاهچه‌ و تعداد بوته‌ در واحد سطح‌ (چکیده)
4531 - حذف آرتیفکت پلک زدن از سیگنال EEG: مقایسه الگوریتم PCA و فیلتر تطبیقی (چکیده)
4532 - اشتراک دانش، راهبردی برای توسعه خدمات کتابخانه (چکیده)
4533 - تحلیل فراوانی سیلاب منطقه ای با استفاده از تئوری گشتاورهای خطی و سیلاب نمایه در حوضه های آبریز استان های خراسان (چکیده)
4534 - تصحیح اثر شوری بر قرائت بلوک گچی در اندازه گیری رطوبت خاک (چکیده)
4535 - اثردماهای بازپخت مختلف بر روی اندازه و گاف انرژی نانوذرات آلومینا- تیتانیا سنتز شده به روش سل-ژل (چکیده)
4536 - نقش رهبری در رشد فردی و توسعه سازمانی در کتابخانه ها از دیدگاه مدیریت دانش (چکیده)
4537 - دسترسی آزاد به منابع اطلاعاتی و چالشهای کتابداران (چکیده)
4538 - آموزش تفکر فلسفی به کودکان: تحلیل محتوای داستانهای کودکان (چکیده)
4539 - دانش پویا در کتابخانه ها: بحثی پیرامون اشتراک دانش و مفاهیم مرتبط با آن (گزارش یک طرح پژوهشی) (چکیده)
4540 - دیدگاه ها ورفتار کنشگران در نظام حمل ونقل درون شهری مشهد با تاکید بر نقش راننده ومسافر تاکسی (چکیده)
4541 - تحول اخلاقی مبنایی برای تعلیم وتربیت اسلامی (چکیده)
4542 - اثر نانوسیال اکسید آلومینیوم- آب به عنوان سیال عامل در بهبود راندمان حرارتی یک ترموسیفون دوفازی (چکیده)
4543 - بررسی‌ چگونگی‌ تجمع‌ عناصر در ریشه‌ و بخش‌ هوائی‌ گیاه‌ اسپرس‌(Scop.Onobrychis viciifolia) تحت‌ تنش‌ شوری‌ (چکیده)
4544 - بررسی‌ اثرات‌ تنش‌ شوری‌ در گیاه‌ اسپرس (Scop. Viciifolia Onobrychis ) در مرحله‌ گیاهچه (چکیده)
4545 - ارتباط اختلالات یادگیری ویژه (الکسیا) با سیستم عصبی مرکزی (چکیده)
4546 - مقایسه دیدگاه اسلام و فروم در باب انسان (چکیده)
4547 - بررسی و برآورد نقش عوامل اقلیمی بر NDVI گندم با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS در منطقه عمومی شهرستان مشهد (چکیده)
4548 - تعیین آستانه شوری و دمای مناسب و بررسی اثرات توام آنها بر جوانه زنی زیره سبز Cuminum cyminum (چکیده)
4549 - بررسی‌ امکان‌ استفاده‌ از پلی‌ اتیلن‌ گلایکول‌ 6000 جهت‌ مطالعات‌ خشکی‌ در گیاه‌ اسپرس‌ (Scop Onobrychis viciifolia ) در مرحلة‌ گیاهچه‌ (چکیده)
4550 - رویکرد مقایسه ای ارتباط رشد و توزیع درآمدازدیدگاه اسلام (چکیده)
4551 - دو جریان اخباریه و سلفیه در مواجهه با عقلانیت تشریعی (چکیده)
4552 - بررسی شرط مماثلت قصاص میان مرد و زن (چکیده)
4553 - تحلیلی فقهی از حدیث نبوی« محلل» (چکیده)
4554 - مقایسه فیلترهای شن-خاک-ماده آلی برای حذف فلزات سنگین کروم و مس از فاضلاب صنعتی به منظور تعیین بهترین آن (چکیده)
4555 - رابطه مشارکت علمی وفرهنگی دانشجویان دانشگاه فردوسی با درک آنان از تغییر در تعامل با خانواده خود بعد از ورود به دانشگاه (چکیده)
4556 - مفهوم و حجیت اجتهاد گروهی (چکیده)
4557 - سنجش بنیادهای نظری و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر با مبانی و آموزه های قرآنی (چکیده)
4558 - واکاوی احکام فقهی نسب در کودک متولد از رحم جایگزین (چکیده)
4559 - نگاهی به فقه امام علی (چکیده)
4560 - درآمدی بر ارتباط فقه و حقوق (چکیده)
4561 - تاثیر زئولیت و سوپر فسفات ترپل بر استفاده از ضایعات آلوده به فلزات سنگین در کشت گندم (چکیده)
4562 - بررسی و تعمیم روابط بارش- رواناب ماهانه و سالانه به حوضه‌های فاقد آمار (چکیده)
4563 - درنگی در محرومیت زوجین از حق قصاص (چکیده)
4564 - بررسی موانع استقرار دولت الکترونیک در سازمان های دولتی ایران (چکیده)
4565 - تعیین سطح سیگما در یک کارخانه تولید فراورده های غذایی (چکیده)
4566 - دقت روش تنها-فاز در طراحی ریزعدسیها (چکیده)
4567 - خطی سازی منحنی تزویج مربوط به یک تزویج کننده موجبری بلور فوتونی (چکیده)
4568 - تاثیر تلقیح جدایه های مقاوم به خشکی بر سیستم تثبیت بیولوژیکی باکتری سینوریزوبیوم و عملکرد گیاه یونجه در شرایط خشکی (چکیده)
4569 - اثر زمان و غلظت در توزیع شکلهای مختلف اورانیوم در یک خاک آهکی (چکیده)
4570 - تاثیر کودهای مختلف نیتروژن بر نیتروژن آلی و نیتروژن معدنی محلول دو خاک آلفی سول شمال ایران (چکیده)
4571 - تاثیر کاربرد کود بیولوژیک بر رشد و گره زایی گیاه سویا (چکیده)
4572 - مطالعه انباشت متابولیت سازگار در گیاه یونجه تلقیح شده با سوشهای باکتری مقاوم به خشکی در شرایط تنش آبی در گلخانه (چکیده)
4573 - جداسازی باکتریهای مقاوم به شوری و خشکی و مطالعه سازگاری جدایه ها با شرایط قلیایی (چکیده)
4574 - باورهای معرفت شناختی مدیران و نگرش آنها درخصوص برنامه‌ریزی استراتژیک در آموزش‌عالی (چکیده)
4575 - برآورد ارزش خسارت ناشی از خشکسالی بر تولید گندم دیم در استان گلستان (چکیده)
4576 - کنترل حلقه باز سیستمهای غیر خطی به کمک دنباله ای از مسایل برنامه ریزی غیر خطی (چکیده)
4577 - مطالعه اثر نانوسیال در بهبود عملکرد وسایل نقلیه (چکیده)
4578 - بررسی پتانسیل نانوسیال به عنوان محیط های جدید انتقال حرارت (چکیده)
4579 - بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف اورانیوم بر ویژگیهای فیزیولوژیکی و مقدار کلروفیل در گیاهان آفتابگردان و سویا (چکیده)
4580 - شبیه سازی شرایط کیفی مخازن سدها(مطالعه موردی – مخزن سد طرق) (چکیده)
4581 - مقاومت فشاری و شکل پذیری ستون های بتن مسلح ساخته شده از سنگدانه‌های سبک طبیعی تحت بار خارج از محوری (چکیده)
4582 - بهینه سازی مصرف سوخت کامیون ها با کاربرد سیالات جدید در رادیاتور آنها (چکیده)
4583 - ارزیابی رفتار تیرهای بتنی تقویت شده با CFRP با کمک پردازش داده‌های مودال تجربی (چکیده)
4584 - بررسی تأثیر دمای پیشگرم، میزان کرنش و نرخ سرد شدن بر اندازه دانه ی فولاد میکروآلیاژی وانادیوم دار MSV630 (چکیده)
4585 - بررسی اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست و عنصر معدنی فسفر بر تولید نشاء و عملکرد فلفل دلمه ایی (چکیده)
4586 - معرفی رقم جدیدی از پسته اهلی - پسته دانشمندی- و مقایسه خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیوشیمیایی ان بابرخی از ارقام غالب در استان خراسان (چکیده)
4587 - بررسی تاثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزشی بر کارکرد حافظه ی عددی دانش آموزان مبتلا به اختلالات ویژه یادگیری (چکیده)
4588 - بررسی یادگیری تقویتی و خواص سیاست بهینه در مسائل جدولی (چکیده)
4589 - تاثیر کم آبیاری بر عملکرد علوفه دو توده بومی گیاه شورزیست کوشیا در شرایط آبیاری با آب شور (چکیده)
4590 - بررسی تطبیقی نگارگری مکتب تبریز و مکتب گورکانی هنر (چکیده)
4591 - بررسی زمینه های اجرای طرح مدیریت مدرسه محوربراساس رسالت، مشارکت وتعهدسازمانی مدیران ومعلمان مدارس راهنمایی تحصیلی شهر مشهد (چکیده)
4592 - خالص سازی و تعیین ویژگی های بیوشیمیایی نوع جدیدی از آمیلاز مقاوم به حرارت از باسیلوس ترموفیل جداشده از چشمه آبگرم و معدنی فردوس (چکیده)
4593 - تحلیل باران های کوتاه مدت در خراسان (چکیده)
4594 - اینهمانی شخصی (چکیده)
4595 - قیچی های‌ ملکولی: ابزارهای بالقوه درمانی نوین در فناوری پزشکی (چکیده)
4596 - ژن‌درمانی: افق جدیدی در درمان بیماریها (چکیده)
4597 - تاثیر چرخه های متناوب خشک و مرطوب شدن خاک بر کربن آلی، فسفر و نیتروژن آلی و معدنی محلول (چکیده)
4598 - بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون از نظر اعضاء هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
4599 - عوامل کنترل کننده هوازدگی حفره ای (تافونی) در گرانیت های جنوب مشهد و سازند شمشک واقع در بخش شمالی بینالود (چکیده)
4600 - بررسی تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن، میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه (Matricaria recutita L.) (چکیده)
4601 - عکس العمل گونه های مختلف جنس بومادران به تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول (چکیده)
4602 - ارتعاشات صفحه چند لایه هوشمند با لایه پیزوالکتریک (چکیده)
4603 - نسخه های نو یافته تاریخ بیهقی (چکیده)
4604 - ترتیبهای تصادفی TTTو GTTTو برخی ویژ گیهای آنها (چکیده)
4605 - معرفی خانواده توزیعهای GSو برخی کاربردهای آن (چکیده)
4606 - طلیعه ی شعر زهد در زبان فارسی (چکیده)
4607 - ارائه مدل رگرسیونی جو سازمانی و کارآفرینی سازمانی دانشکده های تربیت بدنی کشور (چکیده)
4608 - مقایسه درصد و اجزای اسانس بومادران شیرازیAchillea eriophora DC در شرایط رویشگاهی و زراعی (چکیده)
4609 - شبیه سازی جامع دینامیکی غیرخطی دسته موتورهای هیدرولیکی (چکیده)
4610 - مقایسه دو عصاره‌گیر در تعیین اورانیوم (238U) قابل جذب گیاه در خاک لومی شنی (چکیده)
4611 - تاثیر غلظتهای مختلف اورانیوم (238U) بر جمعیتهای میکروبی و فعالیتهای آنزیمی خاک (چکیده)
4612 - اثر کمپوست زواید شهری و مس بر غلظت مس در دو خاک آهکی (چکیده)
4613 - بررسی تطبیقی حاشیه نشینی درشهرهای سبزوار ، نیشابور ، تربت حیدریه و گناباد (چکیده)
4614 - بررسی وضعیت اقتصادی زنان سرپرست خانوار روستایی (مطالعه موردی:منظومه روستایی مشهد قلی) (چکیده)
4615 - کاربرد تلفیقی مدل تحلیل فرایند سلسله مراتبی (AHP ) و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS ) برای شناسایی نقاط اولویت دار توسعه محلات مراکز شهری ، نمونه: محله پاچنار شهر مشهد (چکیده)
4616 - ارائه الگوی کشت محصولات باغی با استفاده از شاخص مزیت نسبی و مقایسه آن باوضعیت موجود- مطالعه موردی شهرستان های استان خراسان رضوی (چکیده)
4617 - ارزیابی مقادیر کلسیم فسفر و منیزیوم سرم خون گاوهای شیری در فصول مختلف (چکیده)
4618 - نامساوی هافدینگ برای متغیرهای تصادفی وابسته منفی و برخی کاربردهای آن (چکیده)
4619 - روش عناصر متناهی برای حل مساله کنترل بهینه مرزی (چکیده)
4620 - الحداثه و الحرکات الاجتماعیه (چکیده)
4621 - بهای تمام شده تولید برق در واحدهای گازی و سیکل ترکیبی نیروگاه شریعتی مشهد (چکیده)
4622 - تاثیر سطح دانش حسابداری بر بکارگیری هزینه های فرصت در تصمیم گیری های مربوط به تخصیص منابع (چکیده)
4623 - پیاده سازی حسابداری زیست محیطی (چکیده)
4624 - مقایسه ایدئولوژی‌های برنامه درسی آیزنر با میلر: نگاهی دیگر (چکیده)
4625 - بررسی آزمایشگاهی میزان سایش چهار نوع دندان مصنوعی آکریلی در مجاورت بزاق مصنوعی (چکیده)
4626 - اخبار طینت (چکیده)
4627 - اندیشه های ابوزید و برداشت او از قرآن (چکیده)
4628 - پیوستار تاریخی جنبش های اجتماعی- سیاسی معاصرایران (چکیده)
4629 - ماهیت و مفهوم مشروطیت در مذاکرات نمایندگان نخستین مجلس شورای ملی (چکیده)
4630 - بررسی رابطه ی سلامت روانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و حمایت اجتماعی (چکیده)
4631 - طراحی و بهینه سازی یک نقویت کننده گسترده CMOS با در نظر گرفتن عناصر پارازیتیک بوسیله الگوریتم ژنتیک چند هدفه (چکیده)
4632 - مناظرات امام رضا ویژگی ها و روش ها (چکیده)
4633 - کلینی و تفسیر روایی آیات ولایت (چکیده)
4634 - حکایات زاهدان و صوفیان درهزار و یک شب (چکیده)
4635 - کاربرد امواج مافوق صوت در صنایع تبدیلی گوجه فرنگی (چکیده)
4636 - ارتباط احتمالی بین بیماری کرون و پاراتوبرکولوزیس (چکیده)
4637 - طراحی و تبیین مدل دانشگاهی انکوباتور تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی با تاکید بر محوریت توسعه کارآفرینی در ورزش (چکیده)
4638 - بررسی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال در جریان آرام داخل لوله با دمای ثابت دیواره (چکیده)
4639 - استخراج معادلات کاربردی رئومتر استوانه سقوط کننده (FCR) برای سیالات غیر نیوتنی (چکیده)
4640 - طراحی و ساخت رئومتر استوانه سقوط کننده برای تعیین خواص رئولوژیکی (چکیده)
4641 - بررسی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال در داخل یک لوله (چکیده)
4642 - بررسی عملکردلرزه ای قابهای بتن مسلح تقویت شده با FRP (چکیده)
4643 - تحلیل غیرخطی استاتیکی قابهای خمشی با بکارگیری فنرهای مجازی (چکیده)
4644 - پزوهشی در باره ملاک تفحص عدالت مجهول الحال (چکیده)
4645 - نهضت عاشورا وضرورت مقابله باتحریفها (چکیده)
4646 - محاسبه ساختار الکترونی و تابع دی الکتریک نانولوله کربنی دسته صندلی 8 و 8 (چکیده)
4647 - اثر دمای تفجوشی بر پارامترهای سرامیک BaTiO3 در کاربرد عایق خازنها (چکیده)
4648 - مطالعه و بررسی خواص الکترونی بلور LaMnO3 (چکیده)
4649 - بررسی ابتدا به ساکن اثرافزودن کروم روی خواص الکترونیکی آلومینا (چکیده)
4650 - بررسی تاثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزشی بر ثبت های ERP حاصل از لوب فرونتال دانش آموزان مبتلا به اختلالات ویژه یادگیری (چکیده)
4651 - نگرش و دیدگاه اخلاقی آرتور میلر در نمایشنامه نویسی (چکیده)
4652 - بررسی انتقال حرارت در مساله جریان سکون متقارن محوری بر روی استوانه محدود همراه با حرکت محوری متغیر با زمان استوانه و نفوذ سطحی متغیر با زمان سیال از دیواره آن (چکیده)
4653 - جریان سکون متقارن محوری بر روی استوانه نا محدود همراه با حرکت محوری و دورانی متغیر با زمان استوانه و نفوذ سطحی متغیر با زمان سیال از دیواره (چکیده)
4654 - بررسی انتقال حرارت در مساله جریان سکون متقارن محوری بر روی استوانه محدود همراه با حرکت دورانی متغیر با زمان استوانه و نفوذ سطحی متغیر با زمان سیال از دیواره آن (چکیده)
4655 - حل تحلیلی و عددی برخورد امواج شاک و انبساطی (چکیده)
4656 - ارزیابی فرضیات حلهای تحلیلی جریان فوق بحرانی در کانالهی خمیده با روشهای عددی (چکیده)
4657 - بررسی اثرات ضربه قوچ در خط انتقال آبرسانی شهر طرقبه (چکیده)
4658 - بررسی تقاضای نقدینگی در اقتصاد ایران (چکیده)
4659 - بهینه سازی چند هدفه اثر مانع بر تحریک لایه مرزی لایه مرزی مغشوش بر روی یک صفحه تخت با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
4660 - محاسبه تنش های رینولدز در جریان پشت و روی یک استوانه با مقطع مستطیلی با استفاده از روش ورتکس های تصادفی (چکیده)
4661 - کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پدیده تحریک لایه مرزی جهت بهبود فرآیند خنک کاری پره توربین (چکیده)
4662 - اثر پتانسیل‌ های‌ مختلف‌ حاصل‌ از پلی‌ اتیلن‌ گلایکول‌ و کلرور سدیم‌ توأم‌ با درجه‌ حرارت‌ بر جوانه‌ زنی‌ توده‌ های‌ گندم‌ دیم (چکیده)
4663 - تاثیر چرخه های متناوب خشک و مرطوب شدن خاک بر کربن آلی، فسفر و نیتروژن آلی و معدنی محلول (چکیده)
4664 - مطالعه نقش‌ زنبور عسل‌ و تراکم‌ در تولید بذر اسپرس (Onobrychis viciifolia scop) در منطقه‌ مشهد در گرده‌ افشانی‌ اسپرس‌ (چکیده)
4665 - یک روش جدید مبتنی بر تعامل برای مدیریت اعتماد در وب معنایی بر پایه شهرت و شباهت عامل های هوشمند (چکیده)
4666 - مدلی کارآمد برای مدیریت اعتماد در وب معنایی بر پایه شهرت عامل ها (چکیده)
4667 - بررسی وارزیابی یک تفسیرروایی کهن (چکیده)
4668 - بررسی تاثیر شکل دانه بر ساختار بستر و خصوصیات جریان خروجی از سیلوها با استفاده از شبیه سازی عددی به روش المانهای مجزا (DEM) (چکیده)
4669 - معیار نزدیکی میانه نمونه برای جوامع غیر همتوزیع از دیدگاه پیتمن (چکیده)
4670 - یادگیری، تدریس و برنامه درسی در آموزش عالی از منظر ساخت گرایی: تاملی در مبانی فلسفی، اصول و ویژگی ها (چکیده)
4671 - اثر تراکمهای‌ مختلف‌ کاشت‌ و غلاف‌ بذر بر عملکرد علوفة‌ اسپرس‌ (.Scop Onobrychis viciifolia ) تحت‌ شرایط‌ دیم‌ شمال‌ خراسان‌ (چکیده)
4672 - بررسی تاثیر استنشاقی گاز اوزون بررت های نژاد ویستار با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس (چکیده)
4673 - آشکارسازی تخلیه های صرعی در سیگنال مغزی با استفاده از شبکه های عصبی المن و رو به جلو (چکیده)
4674 - مطالعه داروسازی مردمی گونه پونه سای بینالودی ، گونه ای نادر و در حال انقراض از ایران (چکیده)
4675 - بررسی اثر فشار بر روی خصوصیات اپتیکی فاز Post-Perovskite و Perovskite بلور3 MgSiO (چکیده)
4676 - پترولوژی، پذیرفتاری مغناطیسی، موقعیت تکتونیکی و کانی سازی توده های نفوذی و سنگهای آتشفشانی طاهر آباد و شرق بجستان (چکیده)
4677 - بررسی تاثیر شکل دبی سنج روی ضریب کالیبراسیون (چکیده)
4678 - دو تقریر از برهان امکان و وجوب در مغرب زمین (چکیده)
4679 - شبیه سازی عددی پدیده انجماد آب در لوله ها (چکیده)
4680 - پژوهشی در باره نقش اجتهاد در موضوعات احکام (چکیده)
4681 - الگوی بیان ژن CO درلاین های متمایز برای زمان گلدهی در Brassica oleracea (چکیده)
4682 - شبیه سازی عددی مبدل گرمایی مدار EGR برای موتورهای دیزلی سنگین (چکیده)
4683 - بررسی عددی جریان و انتقال حرارت در یک مبدل حرارتی (چکیده)
4684 - تاثیر تراکم گیاهی و مقادیر کاهش یافته علفکش 2,4D+MCPA برکنترل تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L)در ذرت (Zea mays L) (چکیده)
4685 - بررسی عددی تاثیر پارامترهای مختلف در زمان انجماد سیال جاری درون لوله (چکیده)
4686 - بررسی عددی تاثیر تغییرات خواص سیال بر پدیده¬های دو فازی (چکیده)
4687 - بررسی عددی و تحلیلی تاثیر شکل دیواره روی پارامترهای هیدرودینامیکی یاتاقان های لغزنده صفحه ای (چکیده)
4688 - تأثیرنسبت‌های مختلف آب چاه وفاضلاب تصفیه شده برخصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، سورگوم و ارزن علوفه‌ای (چکیده)
4689 - بررسی عددی جریان و انتقال حرارت در دو نوع کانال مواج (چکیده)
4690 - بررسی تجربی پدیده کاویتاسیون در یک توربین کاپلان تحت ارتفاع های ریزش مختلف (چکیده)
4691 - بررسی عددی انتقال حرارت جابه جایی اجباری در کانالهای غیر دایروی در منطقه ورودی مرکب با رژیم جریان آرام (چکیده)
4692 - بررسی عوامل محیطی و غیرمحیطی مؤثر بر پذیرش آبیاری بارانی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی (چکیده)
4693 - الگوی اقتصادی حفاظت خاک (مطالعه موردی گندم دیم در استان های غربی و شمالی ایران) (چکیده)
4694 - بررسی و پهنه بندی تنش های گرمایی موثر بر محصولات کشاورزی استان خراسان رضوی با استفاده از GIS (چکیده)
4695 - آنالیز میکروفاسیس ها و تفسیر تاریخچه رسوبگذاری سازند سروک در یکی از میدان های نفتی جنوب غرب ایران (چکیده)
4696 - آنالیز رخساره های کربناته و چینه نگاری سکانسی سازند سرچشمه در شمال مشهد بخش مرکزی کپه داغ (چکیده)
4697 - رخساره های سنگی و محیط رسوبگذاری ماسه سنگ های گلاکونیت دار سازند نیزار در شرق حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
4698 - بررسی رخساره های میکروسکپی و تغییرات سطح آب دریا در سازند نظرکرده در ناحیه آق دربند- شمال شرق ایران (چکیده)
4699 - بررسی خاستگاه و مکانیزم تشکیل گلاکونی های سازند ایتامیر در جنوب شرق درگز (چکیده)
4700 - استفاده از تخمینگر فازی تاکاجی-سوگنو در محاسبه دینامیک معکوس ربات موازی 3RRR- برای استفاده در کنترل ربات به روش گشتاور محاسبه شده (چکیده)
4701 - کنترل هوشمند تهویه مطبوع خودرو و مدلسازی حرارتی آن (چکیده)
4702 - برآورد مجازی عملکرد گندم در شرایط تولید ارگانیک: مطالعه موردی استان خراسان رضوی (چکیده)
4703 - پیش بینی بارش فصلی بر اساس الگوهای سینوپتیکی با استفاده از سیستم استنباط فازی- عصبی تطبیقی-ANFIS (چکیده)
4704 - بررسی عددی و تجربی نیروهای آیرودینامیکی وارده بریک مدل پایه خودرو (چکیده)
4705 - تفسیر توالی پاراژنتیکی انیدریت های سازند گچساران در میدان نفتی آب تیمور- جنوب غرب اهواز (چکیده)
4706 - بررسی‌ اثرات‌ وجین‌ علفهای‌ هرز و تراکم‌ بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) (چکیده)
4707 - گرم‌ شدن‌ کره زمین‌ و ضرورت‌ تدوین‌ طرح های‌ به‌ نژادی (چکیده)
4708 - بررسی تطبیقی رویکردها و شاخصهای مورد استفاده در سنجش سرمایه اجتماعی (چکیده)
4709 - سرمایه اجتماعی ،شبکه اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی افراد تالاسمی (چکیده)
4710 - قراردادرویتر،درون مایه های یک تصمیم (چکیده)
4711 - مجلس شورای اسلامی و روابط خارجی(نفوذ پذیری - تصمیم پذیری) (چکیده)
4712 - مطالعه آزمایشگاهی خواص گاز تراوایی و جداسازی غشاء نامتقارن سیلیکا- آلومینا تهیه شده به روش سل- ژل (چکیده)
4713 - ارائه مکانیسمی برای انتقال هیدروژن از غشاء نامتقارن سیلیکا-آلومینا (چکیده)
4714 - تأثیر مدلهای تدریس نوین(پیش سازمان‌دهنده) بر سازماندهی محتوای کتاب های درسی دانشگاهی (چکیده)
4715 - ساقه های کرینوئیدی رسوبات کربنیفر، نشان دهنده یک محیط رمپ کربناته، ناحیه حوض دوراه-جنوب شرق طبس (چکیده)
4716 - اهمیت چینه نگاری سکانسی افق های پر فسیل: مثالی از سازند آیتامیر در حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
4717 - چینه نگاری سکانسی سازند جمال (پرمین) در شمال بجستان در جنوب غربی خراسان رضوی (چکیده)
4718 - تاریخچه رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی توالی کربناته ماستریشتین پسین در کپه داغ مرکزی (چکیده)
4719 - مطالعه بیو استراتیگرافی و میکروفاسیس سازند تیرگان در برش چمن بید (غرب حوضه کپه داغ) (چکیده)
4720 - رخساره های انکوئیدی سازند جمال (پرمین) واقع در شمال بجستان (چکیده)
4721 - ایکنوفاسیس اسکولیسیا و بررسی حفظ شدگی آن در رسوبات گل سفیدی سازند آب دراز- برش چینه شناسی پادها (چکیده)
4722 - باکتری های بی هوازی و رسوب گذاری در دریاهای عهد حاضر، مثالی از جنوب شرق ژاپن (چکیده)
4723 - شیوه های نوین بازیابی گوگرد در صنایع نفت و گاز (چکیده)
4724 - بررسی گیاه Ribes khorasanicum, گونه اندمیک شمال خراسان (چکیده)
4725 - تحلیل پوششی داده ها،روشی برای تخمین ظرفیت تولید (مورد مطالعاتی صنعت بیمه ) (چکیده)
4726 - بررسی فلورستیکی گیاهان آبزی در شرق و غرب استان مازندران (چکیده)
4727 - تأثیر تلفیق محتوای چهار بخش اصلی کتاب علوم اول راهنمایی بر اساس رویکرد سازماندهی تلفیقی بر پیشرفت تحصیلی و رشد اجتماعی (چکیده)
4728 - اکتشافات ژئوشیمیایى (رسوبات رودخانه و سنگ) در شمال کلاته آهنى (گناباد) (چکیده)
4729 - پترولوژى گرانودیوریت و مونزونیت هاى شرق نجم آباد (گناباد) (چکیده)
4730 - کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی در سنگهای آتشفشانی-پلوتونیکی شرق ارغش نیشابور (چکیده)
4731 - اکتشاف مغناطیس سنجی و شناسایی ذخایر آهن در شرق کانسار کلاته شاهین (چکیده)
4732 - ارزیابی کاشت پاییزه ژنو تیپ های عدس متحمل به سرما در شرایط آبیاری تکمیلی (چکیده)
4733 - بهینه سازی شرایط کشت بافت در رقم گچساران عدس ( Lens culinaris Medik) جهت القای شاخه زایی موثر (چکیده)
4734 - بررسی تحمل به خشکی ژنو تیپ های متحمل به سرمای عدس در مرحله جوانه زنی (چکیده)
4735 - تفسیر توالی پاراژنتیکی نهشته های سیلیسی آواری سازند داهو (کامبرین پیشین)در خاور و جنوب خاور زرند کرمان (چکیده)
4736 - بهینه سازی ریشه زایی دو ژنو تیپ عدس (Lens culinaris Medik.) در شرایط این ویترو (چکیده)
4737 - مقایسه عملکرد و اجزاء عملکرد ژنو تیپ های عدس در شرایط کم آبیاری در منطقه سیستان (چکیده)
4738 - بر رسی اثر امواج تواما فرا صوت و دما بر میزان فعالیت انزیم الفا امیلاز جو جوانه زده (چکیده)
4739 - بازیافت خاکه حاصل از مصرف پودر جوشکاری زیر پودری (چکیده)
4740 - تدوین فناوری و ساخت یک مجموعه سیل شانه ای ردیف دوم مولد گازی GE – F5 (چکیده)
4741 - تاثیر آهن و منگنز بر جذب کادمیوم در آفتابگردان و ذرت (چکیده)
4742 - بررسی اثر شرایط فرآیند بر ویژگی های شیمیایی وحسی پنیر فتای فراپالایش شده تولیدی از مخلوط شیر گاو و شیر سویا (چکیده)
4743 - اثر اسید هیومیک بر رشد ریشه و بخش هوایی ارقام سایونز و سبلان (چکیده)
4744 - اثر میزان چربی شیر بر رشد و فعالیت باکترهای آغازگر و کیفیت ماست‌غلیظ شده (چکیده)
4745 - شخصیت و منزلت امام علی بن ابی طالب(ع) از دیدگاه امام احمد بن حنبل (چکیده)
4746 - تاثیرات عقل فلسفی بر کلام شیعه (چکیده)
4747 - اثر اسپرماتوزوای آلوده شده به ویروس Bovine Viral Diarrhoea بر روی اتصال به اووسایت سالم در شرائط Fertilization In-vitro (چکیده)
4748 - زمین شناسی، پتروگرافی، کانی سازی و شرایط تشکیل کانسار آهن (چکیده)
4749 - تبیین نقش علوم انسانی بر سایر علوم (چکیده)
4750 - بررسی اثرات سدهای مخزنی بر کمیت و کیفیت آب زیرزمینی مخروط افکنه پایین دست (چکیده)
4751 - تحلیل ساختاری صنایع استانهای خراسان (چکیده)
4752 - بهره وری عوامل تولید و میزان به کارگیری آنها در صنایع استان خراسان (چکیده)
4753 - ارزیابی اثر بارندگی بر برنامه ریزی و مدیریت زراعی(مطالعه موردی:منطقه گلستان) (چکیده)
4754 - یادگیری موثر و کارآمد از طریق پیامک کوتاه (چکیده)
4755 - سرمایه انسانی و کارآفرینی در رویکرد فنی و حرفه ای (مورد مطالعاتی خراسان) (چکیده)
4756 - بررسی مناسب ترین زمان شروع آبیاری زراعت زعفران در استان های خراسان رضوی،شمالی و جنوبی (چکیده)
4757 - تعیین ضرایب معادله آنگستروم و توسعه یک معادله رگرسیونی برآورد تابش خورشیدی (مطالعه موردی:منطقه مشهد) (چکیده)
4758 - پایش و پیش بینی خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان (چکیده)
4759 - استفاده‌ از مارکرهای‌ مولکولی‌RAPD و RFLP برای‌ تعیین‌ محل‌ کرموزومی‌ ژن‌ های‌ کنترل‌ کننده تحمل‌ به‌ بُر در نخود فرنگی‌ (Pisum sativum L) (چکیده)
4760 - بررسی‌ شاخص‌ های‌ مورفولوژیک‌ و فیزیولوژیک‌ مؤثـــر بر عملکرد و اجزاء عملکرد در ژنوتیپ‌ های‌ مختلف‌ عدس‌ (Lens culinaris Medik ) (چکیده)
4761 - تأثیر سطوح‌ مختلف‌ آبیاری‌ و مقادیر کود بر عملکرد و اجزای‌ رشد پنبه (چکیده)
4762 - تأثیر دو روش‌ آبیاری‌ بارانی‌ و جویچه‌ ای‌ بر عملکرد و کیفیت‌ پنبه‌ ورامین (چکیده)
4763 - مطالعه‌ اثرات‌ کنترل‌ علفهای‌ هرز و تراکم‌ بوته‌ نخود (Cicer arietinum L) بر خصوصیات‌ مرفولوژیکی‌، عملکرد و اجزاء عملکرد آن‌ در شرایط‌ دیم‌ شمال‌ خراسان (چکیده)
4764 - بررسی‌ اثر تراکم‌ بوته‌ و آرایش‌ کاشت‌ بر روند تغییرات‌ شاخص های‌ رشد نخود تحت‌ شرایط‌ فاریاب‌ در منطقه نیشابور (چکیده)
4765 - تاریخ شفاهی تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
4766 - بیوسکیوریتی در صنعت پرورش گاوشیری (چکیده)
4767 - انتخاب بین سلامت گاوها ویا تولید شیر بالا در پرورش گاوشیری (چکیده)
4768 - سیمای هماتولوژیک در گوساله های مبتلا به پنومونی آنزئوتیک (چکیده)
4769 - تاثیر اسانس و عصاره کاکوتی کوهی بر فعالیت باکتری های آغازگر ماست (چکیده)
4770 - تحلیل روند بهره‌وری در شرکت ذوب آهن اصفهان طی برنامه‌های اول تا سوم توسعه اقتصادی کشور (چکیده)
4771 - الگوریتمی جدید برای آشکارسازی عیوب رنگی کاشیها و سرامیکها بر پایه مدلسازی خوشه‌ای و الگوریتمهای ژنتیکی (چکیده)
4772 - مقایسه ابعاد و زمینه های احساس ناامنی در همسران عادی وایثارگر (چکیده)
4773 - زمین شناسی، آلتراسیون و مغناطیس سنجی مرتبط با کانی سازی طلا-مس منطقه شرق ارغش (نیشابور) (چکیده)
4774 - اکتشافات ژئوشیمیایی سنگی و رسوبات رودخانه ای و کانی سازی در جنوب غرب ارغش نیشابور (چکیده)
4775 - پتروگرافی، آلتراسیون و مغناطیس سنجی کانی سازی طلا - مس در جنوب غرب ارغش نیشابور (چکیده)
4776 - شاخص هایی برای درمان های تغذیه ای در گاو شیری (چکیده)
4777 - بیماری های تحت بالینی واهمیت آن ها در عملکرد گله های گاو شیری (چکیده)
4778 - فرمولاسیون ماست میوه‌ای تهیه شده از شیر تغلیظ شده و بررسی کیفیت آن در طی زمان نگهداری (چکیده)
4779 - بهینه سازی فرمولاسیون و متغییر های اکسترودر برای غنی سازی اسپاگتی با آرد کامل سویا بوسیله طرح آماری مخلوط (چکیده)
4780 - بررسی و تحلیل عوامل موثر بر رضایت بیماران از کیفیت خدمات بیمارستانی (چکیده)
4781 - نگرشی کاربردی به مدل‌های تدوین استراتژی شرکت‌ها براساس پارادایم تجویزی (چکیده)
4782 - یادگیری سازمانی و بالندگی منابع انسانی،عوامل موفقیت در توانمندسازی کارکنان سازمان های کوچک (چکیده)
4783 - ارزیابی عملکرد و تعیین کارایی نیروگاه های بخار صنعت برق کشور با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (چکیده)
4784 - سبب شناسی عضویت در تشکلهای دانش آموزی (چکیده)
4785 - واکنش‌ عملکرد و خصوصیات‌ مورفولوژیک‌ ارقام‌ نخود به‌ آرایش های‌ کاشت‌ و تراکم‌ بوته‌ در شرایط‌ فاریاب (چکیده)
4786 - عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر نقش و کارکرد مرزها با تاکید بر مرزهای ایران (چکیده)
4787 - بررسی توانایی کشت لنفوسیتهای خون محیطی در رت نژاد ویستار (چکیده)
4788 - معناشناسی قرآن، مطالعه موردی سوره جمعه (چکیده)
4789 - به روش سل- ژل و بررسی خواص ساختاری (ITO) سنتزنانوذرات اکسیدایندیوم با ناخالصی قلع آنها (چکیده)
4790 - مدلی برای شبیه سازی نمو گیاهان زراعی (چکیده)
4791 - در یک مدل تقریب بستگی قوی C محاسبه حالات الکترونی مولکول 60 (چکیده)
4792 - ارزیابی مدل رشد و نمو گندم در شرایط اهواز (چکیده)
4793 - آرای هاوکینز در حوزه آرایش واژه ها و بررسی انطباق یا عدم انطباق این آرا بر آرایش واژه ها در زبان فارسی (چکیده)
4794 - توسعه آموزش همگانی در ر سانه دیجیتال شهروندی (چکیده)
4795 - جایگاه ساختمانهای هوشمند در شهر الکترونیک (چکیده)
4796 - ارزیابی ناهنجاری های ناشی از توکسیسیته سلولی فلز سنگین مس بر روی جنین توتیای دریایی( Echinometra mathaei ) منطقه بندر عباس (چکیده)
4797 - ارزیابی توکسیسیته سلولی ناشی از فلز سنگین کادمیوم بر سیر تکوین جنینی توتیای دریایی (Echinometra mathaei) خلیج فارس(منطقه بندر بستانه) (چکیده)
4798 - بررسی سیر تکوین توتیای دریایی (Echinometra mathaei) سمیت فلز سنگین مس موجود در آبهای خلیج فارس (منطقه بندر عباس) بر اساس تکنیک های سیتو شیمیایی (چکیده)
4799 - بررسی میزان سمیت سلولی فلز سنگین سرب بر سیر تکوین جنینی و رشد لاروی اولیه توتیای دریایی (Echinometra mathaei) سواحل خلیج فارس (منطقه بندر بستانه ) (چکیده)
4800 - بهره گیری از تکنیک سیتومورفولوژی به منظور مطالعه سیر تکوین جنین توتیای دریایی توتیای دریایی (Echinometra mathaei) (چکیده)
4801 - کاربرد تکنیک مورفومتریک به منظور مطالعه شکل واندازه میکروسکوپی مراحل سلولی و لاروی جنین توتیای دریایی (Echinometra mathaei) سواحل خلیج فارس (منطقه بستانه ) (چکیده)
4802 - پلیمر شدن دوغابی پروپیلن با استفاده از کاتالیزور ناهمگن فعال زیگلر ناتا (چکیده)
4803 - بررسی عوامل موثر بر ارزش صادرات محصولات کشاورزی باتاکید بر استانداردهای صادرات (پسته،بادام،زعفران،خرماوسیب) (چکیده)
4804 - بررسی مهمترین موانع و مشکلات توسعه کشت کلزا در خراسان (چکیده)
4805 - تاثیر امواج فرا صوت به خصوصیات فیزیکی نشاسته گندم (چکیده)
4806 - بررسی تاثیر ارد سویا بر خصوصیات ژئولوژی خمیر و کیفیت نان بربری (چکیده)
4807 - تحلیل عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی (چکیده)
4808 - پیش بینی اشتغال بخش کشاورزی در ایران (چکیده)
4809 - سیاست های دولت پهلوی در قبال بهاییت 1357-1332 (چکیده)
4810 - اهمیت نقش ارتباطی زبان در جهت تکامل فرایند زبان آموزی در کودکان دبستانی (چکیده)
4811 - کثرت گرایی فرهنگی در عصر جهانی شدن و تحول فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی در ایران (چکیده)
4812 - مطالعه سیمای بیوشیمیائی سرم خون گاوان با علائم تب سه روزه...... (چکیده)
4813 - تعیین مقادیر سرمی اهن و TIBC و فعالیت آنزیمهای کبدی در گاوان مبتلا به تیلریوز (چکیده)
4814 - چیستی نقش کنگره در تعیین سیاست خارجی آمریکا (چکیده)
4815 - مهندسی نت پیشگیرانه و پایش وضعیت در ماشین های راهسازی (چکیده)
4816 - بررسی آماری علل خرابی و عیب یابی تراکتور مسی فرگوسن 285 (چکیده)
4817 - نگهداری پیش بینانه برای سرورهای کامپیوتری با استفاده از پایش لحظه به لحظه ای سیستم (چکیده)
4818 - کاربرد پایش وضعیت در بهینه سازی برنامه تعمیر و نگهداری ماشین آلات کشاورزی (چکیده)
4819 - در باره ی تصحیح و توضیح بیتی از حافظ (چکیده)
4820 - جهانی شدن وکثرت گرایی فرهنگی (چکیده)
4821 - بررسی اثرات دگرآسیبی کاه جو بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت،چغندرقند،و آفتابگردان (چکیده)
4822 - ناکارآمدی،رکود و بحران در جهانگردی ایران (چکیده)
4823 - موفقیت نظام تامین اجتماعی در ایران در کاهش فقر (چکیده)
4824 - بررسی عملکرد سازمان ایرانگردی و جهانگردی (چکیده)
4825 - توسعه پایدار و گردشگری (چکیده)
4826 - دانش آمختگان علم سیاست و قوه مقننه در ایران؛پیش نیازهای ایجاد تعامل (چکیده)
4827 - ارزش ادبی ابهام از دو معنایی تا چندلایگی معنا (چکیده)
4828 - تاثیر زبان فارسی در زبان صرب و کروآتی (چکیده)
4829 - بررسی و مقایسه رابطه والد-فرزند در خانواده های دانشجویان خودکشی گرا و خانواده های دانشجویان غیرخودکشی گرای دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
4830 - تأثیر کم آبیاری بر خصوصیات کمی وکیفی بذر دو توده بومی گیاه شورزیست کوشیا (Kochia scoparia L. Schrad )در شرایط آبیاری با آب شور (چکیده)
4831 - نوآوری، میثاق همکاری دولت با موسسات دانش گرا (چکیده)
4832 - تحول سیاست خارجی ایران در برنامه های پنج ساله توسعه (چکیده)
4833 - کاربرد مکاترونیک در طراحی سیستم اتصال سه نقطه تراکتور (چکیده)
4834 - تحلیل شکست در مخازن فولادی تحت فشار در حضور تنشهای اولیه با استفاده از شبیه سازی المان محدود (چکیده)
4835 - پژوهشی در چیستی سیره عقلا و نسبت آن با حکم عقل (چکیده)
4836 - بررسی شرط معاصرت سیره عقلا با عصر معصومان (چکیده)
4837 - ارزیابی عملکرد شانه بازیکنان دختر نخبه بدمینتون با تکنیکconstant score (چکیده)
4838 - بررسی اثر فرایند اتوفرتاژ بر عملکرد مخازن تحت فشار (چکیده)
4839 - بررسی اثر یک دوره برنامه تمرینی منتخب (هوازی) بر کیفیت زندگی بیماران سرطان سینه (چکیده)
4840 - آشکارسازی خودکار میکروآنوریسم در تصاویر رنگی رقمی شبکیه چشم با روش رادون محلی (چکیده)
4841 - کاربرد فن آوری نرخ متغیر در کشاورزی دقیق (چکیده)
4842 - میراکننده جرمی تنظیم شده و کاربرد آن در کاهش ارتعاشات سازه ها (چکیده)
4843 - بررسی تغییرات ویتامین آ و بتا کاروتن سرم در گوساله های نژاد هلشتاین (چکیده)
4844 - مطالعه ناهنجاری های ایجاد شده بر روی سلول های جنین توتیای دریایی (Echinometra mathaei) ناشی از سمیت فلز سنگین جیوه (چکیده)
4845 - فراسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای بخشهای نیتروژن دار کنجاله سویا و کنجاله آفتابگردان (چکیده)
4846 - بررسی جریان توربولنس دوفازی در داخل یک کانال با اتصال T و محاسبه نرخ جدائی فازها با استفاده از روش المان های گردابه ای (چکیده)
4847 - تاثیر سطح پروتئین جیره بر احتیاجات اسیدآمینه آرژینین در جوجه های گوشتی 21-1 روزه (چکیده)
4848 - بررسی اثر افزودن پروبیوتیک حاوی استرپتوکوکوس و بیفیدوباکتریوم بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
4849 - اثر متقابل بنتونیت سدیم با رنگدانه بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ مرغ های تخمگذاراز 48-36 هفتگی (چکیده)
4850 - پاسخهای عملکردی و ایمونولوژیک جوجه های گوشتی در برابر تغییرات سطح پروتئین و ترئونین جیره (چکیده)
4851 - اثر مکمل ویتامین c(محلول و همراه خوراک)بر عملکرد و ایمنی سلولیدر جوجه های گوشتی (چکیده)
4852 - اثر جو تخمیر شده با لاکتوباسیلوس و جو مکمل شده با آنزیم بر عملکرد و فراسنجه های لیپیدی خون جوجه های گوشتی (چکیده)
4853 - تاثیر سطوح مختلف دانه کامل آفتابگردان بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
4854 - تاثیر اسید استیک بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی قبل از کشتار (چکیده)
4855 - بررسی سرولوژیک بروسلوز در اسبهای باشگاههای سوار کاری مشهد (چکیده)
4856 - تاثیر جایگزینی مکل آلی روی-متیونین با اشکال غیر آلی این عنصر بر تکامل اندامهای لنفی و پاسخهای ایمونولوژیک جوجه خروسهای گوشتی (چکیده)
4857 - تاثیر جایگزینی کامل یا بخشی ازمنابع غیر آلی رویبا مکمل آلی روی-متیونین بر عملکرد و مولفه های خونی جوجه های گوشتی (چکیده)
4858 - اندازه گیری اکسیداسیون اسیدآمینه شاخص برای تعیین احتیاجات اسیدآمینه در نیمچه های مرغ مادر (چکیده)
4859 - بررسی اثر افزودن پروبیوتیک حاوی استرپتوکوکوس و بیفیدوباکتریوم بر سطح کلسترول، تری گلیسریدو HDL سرم جوجه های گوشتی (چکیده)
4860 - اثر افزودن مازاد ویتامین A ویتامینE و روی به جیره پایه گندم بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و ریخت سنجی روده جوجه های گوشتی (چکیده)
4861 - تاثیر اسید سیتریک بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی قبل از کشتار (چکیده)
4862 - تاثیر استفاده از محتویات سکومی بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی (چکیده)
4863 - اثر مکمل ویتامین E بر پاسخ های ایمنی وابسته به خون و سلول در جوجه های گوشتی (چکیده)
4864 - بررسی بقایای سموم در محصولات کشاورزی ایران مطالعه موردی: بررسی بقایای دیازینون در گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum)، خیار (Cucumis sativus) و خربزه (Cucumis melon) (چکیده)
4865 - خراسان در خیال سعدی (چکیده)
4866 - بررسی اثر استرس حمل و نقل بر تابلوی خونی گوساله (چکیده)
4867 - بررسی تاثیر نوع بسته بندی و شرایط نگهداری بر پایداری رنگ کمپوت گیلاس(رقم گیلاس سیاه مشهد) (چکیده)
4868 - بررسی حساسیت برخی ارقام هلو و شلیل به سرمای زمستان 1386 مشهد (چکیده)
4869 - مقایسه میزان ترشح هورمون رشد ، IGFI انسولین ، استرادیول ، قند و لیپیدهای سرم خون بین دختران ورزشکار ژیمناست و غیرورزشکار نابالغ (چکیده)
4870 - آثار جهانی شدن تجارت بر رشد اقتصادی در ایران (چکیده)
4871 - ظرافتهای بدیعی در شعر حافظ (چکیده)
4872 - تضاد (طباق) در روند و سیر تاریخی و روند دگرگونیها در بوته نقد و تحلیل (چکیده)
4873 - تکرارقافیه در شعر حافظ (چکیده)
4874 - نقش شیوه های مختلف بهره برداری در تولید چمنزارهای کوهستانی آذربایجان غربی (مطالعه موردی: چمنزارهای چالدران) (چکیده)
4875 - تعیین توالی درمان بهینه و اقتصادی کاهش دوره ای نوتروفیل (چکیده)
4876 - معادله جدید دو پارامتری برای محاسبه ویسکوزیته مایعات خالص (چکیده)
4877 - ازن در تصفیه آب و پساب (چکیده)
4878 - بررسی و شبیه سازی فرایندهای مناسب جهت بازیابی گاز مایع از گاز خروجی واحد ایزومریزاسیون (چکیده)
4879 - بررسی مسئله فیبرولیت و شرایط تشکیل آن در هاله دگرگون گابرودیوریت چاه قند، شمال شرق نی ریز (چکیده)
4880 - دگرگونی مجاورتی و ذوب بخشی سنگهای رسی و نیمه رسی در منطقه چاه قند، شمال شرق نیریز - استان فارس (چکیده)
4881 - تنوع کانی های دگرگونی در ناحیه مشهد محصولی از چند دگرگونی (چکیده)
4882 - ماهیت سیالهای درگیر در سنگهای کالک آلکالن کانی سازی مس و طلای پورفیری منطقه تنورجه (شمال کاشمر) (چکیده)
4883 - تاثیر فعالیت ورزشی اکسنتریک تا سرحد خستگی بر شاخصهای سیستم ایمنی زنان ورزشکار (چکیده)
4884 - گزارش کانی دومورتیریت از منطقه سر سفیدال کاشمر، استان خراسان رضوی (چکیده)
4885 - بررسی اثر ممانعتی ورزش اکستنریک برسیستم ایمنی زنان ورزشکار و مقایسه آن با ورزش کانسنتریک (چکیده)
4886 - پیش بینی بارش سالیانه بر پایه الگوهای سینو پتیک پیوند از دور با بهره گیری از مدل های آماری (چکیده)
4887 - مکان یابی سکو نتگاههای خدماتی برتر بر اساس فن ارزشیابی مشارکتی در شهرستان مشهد (چکیده)
4888 - اثر کاربرد پاکلو بوترازول بر رشد رویشی و زایشی زرد آلوی رقم لاسجردی (چکیده)
4889 - بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری عمومی‌در زیرساخت‌های کشاورزی بر رشد بهره‌وری بخش کشاورزی‌ایران (چکیده)
4890 - نقد و تحلیل پارادوکس درروند و سیر تاریخی و بلاغی (چکیده)
4891 - بررسی رابطه بین برخی ویژگی های مالی و غیر مالی و مدت زمان اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
4892 - ارزیابی تاثیر نهاده‌های تولید و بیمه بر عدالت درآمدی کشاورزان گندم‌کار استان‌های خراسان (چکیده)
4893 - اثر تنش خشکی بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک جو (چکیده)
4894 - تحلیل ساختاری ناحیه جنوب مشهد با نگرشی ویژه بر سیستم گسلی سنگ بست-شاندیز (چکیده)
4895 - بهره وری سبز و اندازه گیری آن (چکیده)
4896 - تعیین مدول گسیختگی بتن ساخته شده با سنگدانه‌های شکسته با استفاده از نمونه‌های استوانه‌ای (چکیده)
4897 - بررسی تاثیر عملآوری تحت حرارت و فشار بر روی مقاومت فشاری بتن (چکیده)
4898 - ترکیب ملات گوگردی برای کلاهک‌گذاری استوانه‌های بتنی (چکیده)
4899 - بررسی تأثیر غلظت آنزیم درفرآیند استخراج آنزیمی- آبی روغن ارقام زیتون استان گلستان (چکیده)
4900 - بررسی کاربرد آنزیم در روغن‌کشی از ارقام زیتون استان گلستان (چکیده)
4901 - بررسی استفاده از عصاره برگهای زیتون بعنوان منبعی از پلی فنلها برای پایداری اکسیداتیو و فعالیت آنتی اکسیدانی روغنهای نباتی تجاری (چکیده)
4902 - افزایش پایداری اکسایشی روغن زیتون با استفاده از روغن بنه (چکیده)
4903 - تأثیر ترک لبه ای باز روی نرمی تیرهای هدفمند (FGM) (چکیده)
4904 - تحلیل غیرخطی تیر کامپوزیتی با لایه های پیزوالکتریک تحت بار الکتریکی (چکیده)
4905 - ارزیابی جذابیت نسبی تعدادی از گیاهان گلدار برای سیرفید های شته خوار(Diptera: Syrphidae) (چکیده)
4906 - مقایسه میزان قدرت عضلات همسترینگ و چهارسر رانی در زنان والیبالیست و افراد غیرورزشکار (بعنوان پیشگوی توده استخوانی) (چکیده)
4907 - تعیین تاثیر برنامه تمرین هوازی بر کیفیت یائسگی زنان یائسه (چکیده)
4908 - بررسی مزایای تصفیه فیزیکی روغن زیتون و روغن پومیس (چکیده)
4909 - پژوهشی پیرامون تدوین برنامه راهبردی برای گروه آموزشی کتابداری و اطلاع‏رسانی دانشگاه فردوسی مشهد: شناسایی مسائل، عوامل مطرح و مدل پیشنهادی (چکیده)
4910 - مطالعه اثر نوع ریز نمونه، ترکیب محیط کشت و سطوح مختلف تنظیم کننده های رشد بر کال زایی گیاه دارویی Levisticum officinalis (چکیده)
4911 - کاربرد تیمارهای مختلف ضد عفونی سطحی و چینه سرمایی بر جوانه زنی گیاه دارویی Levisticum officinalis در شرایط In vitro (چکیده)
4912 - بررسی عوامل اثرگذار برکاربست فناوری های اطلاعاتی توسط هیات مدیره ها و تاثیر آن بر عملکرد آنان (چکیده)
4913 - آنیزوتروپی لرزه ای گوشته فوقانی شرق و شمال شرقی ایران با استفاده از جدایش امواج برشی (چکیده)
4914 - رسم نقشه شکستگی های ساختاری منطقه تکنار (ایران مرکزی) با استفاده از روشهای دور سنجی (چکیده)
4915 - منشا و موقعیت تکتونیکی نهشته های سیلیسی آواری سازند داهو (کامبرین پیشین) در حوالی زرند کرمان (چکیده)
4916 - تحلیل ساختاری کانسار طلای ارغش ، خراسان رضوی، شمال شرق ایران (چکیده)
4917 - بررسی ویزگی های ساختاری زون های برشی کانسار طلای طرقبه و ارتباط آن با کانی ساری، استان خراسان رضوی (چکیده)
4918 - مدلسازی و انتقال مواد دانه ای توسط صفحه مرتعش (چکیده)
4919 - معادن فعال استان های خراسان رضوی و جنوبی در مقایسه با پتانسیل معدنی منطقه (چکیده)
4920 - قیمت‌گذاری آب شرب شهری بر اساس الگوی رمزی(مطالعه موردی شهر نیشابور) (چکیده)
4921 - بررسی پدیده سیالی شدن در ستون مرتعش ذرات (چکیده)
4922 - موسیقی و صورت پردازی با کلمه (درشعر معاصر عربی) (چکیده)
4923 - بررسی بروز پدیده لهیدگی در قطعه دوم تونل آزاد (چکیده)
4924 - اران،پایتخت زمستانی ایلخانان (چکیده)
4925 - نقش ساختار اوایی کلمه در موسیقی شعر عربی (درشعر معاصر عربی) (چکیده)
4926 - مطالعه اثر تجویز خوراکی ویتامین ‏‎C‎‏ بر مقادیر آهن، ‏‎ظرفیت تام اتصال آهن (TIBC‎‏)، اشباع ترانسفرین و فریتین سرم خون گوساله های نوزاد شیری (چکیده)
4927 - تعیین ظرفیت ستون های مقاوم سازی شده با CFRP تحت بار محوری (چکیده)
4928 - بررسی اثر لایه های AFRP بر شکل پذیری تیر های بتن مسلح با مقاومت بالا (HSC ) (چکیده)
4929 - بررسی تاثیر کاربرد سویه های از سودوموناس های فلورسنت بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در سطوح مختلف شوری خاک (چکیده)
4930 - تاثیر مقدار و نحوه تقسیط نیتروژن بر عملکرد غده و برخی خصوصیات کمی ارقام مختلف سیب زمینی (چکیده)
4931 - رشد و عملکرد گندم در پاسخ به تلقیح باکتری های ریزوسفری محرک رشد گیاه در سطوح مختلف فسفر (چکیده)
4932 - بررسی شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی E.coli O157:H7 جداشده از گوشت چرخ کرده در مشهد (چکیده)
4933 - جداسازس و تشخیص E.coli O157:H7 از نمونه های شیر خام تانک ذخیره گاوداریهای صنعتی و پنیر محلی در مشهد و حومه (چکیده)
4934 - بررسی میزان شیوع سالمونلا در لاشه طیور کشتار شده در کشتارگاه طیور مشهد (چکیده)
4935 - بررسی خواص ضد باکتری نانوساختار اکسید تیتانیوم تولید شده به روش سل ژل با کمک هیدروکسی پروپیل سلولز (چکیده)
4936 - بررسی تغیرات فصلی میزان پروتئین تام و گاماگلوبولین سرم خون گوساله های نوزاد در یکی از گاوداریهای اطراف تهران (چکیده)
4937 - بررسی پروتئینهای سرم خون طیور بومی به روش الکتروفورز (چکیده)
4938 - مطالعه درمانگاهی و آسیب شناسی مواردی از پولیو انسفالومالاسی نشخوارکنندگان از شهرستان مشهد (چکیده)
4939 - بررسی منشاء و ارایه مدل تکتونیک و رسوبگذاری سازند پسته لیق در غرب حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
4940 - ارزیابی لرزه ای قاب های مهاربندی شده مقاوم در برابر کمانش (BRBF ) بر مبنای تحلیل پوش آور (چکیده)
4941 - بررسی تاثیر کمربند تقویتی بر سازه های تخت تک لایه فضاکار تحت بار قائم زلزله (چکیده)
4942 - بررسی تطبیقی اراده الهی در فلسفه اسپینوزا و استاد مطهری (چکیده)
4943 - نانواستراتیگرافی نهشته های کرتاسه بالایی شمال دامغان(برش چمن ساور، البرز شرقی) (چکیده)
4944 - ساختار و تکامل ساختاری البرز در راستای مقطع دامغان-گرگان (چکیده)
4945 - هاله دگرگونی گرانیت مشهد مثالی از هاله های دگرگونی نوع 2b (چکیده)
4946 - حفاظت و تثبیت ساحل چپ رودخانه کارون به وسیله لحاف بتنی با فیلتر ژئو تکستایل در محدوده شیبان (چکیده)
4947 - تحکیم خاک با استفاده از روش های Anchor و Nailing در پروژه مرکز بین المللی مالی - اقتصادی مشهد IT (چکیده)
4948 - بررسی اثر یارانه صادراتی رقیب خارجی بر صادرات فولاد خام ایران در چارچوب مدل راهبردی تجاری و ساختار بازار استاکلبرگ (چکیده)
4949 - مطالعه آزمایشگاهی میزان آبگذری سیستم آبگیری از کف با استفاده از محیط متخلخل تحت اثر جریان رسوبدار (چکیده)
4950 - بررسی اثر دو داروی رانیتیدین و سوکرالفات در پیشگیری از ضایعات معدی ناشی از مصرف آسپیرین در سگ (چکیده)
4951 - ضریب رفتار سیستم دوگانه قاب خمشی فولادی متوسط و دیوار برشی فولادی نازک (چکیده)
4952 - بررسی پارامتریک اثرات تغییر طول تیر پیوند بر سطح عملکرد مهاربندهای برون محور (چکیده)
4953 - بررسی سطح عملکرد سازه های تخت تک لایه فضاکار با استفاده از طیف ظرفیت برای بار قائم زلزله (چکیده)
4954 - بررسی پارامتر های لرزه ای قاب های مهاربندی شده مقاوم در برابر کمانش (BRBF ) (چکیده)
4955 - پارامتر های لرزه ای بادبندهای دروازه ای به روش طیف ظرفیت (چکیده)
4956 - بررسی سطح عملکرد چلیک های فضاکار به روش طیف ظرفیت (چکیده)
4957 - بررسی افزایش دوام بتن در برابر سیکلهای یخبندان و ذوب یخ (چکیده)
4958 - بررسی عملکرد لرزه ای قابهای مهاربندی شده مقاوم دربرابر کمانش (BRBF ) بااستفاده از تحلیل دینا میکی غیر خطی (چکیده)
4959 - بررسی روش طیف ظرفیت درارزیابی عملکرد لرزه ای قابهای مهاربندی شده مقاوم دربرابر کمانش( BRBF) (چکیده)
4960 - بررسی پارامترهای تاثیر گذار دربرش تیرهای مقاوم سازی شده با الیاف CFRP بااستفاده از روش المان محدود (چکیده)
4961 - بررسی خصوصیات ژئومکانیکی و آب بندی ساختگاه بند اخلمد (چکیده)
4962 - ارزیابی کارآیی رد ه بندی RMR در پیش بینی رفتار مهندسی سازند شمشک در حفریات زیر زمینی منطقه ی سیاه بیشه (چکیده)
4963 - پهنه بندی تغییرات نفوذ پذیری درساختگاه سد بار با توجه به نقش پارامترهای زمین مهندسی درمحیط نرم افزار Rockwork (چکیده)
4964 - بررسی مشکلات زیست محیطی ناشی از قنوات متروکه شهر مشهد (چکیده)
4965 - بررسی رفتار هیدرولیک توده سنگ در آزمایشهای نفوذپذیری لوژون در سد سیازاخ (چکیده)
4966 - ارزیابی توده سنگ ساختگاه سد گلمندره خراسان با استفاده از طبقه بندی DMR (چکیده)
4967 - ارزیابی نفوذپذیری ساختگاه سد گلمندره با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویه (چکیده)
4968 - اثرات خوردگی بر رفتار پیوستگی و مقاومت قطعات کششی بتن آرمه (چکیده)
4969 - بررسی شکل پذیری و جذب انرژی قابهای مهاربندی شده هم مرکز با مکانیزم المان حلقه توسط تحلیل استاتیکی غیر خطی (چکیده)
4970 - بررسی مقاومت و رفتار پیوستگی لغزش در قطعات کشش بتن آرمه (چکیده)
4971 - بررسی رفتار حلقه مستهلک کننده انرژی به منظور استفاده در سازه مهاربندی (چکیده)
4972 - بهینه سازی سازه های خرپایی بر اساس نظریه قابلیت اعتماد به کمک الگوریتم وراثتی (چکیده)
4973 - بررسی نظری و آزمایشگاهی رفتار تک محوری بتن ساده در فشار (چکیده)
4974 - مطالعه تطبیقی سیکل عمر محصولات شرکتهای بیمه دولتی ایران جهت تعیین استراتژیهای مناسب بازاریابی (چکیده)
4975 - مقایسه نتایج به دست آمده از کاربرد سیستم استنباط فازی ممدانی و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بارش فصلی،مطالعه موردی :منطقه خراسان (چکیده)
4976 - بررسی روشهای جمع آوری, حذف و پاکسازی آلودگیهای نفتی از دریا (چکیده)
4977 - بررسی روشهای پیشرفته انتقال نفت خام (چکیده)
4978 - برآورد سطح عملکرد ساختمانهای بتنی با سیستم ترکیبی و شکل پذیری زیاد به روش طیف ظرفیت (چکیده)
4979 - بهسازی قابهای بتن آرمه در پلسازی با بهره گیری از FRP (چکیده)
4980 - بررسی تاثیر متغییرهای طراحی بر قابلیت اعتماد پلهای ساخته شده از تیر ورق مرکب جعبه ای (چکیده)
4981 - روشهای ترمیم سریع و موقت پلهای آسیب دیده از زلزله (چکیده)
4982 - ارائه جزء محدود لایه ای در تحلیل غیر خطی سازه های بتن آرمه (چکیده)
4983 - بررسی ضریب رفتار چلیک‌های تک لایه فضاکار (چکیده)
4984 - بررسی نقش تنگ‌ها در افزایش شکل‌پذیری ستون‌های بتن‌آرمه (چکیده)
4985 - بررسی نقش بوته ها در حفظ تنوع گیاهان مرتعی در شرایط خشکسالی (چکیده)
4986 - سوگیری ورزشی ورزشکاران رشته های انفرادی و گروهی و ارتباط آن با انگیزه مشارکت ورزشی (چکیده)
4987 - ارتباط انگیزه مشارکت ورزشی با سوگیری ورزشی دانشجویان ورزشکار (چکیده)
4988 - پیش بینی بارش فصلی بر اساس الگوهای همدید با استفاده از تئوری مجموعه های فازی (چکیده)
4989 - رایحه درمانی (چکیده)
4990 - درمان گیاهی سنگ کیسه صفرا قسمت 1 (چکیده)
4991 - بررسی عملکرد دیوارهای برشی بتنی توخالی (چکیده)
4992 - شناسایی قارچ polymyxa betae در ریشه های چغندر قند با استفاده از روش مولکولی RT-PCR در استان خراسان رضوی (چکیده)
4993 - شناسایی و تعین پراکنش ویروس A سیب زمینی در استانهای خراسان رضوی و شمالی با استفاده از ازمونهای سرولوزیکی و مولکولی (چکیده)
4994 - تعیین تعرفه های مشترکین مختلف شرکت های توزیع با توجه به راه اندازی بازار برق ایران (چکیده)
4995 - کاربست آرمان های اخلاقی در کردار خارجی کشورها: صلح یا جنگ؟ (چکیده)
4996 - بررسی و محاسبه تنش های پسماند به وجود آمده در اتصالات جوشی با مقطع مربعی و H شکل (چکیده)
4997 - تحلیل اجزای محدود تنش های پسماند به وجود آمده بر اثر جوشکاری قطعات فولادی (چکیده)
4998 - اثرات همزمان استرس نوری و صوتی بر میزان وزن تولد نوزادان رت (چکیده)
4999 - تشخیص بیماری ژنتیکی نقص چسبندگی گلبولهای سفیدBLAD در گاوهای بومی نژاد سرابی به کمک روش PCR- RFLP (چکیده)
5000 - بررسی بیماری ژنتیکی پیچیدگی ستون فقرات CMV به روش PCR-SSCP در گاو های سرابی (چکیده)
5001 - بررسی بیماری ژنتیکی نقص در آنزیم اوریدین مونوفسفات سنتاز (DUMPs) به روش PCR-RFLP در گاوهای بومی سرابی ایران (چکیده)
5002 - بررسی چند شکلی ژن گرلین با استفاده از روش PCR-SSCP درگوسفند بلوچی (چکیده)
5003 - بررسی خصوصیات شیمیایی سیلاژ غنی شده محصولات فرعی پسته با اوره و ملاس (چکیده)
5004 - فراوانی آللی و ژنوتیپی جایگاه ژنی کالپاستاتین در نژادهای گوسفند بلوچی وکردی به روش SSCP (چکیده)
5005 - تخمین تغییر شکل های ماندگار ناشی از فرآیند جوشکاری در اتصالات (چکیده)
5006 - حقایق خیالی داستان دقوقی در مثنوی (چکیده)
5007 - مدلی جدید برای بررسی ناهنجاری های کروموزومی در مغز استخوان موش (چکیده)
5008 - پیش بینی بارش فصلی بر اساس الگوهای سینو پتیکی سطوح فوقانی جو با استفاده از مدل های آماری (چکیده)
5009 - برآورد پارامترهای لرزه ای سازه های فضاکار تک لایه (چکیده)
5010 - بررسی پارامتری ضریب رفتار چلیک‌های تک لایه فضاکار (چکیده)
5011 - مقاوم سازی ساختمانهای با اتصال خورجینی توسط بادبند زانویی (چکیده)
5012 - مدلسازی تیرهای بتن مسلح با مقاومت بالا (HSC) مسلح شده با AFRP تحت خمش (چکیده)
5013 - تاثیر ضوابط مربوط به سیستم دوگانه در استاندارد 2800 بر سطح عملکرد ساختمان های بتنی (چکیده)
5014 - بررسی عملکردی دیوار برشی فولادی نازک در قابهای ساختمانی ساده و مقایسه آن با بادبندهای ضربدری و شورون به روش طیف ظرفیت (چکیده)
5015 - نگرشی بر عملکرد ساختمان های بنایی غیر مسلح در برابر زلزله و بررسی اثرات FRP بر بهبود عملکرد لرزه ای (چکیده)
5016 - مقایسه مقاوم سازی قاب خمشی متوسط با دیوار برشی فولادی نازک یا بادبند ضربدری به روش طیف ظرفیت (چکیده)
5017 - بررسی اثر p-delta بر قاب بادبندی واگرا هنگام وقوع زلزله (چکیده)
5018 - بررسی اثر میراگرهای TADAS در رفتار لرزه ای سازه های فولادی (چکیده)
5019 - ارزیابی تاثیر بافت و مواد آلی خاک بر تجزیه علف کش اترازین (چکیده)
5020 - تأثیر بافت و درجه حرارت خاک بر تجزیه و نیمه عمر علف کش آترازین (چکیده)
5021 - فاصله های جغرافیایی در استان خراسان رضوی و اختلاف خط شماری خط کف دست در طوایف مختلف ساکن در این استان (چکیده)
5022 - مطالعه کاریولوژی و مورفومتری دو گونه جرد لیبی و جرد ایرانی در شرق ایران و ارائه الگوی بندینگ برای آنها (چکیده)
5023 - معرفی یک مدل آزمایشگاهی صرع آبسانس و مقایسه امواج Spike-waves آنها با تخلیه الکتریکی مغز رتهای ویستار طبیعی و نسل اول حاصل از این دو نژاد (چکیده)
5024 - بررسی صحت تقسیم سلولی در سلولهای ناتوان در تعمیر DNA (چکیده)
5025 - گزارشی از اختصاصات خطوط پوستی در بیماران مبتلا به Albinism (چکیده)
5026 - نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی ایران با استفاده از الگوی خود بازگشت با وقفه‌های توزیعی (چکیده)
5027 - استفاده از تکنیک رنگ آمیزی FISH در مطالعه پایداری کروموزومی در حین تقسیم سلولی (چکیده)
5028 - مطالعه ژنتیک خطوط پوستی در طایفه فارس ساکن در استان خراسان (چکیده)
5029 - تنوع ژنتیکی خط شماری خط AB کف دست در طوایف مختلف ساکن در خراسان (چکیده)
5030 - فردوسی و حماسه‌ی جهانی او در حوزه‌ی پژوهشهای عرب (چکیده)
5031 - میزان تأثیرگذاری اسطورة آب در شکل‌گیری اساطیر شاهنامه (چکیده)
5032 - سرود همگانی وحدت و آزادگی و سور و شادمانی (نگاهی به سیمای درختی بارید در شاهنامه فردوسی) (چکیده)
5033 - سنجش میزان آمادگی استقرار سیستم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی-مورد مطالعه : سازمان امور مالیاتی خراسان رضوی (چکیده)
5034 - مدل سازی سیگنال EEG، آرتیفکت چشمی و آمیختگی سیگنال ها در فضای هادی حجمی سر (چکیده)
5035 - اعتبار سنجی روش های حذف آرتیفکت چشمی اََز سیگنال EEG بر اساس مدل سازی آمیختگی سیگنال ها در فضای هادی حجمی سر (چکیده)
5036 - بررسی پاسخهای گراس های بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی 2- بخش هوایی (چکیده)
5037 - بررسی تاثیر ترکیب محیط کشت، pH و دما بر سرعت رشد و وزن میسلیوم قارچ شی تا که در شرایط جامد و مایع (چکیده)
5038 - بررسی تاثیر سطوح مختلف تراکم بوته و نیتروژن بر صفات مورفولوژیک، عملکرد ، میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه رقم بودگلد (چکیده)
5039 - تاریخچه دیاژنز سنگ های آهکی سازند تیرگان در مرکز حوضه کپه داغ (چکیده)
5040 - حضرت مهدی (عج ) در تفسیر ابوالفتوح رازی (چکیده)
5041 - تأملی در معانی و ترکیبات آبی در لغت‌نامه‌های فارسی (چکیده)
5042 - بررسی علل فرسایش خاک های دشت سیستان از دیدگاه زمین شناسی مهندسی (چکیده)
5043 - بررسی نظری و آزمایشگاهی رفتار تک محوری بتن ساده در فشار (چکیده)
5044 - عملکرد لرزه ای ساختمانهای دارای پیش آمدگی (چکیده)
5045 - بررسی عملکرد دیوارهای برشی بتنی توخالی و مقایسه آن با دیوارهای برشی بتنی توپر (چکیده)
5046 - نقش راهبردی آب در پیروزی و شکست غزنویان بر اساس تاریخ بیهقی (چکیده)
5047 - بررسی تاثیر تاریخ کاشت و میزان بذر مصرفی بر عملکرد درصد اسانس و کامازولن بابونه آلمانی رقم پرسو (چکیده)
5048 - مطالعه ژئوالکتریک طرح تغذیه مصنوعی پخش سیلاب بیرجند جهت آشکارسازی شرایط هیدروژئو لوژیکی (چکیده)
5049 - ارزش یابی طرح تسهیل گران زن روستایی درایجاد ارتباط دوسویه وافزایش مشارکت زنان روستایی درعرصه های مختلف توسعه روستایی ( مطالعه موردی: دهستان مازول از بخش مرکزی شهرستان نیشابور) (چکیده)
5050 - بررسی اثرات غلظت های مختلف عصاره آبی زعفران بر بیوسنسور میکروبی لومینسانس E.coli SM10 S1 (چکیده)
5051 - مقایسه تعیین فرکانس غالب شهر بم با استفاده از پروفیلهای لرزه ای (چکیده)
5052 - بررسی راهبردهای مختلف جلوگیری از افزایش افت سطح آب (چکیده)
5053 - افت سطح آب زیرزمینی و نشست زمین در دشت کاشمر (چکیده)
5054 - بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری و سبک های اسناد در دانش آموزان مقطع متوسطه (چکیده)
5055 - تاثیر آنزیم آلفا آمیلاز و اسید اسکوربیک و بر خصوصیات رئولوژیکی خمیر و حجم مخصوص نان اشترودل (چکیده)
5056 - بررسی اثر افزودن اسیدهای استیک و لاکتیک بر بافت و ساختارمیکروسکوپی برنج (رقم دم سیاه) در حین پخت (چکیده)
5057 - مقایسه استفاده از انواع مختلف خمیر ترش در میزان اسید فیتیک نان سنتی ایران(لواش) (چکیده)
5058 - مبانی تفسیر ایات الاحکام و بیان نکته ای از آیت الله حاج آقا مصطفی خمینی (چکیده)
5059 - حکم نماز از دیدگاه فیض کاشانی (چکیده)
5060 - مشاوره و رواندرمانی پست مدرن (چکیده)
5061 - بررسی پژوهش های انجام شده در رابطه با اثرات فیزیولوژیک و فارماکولوژیک گیاهان دارویی در دانشگاه های فردوسی و علوم پزشکی مشهد در سال های 1360 تا 1387 (چکیده)
5062 - اثرات استرس شنای اجباری بر تشنجات القا شده با PTZ در موش صحرایی (چکیده)
5063 - بررسی اثر عصاره گل راعی (Hypericum perforatum L.)بر تشنجات کیندلینگ شیمیایی (چکیده)
5064 - بررسی مقایسه ای رفتار های اپی لپتی فورم ناشی از یکبار تزریق پنتیلن تترازول با روش تزریق سه مرحله ای در رت ویستار (چکیده)
5065 - بررسی اثرات دوره تاثیر میدان الکترومغناطیسی برروند ترمیم عصب (چکیده)
5066 - مگس سرکه به عنوان مدل در مطالعات درد (چکیده)
5067 - اثر تجویز مزمن دوزهای بسیار ناچیز تا دوز معمول مورفین بر روند یادگیری و نگهداری حافظه ی فضایی در آزمون ماز آبی موریس در موش صحرایی (چکیده)
5068 - تاثیر هیپرگلایسمی حاد مکرر دوران نوزادی بر تراکم نورونی ناحیه ه CA3 هیپوکاپ رت نر نژاد ویستار نابالغ (چکیده)
5069 - بررسی اثر تجویز حاد دوزهای بسیار ناچیز تا معمول مورفین بر نگهداری حافظه شکل گرفته در آزمون ماز آبی موریس در رت ویستار (چکیده)
5070 - در جستجوی نظام آموزشی اعضای شورای شهر نمونه موردی مشهد (چکیده)
5071 - مروری بر جنس زالزالک در شمال شرق و شرق ایران (چکیده)
5072 - اصل استقلال سیاسی و نفی سبیل در قران (چکیده)
5073 - اثر کاربرد آب پنیر بجای آب بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل شیردهی (چکیده)
5074 - مقایسه اثر طول بر ماکزیمم پاسخ دیوار مصالح بنایی کلاف دار (چکیده)
5075 - تعیین پارامترهای لرزه ای چلیک های فضاکار تحت بارهای دینامیکی زلزله (چکیده)
5076 - بررسی رفتار سازه های فضاکاربه روش تحلیل دینامیکی غیرخطی (چکیده)
5077 - طبقه بندی و بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای بنائی غیر مسلح و مزایای مقاوم سازی آنها با کمک الیاف پلیمری مسلح شده (چکیده)
5078 - بررسی و ارزیابی ضوابط استاندارد 2800 به منظور طرح لرزه ای ساختمانهای بتنی با سیستم دوگانه و شکل پذیری زیاد به روش طیف ظرفیت (چکیده)
5079 - بررسی پارامتری شکل پذیری در بادبندهای برون محور (چکیده)
5080 - نقش احتمال خرابی گره ها در بهینه سازی سازه های قابی صفحه ای و فضایی براساس نظریه قابلیت اعتماد (چکیده)
5081 - مدلسازی تیرهای بتن مسلح با مقاومت بالا (HSC) مسلح شده با AFRP تحت خمش (چکیده)
5082 - مقایسه سیستم دو گانه قاب خمشی فولادی و دیوار برشی فولادی نازک با سیستم دو گانه قاب خمشی فولادی و مهاربندی ضربدری یا شورون به روش طراحی براساس سطوح عملکرد (چکیده)
5083 - مقاوم سازی قاب فولادی خمشی متوسط با میراگر TADAS (چکیده)
5084 - مکانیسم های تخریب درون صفحه ای دیوارهای URM تحت بار زلزله، بارویکردی بر روش های متداول مقاوم سازی دیوارهای URM موجود (چکیده)
5085 - پارامترهای لرزه ای بادبندهای دروازه ای به روش طیف ظرفیت (چکیده)
5086 - تاثیر میراگر TADAS در مقاوم سازی قاب فولادی خمشی متوسط (چکیده)
5087 - لنگی برش در قابهای محیطی چند سلولی و عوامل موثر بر کاهش آن (چکیده)
5088 - بررسی رفتار ارتعاشی قاب ها به کمک پارامتر های مودال تجربی (چکیده)
5089 - تخمین توزیع آماره های کاوشی و کاربرد آن در محاسبه قابلیت اطمینان کانال های مخابراتی در ایستگاه های تحت پوشش دیسپاچینگ شرکت برق (چکیده)
5090 - ماهیت هدف ها و محتوای برنامه درسی ریاضیات در دوره ابتدایی (چکیده)
5091 - چالش های مدیریتی در اجرای برنامه درسی دانشگاه ها در مقایسه با آموزش و پرورش (چکیده)
5092 - اثر شکل هندسی مهاربند بر رفتار خطی قاب بتنی تقویت شده با مهاربند فولادی (چکیده)
5093 - تاثیر روان درمانگری گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر شیوه های رویارویی با استرس نوجوانان (چکیده)
5094 - برآورد تابع تقاضای اعتبارات صنایع تبدیلی در استان خراسان رضوی (چکیده)
5095 - تاثیر تمرین های ورزشی هوازی بر سلامت روان، ابعاد نشانه های بدنی، اضطراب و بی خوابی، کارکرد اجتماعی و افسردگی در بیماران دیابتی نوع ۲ (چکیده)
5096 - اصل کرامت انسانی در قران (چکیده)
5097 - بررسی مود های گسیختگی اتصالات تیر به ستون در سازه های بتن آرمه به کمک (چکیده)
5098 - افضلیت امام از دیدگاه فرق کلامی (چکیده)
5099 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد شورکال (چکیده)
5100 - اکتشاف رودخانه مدفون با روش ژئوالکتریک ومطالعات زمین شناسی جهت تامین آب (چکیده)
5101 - تأثیر افت سطح آب بر کیفیت آبهای زیرزمینی در دشت فریمان – تربت جام (چکیده)
5102 - ساخت و تعیین مشخصات نانو کریستال های زئولیت نوع سیلیکالیت -1 (چکیده)
5103 - غشاهای نانوکامپوزیتی ایمید- سیلوکسان/سیلیکا:ساخت و تعیین مشخصات (چکیده)
5104 - بررسی اثر استرس دوران جنینی بر رفتارهای هیجانی، جستجوگری و ویژگیهای مورفولوژیک هیپوکامپ رت ویستار (چکیده)
5105 - فن آور های بومی اندازه گیری وسنجش آب در کشور ونقش آن در توسعه روستایی (چکیده)
5106 - تاثیر افزودن کنسانتره پروتئین آب پنیر ( WPC )و صمغ های گوار و زانتان بر خصوصیات کیفی و فیزیکوشیمیایی کیک روغنی (چکیده)
5107 - بررسی اثرسیستمهای مختلف حلال بر استخراج عصاره هسته انگور و ارزیابی خواص ضدمیکروبی آن (چکیده)
5108 - اثر ضد میکروبی پودر عصاره برگ نوروزک در برابر استافیلوکوکوس اورئوس در همبرگر (چکیده)
5109 - بررسی رفتار تیرهای فولادی مقاوم سازی شده با سیستم کامپوزیت کربن/شیشه توسط نرم افزارAnsys (چکیده)
5110 - تعیین اثردیافراگم در تحلیل تیرهاوشبکه های خمیده ی افقی فولادی (چکیده)
5111 - بررسی انطباق سرفصل های گرایش علوم تربیتی با وظایف و مهارت های شغلی دانشجویان این رشته (چکیده)
5112 - رابطه بین سطح سرمی روی و عملکرد شناختی، ادراکی ـ حرکتی، وضعیت تحصیلی و هماهنگی چشم ـ دست در کودکان دبستانی (چکیده)
5113 - تبیین و مقایسه دیگاه اساتید علوم انسانی در باره مشکلات سرفصل های برنامه های درسی رشته های علوم انسانی (چکیده)
5114 - رابطه بین سطح عملکرد شناختی با عملکرد ادراکی ـ حرکتی در کودکان دبستانی (چکیده)
5115 - بررسی رفتارهای خودتخریبی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
5116 - مقایسه روش روند یابی دینامیکی و روش ماسکینگام-کانژ (چکیده)
5117 - روش کریستالیزه کردن و تبلور سولوومگنتیکی نمکهای فلزات واسطه کبالت (چکیده)
5118 - شبیه سازی ترابرد الکترون در شبکه بلوری Gap با استفاده از روش مونت کارلو (چکیده)
5119 - مقایسه ترابرد الکترون در حالت پایدار و نا پایدار AlN،InN،GaN با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو در حد میدانهای الکتریکی بالا (چکیده)
5120 - شبیه سازی انتقال الکترون در دیود +InAs n+ nn با ابعاد زیر میکرون با روش مونت کارلو (چکیده)
5121 - خواص لایه ی میانی فلز و نانو لوله های کربنی در ترانزیستورهای CNTFET (چکیده)
5122 - محاسبه تحرک پذیری الکترونها در ساختارهای4H-sic و 6H-sic با استفاده از حل معادله بولتزمن به روش برگشت پذیر در حضور میدانهای الکتریکی ضعیف (چکیده)
5123 - مطالعه بهره سلول خورشیدی سلیسیمی پیوند P-n با استفاده از کد PC1D (چکیده)
5124 - بررسی خواص ترابردی الکترونها در نیمرسانای InP در میدانهای الکتریکی ضعیف (چکیده)
5125 - بررسی خواص ترابرد الکترونها در نیمه رسانای InN برای طراحی و بهینه سازی قطعات اپتو الکترونیکی در حد طول موج بلند (چکیده)
5126 - مقایسه ترابرد الکترونی در حالت پایدار نیمرساناهای AlN،InN،GaN با استفاده از روش مونت کارلو در میدانهای الکتریکی بالا (چکیده)
5127 - خواص ترابرد الکترونهای داغ در حالت پایدار در نیمرسانای ZnO (چکیده)
5128 - طراحی و پیاده سازی یک سیستم اپتوالکترونیک برای تشخیص اتوماتیک و ردیابی شناور در دریا با استفاده از تصاویر مرئی (چکیده)
5129 - دسته بندی پاکتهای نامه با استفاده از بینایی ماشین در خواندن و پردازش آدرسهای دستنویس (چکیده)
5130 - بررسی عوامل موثر بر فراوانی ریسک‏های محصولات زراعی کشاورزان استان خراسان شمالی (چکیده)
5131 - طراحی و بهینه سازی یک تقویت کننده گسترده CMOS بادر نظر گرفتن عناصر پارازیتیک به وسیله الگوریتم ژنتیک چند هدفه (چکیده)
5132 - تخصیص توان در شبکه های Non- Regenerative MIMO Ad-Hoc مبتنی بر اطلاعات کامل و پاره ای کانال با رویکرد الگوریتم ژنتیک (چکیده)
5133 - گیرنده خطی نوین مبتنی بر SVD در سیستم های چندکاربره MIMO MC-CDMA (چکیده)
5134 - شبیه سازی و تحلیل فرآیند آهنگری سرد پیچ اویل پمپ پیکان (چکیده)
5135 - رابطه متقابل ادبیات فارسی و تعلیم و تربیت (چکیده)
5136 - بهینه سازی زمان برق دار نمودن ژنراتورهای غیر خود راه انداز در پروسه بازیابی سیستم قدرت (چکیده)
5137 - تحلیل توزیع فضایی کتابخانه های عمومی در در شهر مشهد (چکیده)
5138 - تأثیرات نامتقارنی شبکه انتقال بر روی تعادل ولتاژ و ظرفیت عبوری خطوط (چکیده)
5139 - تحلیل وضعیت اقتصادی ، اجتماعی وکالبدی محلات شهر شیروان در راستای توسعه پایدار شهری (چکیده)
5140 - ارزیابی تاثیر امکانات و خدمات فرهنگی برکاهش جرایم شهر مشهد در راستای توسعه پایدار شهری (چکیده)
5141 - توانائی توابع جهش دهنده همگراکننده درروند تحلیل غیر خطی (چکیده)
5142 - روش مقاطع به کمک تئوری صفحات (چکیده)
5143 - محاسبه تنش در تاوه های با تقویت طولی به کمک روش مقاطع (چکیده)
5144 - ترکیب شیمیایی ، فراسنجه‌های تجزیه پذیری و ناپدید شدن شکمبه ای و روده ای پروتئین دانه کلزای خام یا حرارت داده شده در گوساله‌های نر هلشتاین (چکیده)
5145 - تعیین مصرف اختیاری و قابلیت هضم ذرت سیلو شده و یونجه با روش مستقیم و آزمایشگاهی (چکیده)
5146 - پیشنهاد یک جزء محدود برای اندر کنش پل - خودرو (چکیده)
5147 - برنامه درسی تفکر محورف محور اساسی تحول آموزش عالی در عصر جهانی شدن (چکیده)
5148 - الگوریتم کوتاه سازی ماتریس کانال برای سیستمهای مخابراتی MIMO (چکیده)
5149 - پرتو سازی نیمه کور در سیستمهای MIMO-OFDM به روش EM مقید شده بهبود یافته (چکیده)
5150 - اثر افزایش بسامد حرکت بر ثبات مرحله نسبی الگوی هماهنگی نامتقارن دو دست (چکیده)
5151 - تعیین تاثیرات پارامترهای تنظیمی در نرخ پیشروی و زبری سطح ماشینکاری وایرکات آلیاژ TI-6AL-4V بکمک مدلسازی ریاضی (چکیده)
5152 - مدلسازی و بهینه سازی پارامترهای ماشینکاری تخلیه الکتریکی کامپوزیت Al-SiC توسط الگوریتم ژنتیک (چکیده)
5153 - تعیین سطوح بهینه پارامترهای تنظیمی در جوشکاری با الکترود تنگستن (TIG) به کمک مدلسازی ریاضی و الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
5154 - طراحی فرآیند شکل‌دهی آلیاژ آلومینیوم356A در حالت نیمه‌جامد با بکارگیری شبیه‌سازی حجم محدود (چکیده)
5155 - کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در تعیین بهینه نوع و تعداد اجزاء مازاد بمنظور تامین سطح قابلیت اطمینان مورد نیاز در سیستم (چکیده)
5156 - برنامه‌ریزی تولید خطوط مونتاژ چندمدله خودرو به کمک الگوریتم ابتکاری Tabu-SA (چکیده)
5157 - مقایسه اثر تعداد جلسات تمرین ایروبیک، یوگا و ایروبیک ـ یوگا بر خودپنداره بدنی دانشجویان دختر (چکیده)
5158 - تولید و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت ذره ای آلومینیوم-گرافیت تولید شده به روش متالورژی پودر (چکیده)
5159 - بررسی اثر جوانه زائی کاربید سیلیسیم بر ریز ساختار چدن نشکن (چکیده)
5160 - بررسی تاثیر ارتعاشات مکانیکی بر مورفولوژی گرافیت و ریز ساختار چدن نشکن (چکیده)
5161 - اثر آرایش تمرین ذهنی بر عملکرد و یادگیری مهارت شنای کرال سینه (چکیده)
5162 - مقایسه تصویر بدنی دانش آموزان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار (چکیده)
5163 - مقایسه الگوریتم کولونی مورچه ها و جستجوگر ممنوعه در حل مسأله TSP (چکیده)
5164 - تعیین سطوح بهینه پارامترهای تنظیمی در جوشکاری با الکترود تنگستن (TIG) به کمک مدلسازی ریاضی و الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
5165 - تخصیص اجزاء مازاد در سیستم های سری – موازی با استفاده از الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
5166 - بررسی تاثیر پارامترهای ماشینکاری وایرکات بر نرخ پیشروی و صافی سطح آلیاژ TI-6AL-4V تیتانیوم (چکیده)
5167 - تحلیل و طراحی برنامه نت در سیستمهای تولید ایستگاهی بوسیله شبیه سازی (چکیده)
5168 - پترولوژی و ژئوشیمی سنگ مادر میزبان معدن طلای موته اصفهان (چکیده)
5169 - استعدادیابی در ورزش (چکیده)
5170 - بررسی ضرورت و جایگاه تفکر در برنامه های درسی آموزش عالی در عصر جهانی شدن با توجه به آیات قرآن کریم (چکیده)
5171 - ضرورت و جایگاه تلفیق فاوا در برنامه درسی آموزش عالی (چکیده)
5172 - سهم‌ د‌هقانان‌ و دبیر‌ان‌ در ‌انتقال‌ میر‌اث‌ ‌ایر‌ان‌ به‌ جهان‌ ‌اسلام‌ (چکیده)
5173 - برخی از روشهای حل معادلات خطی و برنامه ای برای حل معادلات تنک (چکیده)
5174 - اسلوب تضمین (چکیده)
5175 - طراحی کنترلر بهینه مقاوم به روش تءوری فیدبک کمی برای سیستم تعلیق خودرو (چکیده)
5176 - بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی نانوسیال در کانالهای با سطح مقطع مربعی در جریان آرام (چکیده)
5177 - حل عددی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال آب AL2O3 در کانال مثلثی با دمای ثابت دیواره (چکیده)
5178 - کنترل فعال ایزولاسیون سیستم‌ها و تجهیزات اندازگیری حساس با استفاده از الگوریتم Particle Swarm Optimization (چکیده)
5179 - ارزیابی خصوصیات ژئومکانیکی توده های سنگ مسیر تونل انتقال سد درونگر جهت طراحی سیستم نگهدارنده (چکیده)
5180 - برداشت آب از آبخوان ایرانشهر بر روی دبی پایه رودخانه بمپور (چکیده)
5181 - تاثیر عوامل زمین شناسی در تغییر مسیر رودخانه هیرمند (چکیده)
5182 - f و cl در بیو تیت های موجود در سنگ های گرانیتی زاهدان (چکیده)
5183 - بحران خشکسالی در سیستان و راهکارهای تعدیل آن (چکیده)
5184 - غار غیر کارستی پوسه در شمال یلوچپستان و شیوه تشکیل آن (چکیده)
5185 - تخمین تخلخل و آبدهی ویژه در آبخوان دشت شورو با استفاده از داده های مقاومت ویژه و روابط تجربی (چکیده)
5186 - بررسی وضعیت نیترات در آب های زیرزمینی مشهد (چکیده)
5187 - یک سطح تسلیم پنج پارامتری (چکیده)
5188 - بررسی های ریزساختاری تحولات تکدما درچدن نشکن آستمپر شده حاوی 88/4 درصد آلومینیوم و 22/1 درصد سیلیسیوم (چکیده)
5189 - تحلیل پویای سازه های «کش سان-موم سان» (چکیده)
5190 - تحلیل کشسان-مومسان و برنامه رایانه ای آن (چکیده)
5191 - وزن کمینه صفحه های خمشی با تغییر مرزها و مشتقات صریح جزء مرتبه بالا (چکیده)
5192 - روشی نو برای بهینه سازی شکل خرپاهای فضایی (چکیده)
5193 - درباره بهینه سازی سازه ها و ارائه یک روش نو (چکیده)
5194 - جلوگیری از نوسان پاسخها در بهینه سازی سازه ها (چکیده)
5195 - معیار تسلیم شبه ترسکا و قانون سخت شوندگی کرنشی همگن (چکیده)
5196 - دو روش پاره سازی چند مرحله ای (چکیده)
5197 - حذف حرف جرّ و بلاغت آن در زبان عربی (چکیده)
5198 - مدیریت هوشمند فشار به منظور کاهش نشت در شبکه های آبرسانی ،مطالعه موردی: منطقه سرافرازان مشهد (چکیده)
5199 - بررسی نانوسیالات جهت خنک سازی تراشه های رایانه ای (چکیده)
5200 - افزایش بهره وری پمپهای واحد الین نیروگاه مشهد با استفاده از درایو های اینورتوری (چکیده)
5201 - اثر امواج تلفن همراه با فرکانس 940 مگا هرتز بر یادگیری و حافظه فضایی موش های آزمایشگاهی نژاد بالب سی (چکیده)
5202 - تحقیقی بر ساختار درونی گرافیت های کروی در چدن نشکن توسط میکروسکوپی الکترونی (چکیده)
5203 - راهکاری برای یافتن تابعهای شکل اجزای مثلثی (چکیده)
5204 - اثر تابعهای کاهش سختی در تحلیل قابها با مفصل خمیری (چکیده)
5205 - بررسی میزان گیر مواد مختلف ترمیمی در ضایعات سایشی طوق دندان به روش اجزای محدود سه بعدی (چکیده)
5206 - بررسی توزیع تنش در فک پایین با تغییر ناحیه جوش (Bitting) در پروتز کامل به روش اجزای محدود (چکیده)
5207 - ضریب طول مؤثر ستون در قابهای خورجینی (چکیده)
5208 - روش گسسته مستقیم تحلیل حساسیت جزء خمشی با شش درجه آزادی (چکیده)
5209 - وارد کردن اثر برش در اجزای تیری و صفحه ای نازک (چکیده)
5210 - بررسی آزمایشگاهی پارامترهای هیدرولیکی آبگیرهای با کف مشبک (چکیده)
5211 - سنجش تواناییهای شش روش جستجوی ارثی (چکیده)
5212 - مطالعه چندین جزء مثلثی 6 گرهی برای صفحه خمشی (چکیده)
5213 - ارزیابی خسارت خرپاهای مستوی با روش اجزای محدود (چکیده)
5214 - عبدالطیف بیرجندی و قصص انبیای وی (چکیده)
5215 - گام زمانی برتر برای تحلیل غیرخطی هندسی با روش رهایی پویا (چکیده)
5216 - بررسی رفتار بلورینگی ماده مرکب پلی اتیلن - مس تولید شده با روش آسیاکاری (چکیده)
5217 - کاهش مرتبه در اجزای محدود (چکیده)
5218 - تحلیل مومسان مرتبه دوم قابهای فولادی مستوی با خمش گرد محور ضعیف ستونها (چکیده)
5219 - تحلیل پایداری شیبهای خاکی با اجزای محدود (چکیده)
5220 - روشی نوین برای افزایش بازدهی عملیات کربندهی (چکیده)
5221 - تولید فوم آلومینیوم با سلول های باز و بررسی پارامترهای موثر بر روی استحکام فشاری آن با استفاده از روش تاگوچی (چکیده)
5222 - جایابی PSS در سیستمهای قدرت تحت استرس با استفاده از شاخصهای غیرخطی مبتنی بر روش سری‌های مودال (چکیده)
5223 - بررسی فازهای میانی و محصولات نهایی تجزیه حرارتی آمونیوم پاراتنگستات دراتمسفر هوا (APT) (چکیده)
5224 - احیاء مکانوشیمیایی اکسیدهای مس و روی در حضور کربن و آلومینیوم و بررسی امکان افزایش حد حلالیت روی در شبکه مس (چکیده)
5225 - جایابی بهینه ادوات FACTS به منظور کاهش قدرت بازار (چکیده)
5226 - تشکیل فاز آمورف بوسیله آسیاکاری پر انرژی سیستم Al-20%Fe-20%Cu (چکیده)
5227 - رتبه بندی پیشامدها در محیط تجدید ساختار یافته براساس شاخصهای اقتصادی مبتنی بر سطح رقابت - مطالعه موردی: شبکه 132 کیلوولت مشهد (چکیده)
5228 - یک فن بهینه سازی در خرپای مستوی (چکیده)
5229 - ارائه ی مدلی جدید برای اصلاح تغییرات ضریب نفوذ در حین آسیاکاری سطحی مکانیکی (چکیده)
5230 - یک جزء صفحه خمشی برای تحلیل صفحه های نازک و نیمه ضخیم (چکیده)
5231 - بهینه سازی تقریبی خرپاها (چکیده)
5232 - کنترل فعال سازه با پیش بینی نوسان زمین به وسیله شبکه های عصبی در هنگام زلزله (چکیده)
5233 - سطح تسلیم مواد و تحلیل غیر خطی سازه ها (چکیده)
5234 - تهیه شناسنامه مولکولی برای 12 نژاد اصلاح شده قارچ خوراکی دکمه ای Agaricus bisporus با استفاده از نشانگرهای AFLP (چکیده)
5235 - تحلیل و مقایسه شبکه مفهومی حاکم بر سرعنوان های موضوعی و متون فارسی کتابداری و اطلا ع رسانی بر اساس رویکرد تحلیل حوزه (چکیده)
5236 - انتقال بار کف تحت جریان غیرماندگار (چکیده)
5237 - شناسایی گونه Meloidogyne javanica با استفاده از خصوصیات ریخت شناسی و ریخت سنجی و آغازگرهای اختصاصی گونه در استان کرمان (چکیده)
5238 - شناسای خصوصیات پروفیل خاک با استفاده از معکوس تابع تبدیل (چکیده)
5239 - مطالعه پتانسیل تغذیه مصنوعی آبخوان حوضه آبریز سماخون (چکیده)
5240 - بررسی کارایی گیاه عدسک آبی در میزان جذب نیترات از محیط آبی (چکیده)
5241 - افت سطح آب های زیرزمینی و بررسی نشست زمین در دشت اسدآباد (چکیده)
5242 - مقایسه پارامتر های طبقه بندی ژئومکانیکی توده سنگ (RMR) بر اساس داده های سطحی و زیر سطحی در تونل انتقال آب هریرود (چکیده)
5243 - بررسی تغیرات , Vs30 و رده بندی لرزه ای خاک در شمال شهر مشهد (چکیده)
5244 - برآورد خسارت خرپاها به روش سادک شبه دوگان (چکیده)
5245 - چند روش تعامدی برای تحلیل غیر خطی هندسی (چکیده)
5246 - حل معادله های غیر خطی اجزای محدود با کمینه سازی عامل های نامیزان (چکیده)
5247 - بررسی اصطلاحات و مفاهیم عرفانی در آثار ابن سینا (چکیده)
5248 - شعر سرودن در خاندان مولوی (چکیده)
5249 - بررسی نقش مدیریت عمران در تحقق پروژه های توسعه شهری(منطقه 9 شهر مشهد) (چکیده)
5250 - روابط نسلی در اندیشه ایرانی از خلال شاهنامه فردوسی (چکیده)
5251 - خوارزمیه پس از خوارزمشاهیان (چکیده)
5252 - نقش و جایگاه خانواده در فرایند توسعه ی فرهنگی جامعه ی دینی (چکیده)
5253 - بررسی آزمایشگاهی شکل گیری پروفیل های سطح آب در روش جدید آبگیری از رودخانه از طریق آبگیر کفی با محیط متخلخل (چکیده)
5254 - ضریب دبی جریان در روش جدید آبگیری از رودخانه از طریق آبگیر کفی با محیط متخلخل (چکیده)
5255 - دریای آب در جام تفاسیر (استعاره آب) (چکیده)
5256 - مقایسه ی شیوه های حل مساله زنان و مردان متقاضی و غیرمتقاضی طلاق (چکیده)
5257 - بررسی و تحلیل نابرابری در سطوح توسعه یافتگی مناطق شهر مشهد (چکیده)
5258 - مدیریت آبخوان دشت شورو با استفاده از مدل آبهای زیرزمینی (چکیده)
5259 - تاثیر شکل هندسی جریان بر روی تفسیر آزمایشات لوژن؛ مطالعه موردی (چکیده)
5260 - مدلسازی خطی و غیرخطی دسته موتورهای هیدرولیکی با استفاده از سیمولینک (چکیده)
5261 - بینش عرفانی ابن سینا (چکیده)
5262 - بررسی جایگاه طرحواره های فلسفی و معرفت شناختی در محتوای کتب روش تحقیق در علوم تربیتی و روان شناسی (چکیده)
5263 - تمرکز و عدم تمرکز در برنامه ریزی درسی آموزش عالی (چکیده)
5264 - سرگرمی، کارکردی پنهان در برنامه های درسی نظام آموزش عالی ایران (چکیده)
5265 - بررسی نقش مؤلفه های برنامه درسی در هویت دینی دانشجویان (چکیده)
5266 - بررسی علل تشکیل شکاف ها و فرونشست زمین در غرب دشت کاشمر (چکیده)
5267 - بررسی آبهای زیرزمینی دشت لادیز (چکیده)
5268 - بررسی ریزساختار پره‌های مستعمل ردیف اول توربین‌گازی و تعیین سیکل عملیات حرارتی مناسب برای بازیابی ساختار اولیه آنها (چکیده)
5269 - بررسی واگرای خاک های دشت سیستان (چکیده)
5270 - محاسبه بیلان آب زیرزمینی دشت ایرانشهر با روش دستی و مدل عددی (چکیده)
5271 - بررسی پارامتر های ژئومکانیکی توده سنگ های در بر گیرنده تونل انحراف سد درونگر (چکیده)
5272 - شرایط تشکیل کانسار سنگان بر مبنای مجموعه های کانی در شمال شرق ایران (چکیده)
5273 - تاثیر فرایند های زمین شناسی بر خواص ژئوتکنیکی ساختگاه سد بیدواز (چکیده)
5274 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر آبشکن برکاهش آبشستگی دماغه تکیه گاه پل (چکیده)
5275 - براورد منحنى هدایت هیدرولیکى غیر اشباع خاک ار روى منحنى دانه بندى آن و با استفاده از مدل شبکه عصبى مصنوعیRBFN (چکیده)
5276 - بررسی قابلیت نفوذپذیری و تزریق پی سد دوستی (چکیده)
5277 - شبیه سازی جریان آب زیرزمینی دشت لادیز (چکیده)
5278 - مدیریت آبخوان دشت شورو با استفاده ار مدل آبهای زیرزمینی (چکیده)
5279 - نقش شرایط زمین شناسی در خصوصیات ژئوتکنیکی مصالح خرده سنگی چابهار (چکیده)
5280 - بررسی پتانسیل آبهای زیرزمینی دشت قوچان-شیروان با استفاده GIS (چکیده)
5281 - محاسبه نیروهای برشی ابزارهای فرز انگشتی و فرز خشن تراش با استفاده از درونیابی لبه برنده توسط منحنی های B-spline بخش اول: تعریف هندسی لبه برنده توسط منحنی های B-spline (چکیده)
5282 - محاسبه نیروهای برشی برای ابزارهای فرز انگشتی و فرز خشن تراش با استفاده از درونیابی لبه برنده توسط منحنی های B-spline بخش دوم: تخمین نیروهای برشی (چکیده)
5283 - بهینه سازی نرخ پیشروی و ناحیه شتاب گیری هنگام فرز کاری cnc در امتداد مسیر منحنی الشکل (چکیده)
5284 - بررسی عملکرد فعالیت های تکتونیکی منطقه بر روی آبخوان دشت جلگه (تربت حیدریه) (چکیده)
5285 - بررسی پدیده نشست زمین تحت تاثیر افت سطح آب زیرزمینی (چکیده)
5286 - بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی مسیر پروژه خط یک قطار شهری مشهد (چکیده)
5287 - شبیه سازی عملیات فرزکاری پره توربین از طریق FEM (چکیده)
5288 - طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری اتوماتیک ابعاد قطعات صنعتی به کمک ترکیب روشهای پردازش تصویر و الگوریتمهای CAD (چکیده)
5289 - محاسبه ثابتهای برشی آلومینیوم 7075 جهت محاسبه نیرو های برشی در عملیات (چکیده)
5290 - بررسی جهت تورق روی خواص مکانیکی شیل (چکیده)
5291 - شبیه سازی و بهینه سازی سطح ماشینکاری شده در فرزکاری با فرز انگشتی (چکیده)
5292 - مدلسازی و شبیه سازی سطح ماشینکاری شده و تعیین خطای اعادی در فرآیند فرز انگشتی (چکیده)
5293 - افت سطح آب زیرزمینی در دشت مشهد (چکیده)
5294 - ارزیابی آماری درزه ها در رخنمون سطحی ساختگاه سد شی کلک چابهار‏ (چکیده)
5295 - ‎قیمت‌گذاری بهینه گاز طبیعی در شرکت گاز خراسان بزرگ با استفاده از روش رمزی (چکیده)
5296 - افت سطح آبهای زیرزمینی و نشست زمین: مطالعه موردی (چکیده)
5297 - تاثیر افت آب زبرزمینی در نشست زمین: مطالعه موردی (چکیده)
5298 - بررسی تاثیر افت سطح آب زیرزمینی بر روی کیفیت آن در دشت تربت جام-فریمان (چکیده)
5299 - حل تحلیلی اثر کوپلینگ الکترومکانیکی بر روی تنش های برون صفحه ای در لبه های آزاد چند لایه های پیزوالکتریک زاویه دار تحت بارگذاری مکانیکی (چکیده)
5300 - حل تحلیلی خمش ورق های چندلایه کامپوزیتی متعامد با لایه های پیزوالکتریک (چکیده)
5301 - تحلیل استاتیکی ورق های چندلایه کامپوزیتی با لایه های پیزوالکتریک (چکیده)
5302 - واکاوی چند واژه در تاریخ بیهقی (چکیده)
5303 - بررسی تاثیر ابعاد حل بر دقت نتایج مدل تلاطمی k-w در جریان توربولنس غیر پریودیک شتاب دار در درون لوله (چکیده)
5304 - تحلیل جریان ناپایا حول ایرفویل نوسانی به کمک شبکه سازمان یافته متحرک تطبیق پذیر (چکیده)
5305 - سرچشمه عشق عرفانی در آثار ابن سینا (چکیده)
5306 - بررسی عددی مدلهای مختلف تلاطمی در تحلیل جریان بدون کاویتاسیون و همراه با کاویتاسیون (چکیده)
5307 - بررسی جریان شتاب دار غیرپریودیک توربولنس با استفاده از مدل تلاطمی SST (چکیده)
5308 - فرسایش و پیشروی رودخانه شیله و نابودی دریاچه هامون (چکیده)
5309 - مطالعات زمین شناسی ماسه های بادی جنوب شرقی اصفهان با استفاده از پردازش داده های رقومی ماهواره لندست‏ (چکیده)
5310 - رویکردهای سری و موازی در زمان بندی پروژه با منابع محدود (چکیده)
5311 - مدلسازی جریان جرقه مجدد خطای تکفاز به زمین در خطوط جبران شده موازی (چکیده)
5312 - ارائه روش جدید بکارگیری طبقه بندی کننده SVM جهت طبقه بندی خطاهای داخلی ترانسفورماتورهای قدرت (چکیده)
5313 - بکارگیری گذراهای پس از قطع کلید به منظور تعیین مکان خطا در خطوط انتقال ترکیبی – هوایی / کابلی – با استفاده از تبدیل موجک (چکیده)
5314 - فاصله یابی در خطوط انتقال جبران شده با وجود UPFC در میانه خط (چکیده)
5315 - روش قطاع‌بندی سوئیچی برای کاهش تداخل در سیستم‌های سلولی CDMA تحت کنترل توان (چکیده)
5316 - روش تصمیم گیری پسخور در شناسایی زنجیر هایDNA (چکیده)
5317 - تخمینSVD کانال به روش بیشترین درستی مقید شده تکراری در سیستمهای MIMO-OFDM (چکیده)
5318 - بهبود ظرفیت سیستمهای سلولی CDMA توسط قطاع بندی یکسان چرخش پذیر در یک محیط شهری دو بعدی (چکیده)
5319 - ریزپهنه بندی لرزهای غرب شهر مشهد با استفاده از ریز ارتعاشات (چکیده)
5320 - ارزیابی اثرات ساختگاه در شرق شهر مشهد با استفاده از ریزارتعاشات (چکیده)
5321 - تاثیر خاک های متورم شونده بر پی سازه ها (چکیده)
5322 - پروژه تثبیت رودخانه هیرمند در منطقه سیستان و پیامدهای آن (چکیده)
5323 - تاثیر اندازه بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم تحت تنش سوری (چکیده)
5324 - بررسی عملکرد طرح های بالادست رو مرتبه سوم با طرحهای اتلافی کاسپ ، ماتریسی و کاسپ بهبود یافته (چکیده)
5325 - کاهش قدرت بازار تشدید شده بر اثر تخصیص حقوق مالی انتقال (چکیده)
5326 - روشی جدید برای محاسبه بار تامین نشده مورد انتظار بکمک شبکه های عصبی (چکیده)
5327 - تعیین تعداد بهینه کان‌بان به کمک الگوریتم جستجوی پراکنده (چکیده)
5328 - پرش هیدرولیکی روی شیب معکوس با پله مثبت (چکیده)
5329 - ارزیابی تحمل به شوری کوشیا (Kochia scoparia (L.) Schrad) در مرحله سبز شدن و گیاهچه‌ای (چکیده)
5330 - سوخت های زیستی (چکیده)
5331 - تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژی بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد نخود در شرایط گلخانه (چکیده)
5332 - بررسی وضعیت پارامترهای فلورسانس کلروفیل و بقای ژنوتیپ های عدس (Lens culinaris Medik.) تحت تاثیر دماهای پایین با استفاده از پارامترهای (چکیده)
5333 - ارائه یک شاخص جدید جهت شناسایی اسکلت اصلی شبکه به منظور بازیابی شبکه بعد از خاموشی گسترده بر اساس مشخصات توپولوژی شبکه به کمک آلگوریتم ژنتیک (چکیده)
5334 - تخصیص ظرفیت معین مشارکت در کنترل فرکانس با ارائه یک آلگوریتم اصلاحی در حلقه کنترل فرکانس نیروگاه شریعتی مشهد (چکیده)
5335 - ارائه شاخصی جدید به منظور رتبه بندی کارآمدی نیروگاه ها در بازار برق از دیدگاه مالک (مطالعه موردی: نیروگاههای برق منطقه ای خراسان) (چکیده)
5336 - تخلیل پایداری تونل انتقال آب کسیلیان با روش تحلیل فرم بسته‏ (چکیده)
5337 - بررسی پدیده لهیدگی در فطعه اول تونل آزاد با استفاده از روش تجربی (چکیده)
5338 - ارزیابی اثرات زیست محیطی منطقه ای زمین بر اثر افت سطح آب زیرزمینی در دشت های بحرانی ایران (چکیده)
5339 - بررسی مقایسه ای رفتارها ی پرخطر در کودکان خیابانی و مرفه (چکیده)
5340 - بررسی خصوصیات روانشناختی دختران در معرض فرار (چکیده)
5341 - بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در منطقه مشهد (چکیده)
5342 - بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بر رشد و نمو شاخه های جانبی رقم ویلیامز سویا (چکیده)
5343 - اثر آلاینده های اتمسفری بر خصوصیات اکوفیزیولوژیکی رشد و نمو گیاهان (چکیده)
5344 - عکس العمل ژنوتیپهای عدس به تنش خشکی حاصل از پلی اتیلن گلایکول 6000 طی مرحله جوانه زنی (چکیده)
5345 - بررسی اثر مغناطیسی کردن سوخت بر عملکرد موتور اشتعال جرقه ای (چکیده)
5346 - مطالعه لایه های آبدار و رودخانه های مدفون با استفاده از روش ژئوالکتریک در جنوب گودال های چاه نیمه در سیستان (چکیده)
5347 - بررسی اجمالی آب های زیرزمینی دشت نهاوند (چکیده)
5348 - برآورد و ارزیابی بیلان آبی حوضه ‌آبریز نیشـابور (چکیده)
5349 - تعیین میزان تاثیر ذرات اکسید تیتانیم برروی استحکام فشاری فوم پلی یورتان با مقادیر مختلف از اجزا تشکیل دهنده زمینه فوم پلیمری (چکیده)
5350 - بهینه سازی توابع وایب و مثلثی برای پیش بینی نرخ حرارت آزاد شده در موتور پژو XU7 (چکیده)
5351 - استفاده از تکنیک مونت کارلو-زنجیره مارکف همراه با یک مدل ساده برای شبیه سازی تولید نخود در استان خراسان (چکیده)
5352 - بررسی پروژه تغذیه مصنوعی جمعاب (چکیده)
5353 - ژئوشیمی سنگ های گرانیتی زاهدان (چکیده)
5354 - لغزشهای مخزن سد و اثرات مخرب آن در سد شهید پارسای فردوس (چکیده)
5355 - واریانس باقیمانده عمر در توزیع های طول عمر گسسته (چکیده)
5356 - کپه کاری زیربوته پتانسیل ها و موانع کاربرد آن در شرایط ایران (چکیده)
5357 - اطلاع فیشر در طرح سانسور هیبرید فزاینده نوع II (چکیده)
5358 - ویژگی ها و مشخصه هایی از آنتروپی رنی ماکسیمم (چکیده)
5359 - آنتروپی و تفسیر آن برای متغیرهای تصادفی (چکیده)
5360 - الگوریتم های بهینه سازی برای برآورد پارامترهای مدل تغییر نگار میدان تصادفی (چکیده)
5361 - ویژگی هایی از ترتیب نسبت لاپلاس متناسب (چکیده)
5362 - برآورد بازه ای در توزیع های پواسن و آبل (پواسن تعمیم یافته) (چکیده)
5363 - بررسی تاثیر جایگزینی کنجاله کلزا با کنجاله سویا بر جمعیت قارچ های بی هوازی شکمبه با استفاده از روش PCR رقابتی (چکیده)
5364 - تاثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی با رویکرد مکتب نهادگرا (بررسی علّی) (چکیده)
5365 - نرخ های قوی در قانون لگاریتمی و قضیه حد مرکزی برای متغیرهای تصادفی پیوندی مثبت (چکیده)
5366 - برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در گاوداری های شیری (چکیده)
5367 - معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی حوزه آبخیز تیرگان (استان خراسان) (چکیده)
5368 - معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان در جنگلهای شرق دودانگه ساری، استان مازندران (چکیده)
5369 - مفهوم بیان مکان (فضا) در زبان روسی و فارسی (چکیده)
5370 - مدیریت و اصلاح الگوی مصرف بار روزانه یک مصرف کننده بزرگ در محیط بازار برق به کمک روشهای هوشمند (چکیده)
5371 - توالی مجموعه ی کانی شناختی هاله دگرگونی گرانیت مشهد (چکیده)
5372 - تعیین بهینه مقدار ظرفیت رزرو چرخان و توزیع آن بین واحدها با در نظر گرفتن حوادث احتمالی در سیستم قدرت (چکیده)
5373 - آنالیز هزینه های تولید توان راکتیو جهت مشارکت در بازار توان راکتیو (مطالعه موردی نیروگاه توس مشهد) (چکیده)
5374 - تعیین محل و ظرفیت بهینه واحدهای تولید پراکنده به منظور کاهش تراکم و بهبود پروفایل ولتاژ (چکیده)
5375 - کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی شبکه های توزیع آب شهری (چکیده)
5376 - بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بررضایت زناشویی همسران نابینا و بینا (چکیده)
5377 - شناسایی پارامترهای مجهول سیستم آشوبی به منظور سنکرون سازی توسط الگوریتم ژنتیک (چکیده)
5378 - خوشه بندی گره ها در شبکه های سنسور بی سیم با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
5379 - QRS جهت طراحی آشکارساز بهینه کمپلکس PSO و GA الگوریتم ترکیبی ECG در سیگنال (چکیده)
5380 - مدیریت ریسک و قیمت دهی بهینه در بازار برق چند ناحیه ای بر پایه مناقصه Pay-as-Bid (چکیده)
5381 - ارزیابی احتمالی حداکثر توان قابل ترانزیت و انتخاب خطوط بحرانی بر ای توسعه شبکه انتقال در فضای تجدید ساختار یافته (چکیده)
5382 - تسریع درتقطیع تصویر با استفاده از شبکه عصبی فازی هاپفیلد (چکیده)
5383 - استفاده از الگوریتم ژنتیک در حل مسأله تطبیق غیردقیق زیرگراف به منظور استفاده در تشخیص شی (چکیده)
5384 - برنامه ریزی توسعه تولید یک شرکت برق در محیط تجدید ساختار با اعمال محدودیتهای قابلیت اطمینان (چکیده)
5385 - اعمال محدودیت سوخت زمستانه در تحلیل و توزیع بهینه بار بین بلوک های یک نیروگاه سیکل ترکیبی (چکیده)
5386 - تنظیم بهینه قراردادهای پیش فروش و پیش خرید برق به کمک آنالیز سناریوهای چندگانه در بازار برق ایران (چکیده)
5387 - برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال به منظور افزایش رقابت و کاهش انرژی تامین نشده (چکیده)
5388 - تنظیم و تخمین بودجه متوسط سالانه شرکتهای برق منطقه ای در محیط بازار برق ایران مبتنی بر استراتژی قیمت دهی (چکیده)
5389 - مدلسازی آماری تشکیل پوشش سطحی با استفاده از فرآیند پاشش حرارتی (چکیده)
5390 - نقدی بر کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال پیش دانشگاهی و پیش نیازهای آن (چکیده)
5391 - بررسی مقایسه ای کشت باکتریال و واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) در تشخیص آلودگی سیستم تولید مثل به باکتری Haemophilus Somnus گاوهای شیری نژاد هلشتاین (چکیده)
5392 - بررسی مقدماتی وضعیت آلودگی گله های گاوهای شیری به ویروس BVD در نمونه های شیر مخازن (Bulk Milk Samples) با استفاده از روش Nested RT-PCR (چکیده)
5393 - بررسی اثرات سخت زایی بر میزان وقوع جفت ماندگی، مرده زایی و حذف گاوهای شیری نژاد هلشتاین (چکیده)
5394 - استفاده از نورژستومت کاشتنی در ابقاء آبستنی گاوهای شیری نژاد هلشتاین (چکیده)
5395 - مدلسازی سیستم ایمنی بدن با استفاده از الگوریتمهای ژنتیکی و بررسی قابلیت آن در حفظ پراکندگی جمعیت آنتی بادیها (چکیده)
5396 - رهیافتی نو در حفظ پراکندگی جمعیت در الگوریتم های ژنتیکی با استفاده از تنظیم فشار عملگر انتخاب (چکیده)
5397 - تحلیل و برآورد ظرفیت ترانزیت در شبکه های انتقال به کمک الگوریتمهای ژنتیک (چکیده)
5398 - ارائه روشی جدید برای دیسپچ همزمان انرژی، رزرو بار در محیط تجدید ساختار شده (چکیده)
5399 - یک استراتژی و روش جدید برای توسعه شبکه انتقال در ساختار رقابتی صنعت برق (چکیده)
5400 - بررسی مساله قیمت دهی با توجه به محدودیتهای بازار برق ایران و مطالعه موردی بازار برق خراسان (چکیده)
5401 - مدلسازی و انتخاب بهینه شرایط ورودی در فرآیند EDM (چکیده)
5402 - مسیریابی ربات متحرک با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
5403 - بررسی و تحلیل رابطه بین مصرف انرژی الکتریکی و رشد اقتصادی در ایران (چکیده)
5404 - زمانبندی بهینه تعمیرات و نگهداری واحدهای شرکتهای تولیدی در فضای رقابتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
5405 - تخمین نمایه ضریب شکست در موجبرها و فیلترهای نوری با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
5406 - پیش بینی زمان شکست ولتاژ عایقها با آموزش شبکه عصبی MLP به کمک قوانین فازی (چکیده)
5407 - تشخیص نوع چرخش آنتن رادار در سیستم شناسایی الکترونیکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
5408 - شبیه سازی و مدلسازی چند مرحله ای اندرکنشهای موجود در ایمنی سلولی (چکیده)
5409 - ارائه یک روش جدید در طراحی مدارات مجتمع آنالوگ بوسیله الگوریتم ژنتیک چند هدفه (چکیده)
5410 - بهینه سازی نیروهای لرزشی مکانیزم چهار میله در فضای محدود با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
5411 - طراحی و بهینه سازی تقویت کننده های عملیاتی فقط- ماسفت با فیدبک واحد به کمک الگوریتم های ژنتیکی چند هدفی (چکیده)
5412 - ارزیابی کلکسیون نخود مشهد برای تحمل به سرما در شرایط مزرعه (چکیده)
5413 - بهینه سازی بهره برداری از سیستم های چند مخزنی منابع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
5414 - نگرشی اجمالی بر روند پشتیبانی از تحقیقات و تولید حبوبات در کشورهای توسعه یافته با تاکید بر ضرورت سرمایه گذاری پژوهشی حبوبات در کشور (چکیده)
5415 - بررسی مقدماتی خصوصیات فنولوژیکی، اجزاء عملکرد و عملکرد ژنوتیپ های نخود در کشت پاییزه در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
5416 - تاثیر کود نیتروژن بر رشد و عملکرد ارقام سویا در خراسان شمالی (چکیده)
5417 - ارزیابی اثربخشی نظام کنترل های داخلی از دیدگاه حسابرسان مستقل و تاثیر آن برفرآیند حسابرسی (چکیده)
5418 - پاسخ چند رقم سویا به کاربرد نیتروژن و پتاسیم در خراسان شمالی (چکیده)
5419 - امکان سنجی وبرسی موانع موجود در پیاده سازی فر آیند ارزیابی متوازن در واحدهای تولیدی خودرو و قطعات خودرو خراسان (چکیده)
5420 - مقایسه قیمتهای واگذاری سهام شرکتهای مشمول خصوصی سازی با قیمتهای تعیین شده بر مبنای مدل قیمت به سود هرسهم شرکتهای مشابه (چکیده)
5421 - توصیف نگرش و گرایش مردم شهر مشهد نسبت به فعالیتهای حرکتی و ورزش (چکیده)
5422 - رسیدگی و اعتبار دهی معاملات الکترونیکی (چکیده)
5423 - حسابداری منابع انسانی ابزار قدرتمند مدیریت (چکیده)
5424 - روشنفکری دینی و رنجیدگی خاطر همگانی (چکیده)
5425 - تأثیر تمرینات ورزشی هوازی بر سلامت روان، ابعاد و نشانه های بدنی، اضطراب و بی خوابی، کارکرد اجتماعی و افسردگی بیماران دیابتی نوع 2 (چکیده)
5426 - مدلسازی و افزایش قابلیت اطمینان کانال های مخابراتی دیتا در ایستگاه های تحت پوشش دیسپاچینگ شمال شرق (چکیده)
5427 - بررسی نگرش والدین دانشگاهی نسبت به آموزش جنسی کودکان (چکیده)
5428 - جایابی بهینه خازن جهت کاهش تلفات شبکه توزیع با بکارگیری الگوریتم ژنتیک (چکیده)
5429 - مقایسه رضایتمندی جنسی در زنان شاغل و غیر شاغل (چکیده)
5430 - نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران (چکیده)
5431 - ساخت و تدوین چک لیست استرسورهای کودکان (چکیده)
5432 - تاثیر حکمرانی خوب بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با درآمد متوسط (چکیده)
5433 - مدلسازی و پیش بینی تشکیل ازون هوای شهرستان مشهد با استفاده از شبکه عصبی- فازی ANFIS (چکیده)
5434 - استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی جهت بررسی تاثیر عمامل مختلف بر ناحیه جدایش جریان خون در شریانها (چکیده)
5435 - بررسی واکنش phCONHPOCl2 با مشتقات بنزیل آمین، تهیه، ویژگیهای طیفی و بررسی ساختار phCONHPO[N(CH3)(CH2ph)]2 (چکیده)
5436 - ساختار کریستالی N-بنزوئیل، N و N-بیس (پیرولیدینیل) فسفریک تری آمید (چکیده)
5437 - آنالیز کنفورماسیونی در محلول و حالت جامد، بررسی ساختار بلوری C6H5C(O)NHP(O)[NH(tert-C4H9)]2 (چکیده)
5438 - مروری بر آیین نامه ی تقویت عضوهای بتنی با ورق هایACI 440.2R-08 :FRP (چکیده)
5439 - مبانی بهسازی لرزه‌ای و کاربرد مواد مرکب در مهندسی عمران (چکیده)
5440 - تنوع زیستی و یکنواختی گیاهان در امتداد گرادیان مکانی چرای دام در مرتع نیمه استپی بهارکیش قوچان، خراسان رضوی (چکیده)
5441 - بررسی اثر همبستگی مکانی میان گیاهان بر تنوع زیستی گیاهان مرتعی (چکیده)
5442 - ساختار ماتریس باتاچاریا درخانواده ی توزیع های نمایی طبیعی و نقش آن در تقریب واریانس یک آماره (چکیده)
5443 - اثر مصرف کود پتاسیم و میزان آب آبیاری بر عملکرد دانه و کارایی مصرف آب در دو گونه کلزا (.Brassica napus L) و خردل هندی (چکیده)
5444 - اثر تراکم بوته و مرحله فنولوژیک برداشت بر عملکرد روغن و پروتئین کوشیا در شرایط آبیاری با آب شور (چکیده)
5445 - تصفیه شربت خام نیشکر با استفاده از بنتونیت و ژلاتین و تاثیر آن بر روی ترکیبات رنگی (چکیده)
5446 - سواد اطلاعاتی، مهارتهای دستیابی به اطلاعات برای دانشجویان مهندسی (چکیده)
5447 - بررسی اثرات کنجاله پنبه دانه غنی شده با لیزین و فروس سولفات بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
5448 - بررسی اثر باوشینگر با استفاده از آزمون کشش-فشار و فروروندگی به کمک فرورونده هرمی (چکیده)
5449 - بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی پنیر پیتزای تهیه شده از مخلوط پنیر گاو و پنیر سویا (چکیده)
5450 - آرنولد توماس واکر (چکیده)
5451 - سوئیمر،ساموئل مارینوس (چکیده)
5452 - تأثیر برنامه تمرینی هوازی بر چاقی و مقاومت به انسولین زنان چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک (چکیده)
5453 - مقایسه تاثیر برنامه تمرین هوازی همراه با رژیم غذایی و رژیم غذایی بر فشار خون زنان دارای اضافه وزن و چاق مبتلا به پر فشار خونی (چکیده)
5454 - تنوع زیستی گیاهان در اراضی دیم رها شده و یک مرتع کلیماکس نیمه استپی (چکیده)
5455 - مطالعه تغییر فرم آلیاژ آمورف توده ای Zr55Al10Ni5Cu30 با استفاده از آزمون فروروندگی (چکیده)
5456 - تأثیر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و شاخص های رشد سه رقم نخود _Cicer arietinum L (چکیده)
5457 - میزان انطباق کتاب تعلیمات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی با اصول انتخاب و سازماندهی برنامه درسی (چکیده)
5458 - طراحی کولتیواتور اتوماتیک باغی برای حرکت در مسیر درختان (چکیده)
5459 - بررسی شکست مکانیکی پرتقال در بارگذاری شبه استاتیکی (چکیده)
5460 - بهینه سازی خواص مکانیکی آلیاژ 22 LM بدون استفاده از ریزکننده ها (چکیده)
5461 - تشخیص و شمارش باکتری های سلولولتیک فیبروباکتر سوکسینوجنز (Fibrobacter succinogenes) و رومینوکوکوس فلیوفسینز (Ruminococcus flavefaciens) در شکمبه گوساله­ های تغذیه شده با سطوح مختلف مخمر با استفاده از تکنیک Quantitative-PCR (چکیده)
5462 - عوامل مؤثر بر عمق سخت شده در سخت کاری القایی پلوس خودرو (چکیده)
5463 - تعیین عمق سختی قطعات سختکاری سطحی شده (چکیده)
5464 - استفاده از چسب سیانواکریلات در تهیه پوششهای ضخیم نوین پایه پلیمری و تعیین خواص مکانیکی آن (چکیده)
5465 - بررسی آزمایشگاهی اثر افزایش سرعت موتور دوگانه سوز HCCI بر پارامترهای (چکیده)
5466 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر برگشت گازهای اگزوز بر راندمان قانون دوم ترمودینامیک در موتورهای دیزل سبک (چکیده)
5467 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر نسبت پیش آمیختگی و نسبت هم ارزی به ازای در صدهای مختلف EGR برآلاینده های CO و HC موتور احتراق تراکمی شارژهمگن(HCCI ) دو گانه سوز (چکیده)
5468 - بکارگیری یک مدل تلفیقی در تعیین و اولویت‌بندی استراتژی‌های شرکت‌های تولیدی با استفاد از روش‌های فریمن و TOPSIS (چکیده)
5469 - بررسی اثرات تاریخ کاشت و میزان بذر مصرفی بر عملکردهای کمی و کیفی بابونه آلمانی Matricaria recutita اصلاح شده رقم پرسو (Presov) (چکیده)
5470 - کاربست مدل تحلیل پوششی داده ها در اندازه گیری و تحلیل انواع کارایی بخش کشاورزی مطالعه موردی:کشت گندم دیم در شهرستانهای استان خراسان رضوی (چکیده)
5471 - تعیین میزان آمادگی مدیران دانشگاه ها برای استقرار مدیریت کیفیت جامع مطالعه موردی: یک دانشگاه دولتی (چکیده)
5472 - کاربرد روش غیر مخرب جریان گردابی در تعیین میزان پرلیت فولاد (چکیده)
5473 - گزارش آبسه های جلدی در گربه ماهی ناشی از آئروموناس هیدروفیلا (چکیده)
5474 - گزارش سندرم کم خونی در بچه ماهیان قزل الای رنگین کمان (چکیده)
5475 - طراحی و پیاده سازی یک پروتکل مسیریابی on-demand برای شبکه های MANET (چکیده)
5476 - کاهش مصرف انرژی با ارایه الگوریتم جدید و کارای دسته بندی توزیع شده در انتخاب بهینه گره حسگر در شبکه حسگر بی سیم نامتقارن با پوشش نقطه ای (چکیده)
5477 - الگوریتم مکان یابی بدون نیاز به لنگرگاه مبتنی بر کیفیت در شبکه های حسگر بیسیم (چکیده)
5478 - طراحی و پیاده سازی یک کنترلرفازی برای دسته بندی جریانهای ترافیکی شبکه (چکیده)
5479 - مسیریابی مبتنی بر کیفیت سرویس در شبکه های موردی (چکیده)
5480 - معتزلیان حنفی در خراسان طی سده های دوم تا هفتم هجری قمری (چکیده)
5481 - قومیت در نگرش خبرگان قانون اساسی (چکیده)
5482 - بررسی میزان رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانک اقتصاد نوین با استفاده از مدل کانو (چکیده)
5483 - یادگیری سازمانی، بالندگی منابع انسانی و توانمندسازی: عوامل موفقیت در سازمان های کوچک (چکیده)
5484 - خیزش 1857 در هند؛ زمینه ها و پیامدها (چکیده)
5485 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر دمای سیال EGR بر راندمان قانون دوم ترمودینامیک در موتورهای دیزل سبک (چکیده)
5486 - مقایسه اثر ترتیب ارائه تمرین جسمانی و تمرین ذهنی با آرایش قالبی و تصادفی بر عملکرد و یادگیری تکنیک های منتخب فوتبال (چکیده)
5487 - اعتباریابی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه های ادراک موفقیت کودکان و بزرگسالان (چکیده)
5488 - خالص سازی ترکیبات ایمونومودولاتور سیر با استفاده از HPLC (چکیده)
5489 - تاثیر شیکونین، داروی مورد استفاده در آسیای شرق، بر فعالیت و آپپتوز سلول های ملتهب میکروگلیا در In-vitro (چکیده)
5490 - راهکارهای بهبود سرمایه اجتماعی از طریق نظام پیشنهادها (چکیده)
5491 - بررسی آزمایشگاهی اثر بازخورانی اگزوز بر کارآیی موتورهای دیزل سبک (چکیده)
5492 - بررسی فراوانی، تشخیص و درمان درماتوزهای آلرژیک/آتوپیک در سگ های ارجاعی به بیمارستان تخصصی دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد در بازه ی زمانی یک ساله (چکیده)
5493 - استنباط آماری براساس داده های سانسور شده در آزمون های Step-Stress (چکیده)
5494 - بررسی تاثیر بسته بندی بر میزان تجمع آهن ، قلع و سرب در کمپوت گیلاس (رقم گیلاس سیاه مشهد) طی شرایط نگه داری (چکیده)
5495 - اثر تنش های اسمزی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی مریم گلی کبیر (Salvia sclarea) (چکیده)
5496 - کاربرد کودهای بیولوژیک در کشاورزی پاک: مطالعه موردی- اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) (چکیده)
5497 - مدلسازی خصوصیات جوانه زنی و استقرار بذر گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در شرایط اکولوژیک (چکیده)
5498 - بررسی خواص آنتی اکسیدانی و ساختار توکوفرولی روغن پوست بنه در مقایسه با روغنهای کنجد و سبوس برنج تحت شرایط سرخ کردن عمیق در روغن آفتابگردان (چکیده)
5499 - ویژگیهای شیمیایی و ساختار اسید چرب روغن دانه کدو تخم کاغذی (کوکوربیتا پپو زیرگونه پپو رقم استیریاکا) (چکیده)
5500 - اثر فرآوری شیمیایی دانه جو با اوره هیدروکسید سدیم یا فرمالدئید بر عملکرد تولیدی و فرا سنجه های خونی گاوهای هلشتاین شیرده (چکیده)
5501 - مقایسه قیمت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی مشمول خصوصی‌سازی با دو مدل¬ قیمت‌گذاری شاخص رشد ارزش سهام و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام(P/B) شرکت‎های مشابه (چکیده)
5502 - اثر کنترل مکانیکی و شیمیایی علف های هرز بر روی تراکم و بیوماس علفهای هرز چند ساله درپنبه (چکیده)
5503 - بررسی تاثیر عصاره الکلی بذر گیاه شاهدانه بر تثبیت حافظه طولانی مدت در رت های نر بالغ نژاد ویستار (چکیده)
5504 - تعیین بهترین تاریخ کاشت و اثر خاک دهی بر اجزای عملکرد سیب زمینی ( رقم آگریا ) در قوچان (چکیده)
5505 - بررسی اثرات تراتوژنیک تزریق تستوسترون انانتات به رت های حامله بر غدد جنسی و ژنیتالیای خارجی جنین های نر و ماده (چکیده)
5506 - بررسی اثرات تجویز تستوسترون انانتات به رت های حامله بر سطح تستوسترون مادری و مرده زایی جنین ها (چکیده)
5507 - بررسی مقایسه ای اثرات آنتی اکسیدانتی بالقوه عصاره آبی بادرنجبویه با ویتامین C بر اختلالات یادگیری در رت های تیمارشده با استات سرب (چکیده)
5508 - بررسی نقش عصاره آبی گیاه شاهدانه بر رسپتورهای کانابینوئیدی در تثبیت حافظه فضایی رت (چکیده)
5509 - بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن بذر کنگر (Gundelia tournefortii L) (چکیده)
5510 - اثرات کاهش فیبرهای C بر آستانه درد حرارتی، بی دردی و پر دردی مرفین (چکیده)
5511 - بررسی چگونگی توزیع منافذ غدد عرق در دست زنان مبتلا به فشار خون بالا ساکن در استان خراسان (چکیده)
5512 - طراحی دستگاه جمع آوری کود دامی (چکیده)
5513 - کاربرد مدلهای ریاضی در توزیع ویزگیهای اجتماعی اقتصادی در یک منطقه شهری (چکیده)
5514 - کارآفرینی و نقش آن در توسعه کسب و کار (چکیده)
5515 - محاسبه ضریب تناسب شغل با تخصص افراد شاغل در بخش کشاورزی مطالعه موردی: ایران و استان خراسان (چکیده)
5516 - بکارگیری مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی سطح تکنولوژی بنگاه (چکیده)
5517 - جایگاه مهندسی مجدد در بخش انرژی در ایران (چکیده)
5518 - کاهش تعداد ماهواره ها در یک سیستم ناوبری ترکیبیGPS/INS بااستفاده از فیلتر ذره ای (چکیده)
5519 - تاثیر تنش آبی بر خصوصیات ظاهری، عملکرد و درصد اسانس در گیاه ریحان رقم کشکنی لولو (چکیده)
5520 - اجتماع دو منظر اصالت ماهیت و اصالت وجود در نظریه اصالت پدیداری معنا (چکیده)
5521 - علل کاهش آبدهی قنوات دشت گناباد و پیامدهای اجتماعی - اقتصادی آن (چکیده)
5522 - سیستم های باستانی تامین آب در مناطق خشک و نیمه خشک (چکیده)
5523 - سیستم چند کارگزاره برای تشخیص محل پلاک خودرو (چکیده)
5524 - احداث تصفیه خانه های بیولوژیک (کاشت نیزار) در روستاهای منطقه سیستان راهکاری (چکیده)
5525 - برررسی و تعیین مقاومت به سرما ویخ زدگی برخی ارقام تجاری انگور در منطقه خراسان (چکیده)
5526 - پایش و ارزیابی پدیده خشکسالی و مقایسه نسبی شدت و خسارات ناشی از بروز این پدیده با توجه به مقیاس زمانی کمبود بارندگی «مطالعه موردی استان خراسان» (چکیده)
5527 - تخمین و بازسازی داده‌های بارندگی با تکنیک فازی (چکیده)
5528 - بررسی کیفیت پساب کارخانه پتروشیمی بجنورد و اثرات آن بر صفات کیفی و کمی گندم (چکیده)
5529 - نقد احوال و آثار سراج‌الدین فریدپوری، فارسی سرای بنگالی (چکیده)
5530 - بررسی سنگ شناسی-ژئوشیمیو مغناطیس سنجی سنگهای منطقه شیخ آباد وآقع در جنوب غرب بیرجند (چکیده)
5531 - معرفی رگه چه های کوارتز- اپیدوت زون دگرسانی پروپلتیک مس پورفیری کلات نو توسط شواهد سیالات درگیر- چالشی در رده بندی رگه های سیستم مس پورفیری (چکیده)
5532 - فنولوژی و ویژگی های گیاه نوروزک (Salvia leriifolia) در رویشگاه طبیعی آن (چکیده)
5533 - مطالعه فنولوژی موسیر (Allium altissimum Regel) و بررسی چگونگی زراعی کردن آن (چکیده)
5534 - بررسی اثر تراکم و هرس بوته بر صفات مرتبط با عملکرد و رشد بوته در فلفل شیرین(annum (capsicum (چکیده)
5535 - مطالعه اثر پاکوتاه کنندگی پاکلو بوترازول بر روی گل مریم (چکیده)
5536 - اثر انبارهای خنک واسید جیبرلیک بر برخی صفات کمی گل بریده مریم رقم دابل (چکیده)
5537 - تحلیلی بر برنامه درسی P4C و ویژگیهای مواد خواندنی مناسب در اجرای آن (چکیده)
5538 - بررسی مهارتهای حرفه ای پزشکان عمومی مراکز بهداشتی - درمانی استان قزوین (چکیده)
5539 - بررسی طرحواره های ناسازگار اولیه و ابعاد طرحواره های تجاوزگران جنسی (چکیده)
5540 - تاثیر سبک رهبری مدیران بر احساس برابری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
5541 - شیمی در هواپیما (چکیده)
5542 - بررسی پتانسیل نانوسیال به عنوان سیال عامل خنک کننده در نیروگاه های هسته ای (چکیده)
5543 - کمی سازی واکنش جوانه زنی ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L ) تحت رژیم های دمایی و تنش خشکی (چکیده)
5544 - مقایسه نسبت عملکرد کانسنتریکی عضلات همسترینگ به چهارسر رانی در ورزشکاران و غیر ورزشکاران زن (چکیده)
5545 - بررسی توانایی مدل های پیش بینی ور شکستگی التمن و اهلسون در پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (چکیده)
5546 - مقایسه میزان IGF-1،GH انسولین ، استرادیول و نیمرخ لیپیدهای سرم دختران نابالغ ورزشکار و غیرورزشکار (چکیده)
5547 - شناسایی ارتباط بین پروتئین هاى فاز حاد (هاپتوگلوبین، فیبرینوژن)، آلبومین و یافته هاى درمانگاهى پنومونى در گوساله هاى شیرى (چکیده)
5548 - بررسی اثر شیر سویا بر زنده ماندن باکتری های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و ویژگی های فیزیکو شیمیایی و ارگانولپتیکی ماست پروبایوتیک (چکیده)
5549 - اثر پرایمینگ بذر بر استقرار گیاهچه و عملکرد گندم در شرایط دیم استان خراسان شمالی (چکیده)
5550 - بررسی موانع استقرار سیستم اطلاعات حسابداری در واحدهای مالی یک دانشگاه دولتی (چکیده)
5551 - بهینه سازی فرایند سنتی تولید نبات (چکیده)
5552 - بررسی پتانسیل استفاده از فرآیند تولید ورمی کمپوست برای بازیافت ضایعات سبزیجات میادین تره بار (مطالعه موردی-ضایعات سبزیجات میادین تره بار شهر مشهد) (چکیده)
5553 - بررسی مفروضات هستی شناختی(زمان-مکان) در عصر جهانی شدن و دلالتهای آن برای برنامه های درسی (چکیده)
5554 - بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی برافزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پسطان شهر مشهد (چکیده)
5555 - مطهری و ویوکاننده (چکیده)
5556 - تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران (چکیده)
5557 - کارکرد دولت و بازار در فرایند رشد اقتصادی ایران (چکیده)
5558 - تاثیر زیرساختهای سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی ایران (چکیده)
5559 - نابرابری درآمد سرانه در کشورهای جهان (چکیده)
5560 - بررسی تاثیر میزان نیتروژن و مدت زمان تداخل علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای( Zea mays L ) (چکیده)
5561 - اثرات آللوپاتیک عصاره برگ و بنه زعفران (Crocus sativus ) بر رشد گیاهچه تاج خروس و سلمه تره (چکیده)
5562 - اثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت (چکیده)
5563 - اثر نیتروژن و علفکش بر توزیع و تغییرپذیری مکانی لکه‌های علف‌های‌هرز پهن‌برگ طی یک فصل رشد در ذرت (چکیده)
5564 - نقش تعامل خانواده و دانشگاه در تربیت شهروندی دانشجویان (چکیده)
5565 - معنای زندگی انسان از نگاه نیچه (چکیده)
5566 - بررسی آلودگی آب های سطحی منطقه کوه سرخ کاشمر به آرسنیک (چکیده)
5567 - بررسی روشهای تدریس مناسب برای اجرای برنامه درسی P4C (چکیده)
5568 - رضایت مردم از نیروی انتظامی در افق 1404(تبیین وضعیت موجود و ترسیم وضعیت مطلوب) (چکیده)
5569 - تاثیر حفاظتی تیامین روی ضایعات ناشی از مسمومیت تجربی با سرب در ماهی حوض (چکیده)
5570 - بررسی همبستگی بین مقاومت فروروی و پارامترهای فیزیکی کیفیت خاک (چکیده)
5571 - بررسی تغییرهای فیزیومورفولوژیک سبزفرش های بومی و خارجی، در تنش خشکی و آبیاری دوباره (چکیده)
5572 - اولین گزارش از وقوع ویروس لکه زرد زنبق (IYSV) از روی پیاز و داوودی در ایران (چکیده)
5573 - بررسی رابطه تفکر انتقادی و راهبردهای یادگیری دانشجویان روان شناسی دانشگاه پیام نور فردوس (چکیده)
5574 - ارزیابی برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد و دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت در نظام آموزش عالی ایران (چکیده)
5575 - کاربرد مواد مرکب در بهسازی سازه‌های بتنی (چکیده)
5576 - رد یابی ویروس Sسیب زمینی (PVS) با استفاده از روشهای سرولوژیکی و مولکولی در استان خراسان رضوی و همدان (چکیده)
5577 - شناسایی ویروس موزاییک رگه ای گندم در استان خراسان شمالی با استفاده از روش های سرولوژیکی و مولکولی (چکیده)
5578 - شیوع چندین بیماری ویروسی در گیاهان زینتی منطقه مشهد (چکیده)
5579 - شناسایی ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (TSWV)در استان خراسانرضوی (چکیده)
5580 - شناسایی ترکیبات جدید در تراوه های ریشه چغندر قند مؤثر در حلالیت فسفر در خاک توسط HPLC-MS (چکیده)
5581 - ردیابی و شناسایی نژاد NTN ویروس Yسیب زمینی در مزارع استان خراسان رضوی (چکیده)
5582 - تخمین رطوبت نقطه عطف منحنی رطوبتی با استفاده از ویژگیهای زودیافت خاک (چکیده)
5583 - نظریه ذهن رویکردی جدید به روانشناسی تحولی (چکیده)
5584 - اصل کرامت انسان ومسائل نوپپدای پزشکی (چکیده)
5585 - تئوری ذهن: چگونه ذهن ما ذهن های دیگر را می خواند (چکیده)
5586 - بررسی مقایسه ای توانش های نظریه ذهن و نگهداری ذهنی عدد در کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و کودکان عادی پیش دبستانی (چکیده)
5587 - نستوهی و ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان نابینای اکتسابی (چکیده)
5588 - بررسی رابطه بین میزان اضطراب دانش آموزان و اشتغال مادر (چکیده)
5589 - آیا آموزش منجر به بهبود کنش اجرایی حافظه کاری می شود؟ (چکیده)
5590 - مبانی عصب روانشناختی اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (چکیده)
5591 - بررسی عوامل مؤثر بر الگوی مصرف آب و بهینه سازی آن در بخش خانگی (مطالعه موردی : شهر مشهد) (چکیده)
5592 - فواصل اطمینان آماری با داده های فازی (چکیده)
5593 - رگرسیون فازی موزون چندگانه و جدول آنالیز واریانس (چکیده)
5594 - بر آورد منحنی لورنتس و ضریب جینی به روش پارامتری (چکیده)
5595 - بررسی تاثیر تاریخ کاشت و نوبت برداشت بر عملکرد گل، درصد و اجزای اسانس بابونه آلمانی رقم پرسو (چکیده)
5596 - بهینه سازی سیستم انتقال قدرت تراکتور MF399 با بکار گیری جعبه دنده خودکار مجهز به کاهنده نهایی با دور متغیر (چکیده)
5597 - وقفات نحویة وصرفیة فی بعض موارد قراءة الحسن البصری (چکیده)
5598 - یک طرح تطبیقی جهت حفاظت دیستانس خطوط انتقال متصل به مزرعه بادی (چکیده)
5599 - تاثیر باکتری ریزوبیوم لگومینوزارم بیوار فازئولی بر جذب و افزایش تحمل به آرسنیک در گیاه لوبیا (چکیده)
5600 - تاثیر عناصر مس و روی در قابلیت جذب کادمیوم در ذرت و آفتابگردان (چکیده)
5601 - تولید سلولهای مولد انسولین از سلولهای بلاستمایی حاصل از لاله گوش خرگوش نژاد سفید نیوزلندی (چکیده)
5602 - بررسی اثرات سمیت سلولی ماده شیمگین (Tschimgine) بر روی رده ای از سلولهای سرطان مثانه در شرایط in vitro (چکیده)
5603 - شناسایی بهترین ترکیب مالچی و زمان کاشت جهت انجام هیدرو مالچینگ و تاثیر این خصوصیات بر برخی صفات کمی و کیفی چمن (چکیده)
5604 - افزایش عمر انباری و حفظ کیفییت میوه توت فرنگی با استفاده از پوشش خوراکی موسیلاژ و اسانس آویشن (چکیده)
5605 - فعالیت آنتی اکسیدانی برخی اسانس های گیاهی در خصوص کاهش فعالیت آنزیم (چکیده)
5606 - شناسائی خاک های لسی و تفکیک آنها از سایر خاک ها در جنوب شهر مشهد (چکیده)
5607 - کنترل بیولوژیکی نماتد سیستی چغندرقندHeterodera schachtii به وسیله قارچ تریکودرما در آزمایشگاه و گلخانه (چکیده)
5608 - مقایسه عملکرد تعادل دینامیکی در قبل و بعد از زایمان (چکیده)
5609 - معرفی گیاه سمی Thevethia peruviana در ایران (چکیده)
5610 - تشکیل و توزیع پالیگورسکایت و کانی های رسی همراه در خاکها و رسوبات جنوب مشهد (چکیده)
5611 - چینه شناسی زمانی و پدولوژیکی رسوبات لسی شمال شرق ایران (چکیده)
5612 - تحلیل محتوای مقاله های چاپ شده در مجله های علمی ـ پژوهشی حوزه روان شناسی کشور از زاویة موضوع و روش پژوهش (چکیده)
5613 - بررسی تاثیر استفاده از خمیر ترش بر کاهش بیاتی نان بربری (چکیده)
5614 - اثر سهمیه بندی بنزین بر تغییر شیوه حمل و نقل دارندگان خودرو شخصی در شهر مشهد (چکیده)
5615 - تاثیر تلقیح آکتینومایست ها و بیوماس آنها در کمپوست بر روی رشد میسلیوم قارچ خوراکی تکمه ای (چکیده)
5616 - ویژگی های نگرش خیامی با رویکردی به شعر خیام و ابوالعلاء معری (چکیده)
5617 - واژه های نادر و ویژگی های دستوری یک متن فارسی یهودی (چکیده)
5618 - مقایسه ابعاد شادکامی و تیپ شخصیتی B و A در دانشجویان دختر و پسر ورزشکار (چکیده)
5619 - ارتباط راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی با جنسیت و راهبردهای غالب یادگیری زبان انگلیسی در زبان آموزان ایرانی (چکیده)
5620 - مقایسۀ سبک های دلبستگی در نوجوانان عادی و بزهکار (چکیده)
5621 - سه صدا سه رنگ سه سبک در شعر قیصر امین پور (چکیده)
5622 - شناسایی قارچ رنگین کمان Coriolus versicolor به همراه بررسی آثار فارماکولوژیک (چکیده)
5623 - نگاهی انتقادی به مبانی نظری و روشهای بلاغت سنتی (چکیده)
5624 - تمثیل، ماهیت، اقسام،‌ کارکرد (چکیده)
5625 - مقایسه آبگذری آبگیر کفی با محیط متخلخل در جریان زلال و رسوبدار (چکیده)
5626 - توزیع پالیگورسکایت و کانی های رسی همراه در برخی از مواد مادری خاک های استان اصفهان (چکیده)
5627 - مقایسه برخی از خصوصیات و رده بندی خاک های غالب استان های چهارمحال و بختیاری و اصفهان (چکیده)
5628 - توزیع کانی پالیگورسکایت در مواد مادری و خاکهای جنوب مشهد (چکیده)
5629 - مقایسه خصوصیات خاک های دارای پوشش گیاهی با سطوح مجاور عاری از پوشش در منطقه سگزی اصفهان (چکیده)
5630 - تاثیر برنامه تمرین هوازی بر عملکرد ریه و تحمل به فعالیت بیماران آسمی (چکیده)
5631 - بررسی و مقایسه صدمات ورزشی در معلولین ورزشکار با ویلچر و بدون ویلچر (چکیده)
5632 - تهیه و بررسی اعتبار سازه ی پرسشنامه ویژگی های مدرسان موفق زبان انگلیسی در آموزشگاه های زبان (چکیده)
5633 - تلخندهای فلسفی شاهنامه (چکیده)
5634 - مطالعه بافت شناسی لایه مخاطی شیردان در شتر با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونیSEM (چکیده)
5635 - تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژی بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد نخود ( (Cicer arietinumدر شرایط گلخانه (چکیده)
5636 - کالبد شناسی سم و انگشتان در شتر یک کوهانه (چکیده)
5637 - بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری ستونهای بتنی محصورشده با CFRP تحت اثر توام نیروی محوری و لنگر خمشی و مقایسه با مدلهای تئوری (چکیده)
5638 - بررسی رابطه میان تغییرات مشخصات استاتیکی و ارتعاشی تیرهای بتن مسلح به کمک آزمایش مودال تجربی (چکیده)
5639 - از چشمه گیلاس تا نهر خیابان مشهد(میراث گرانبای تاریخی از یاد رفته) (چکیده)
5640 - چالش ها و موانع فراروی بانکداری نوین در ایران (چکیده)
5641 - بررسی اثرات کمیت و کیفیت نور (مدیریت نور) در محصولات گلخانه ای (چکیده)
5642 - استفاده از بخاری های تابشی مادون قرمز در گلخانه (چکیده)
5643 - کاربرد RFID در پایش شرایط محیطی گلخانه (چکیده)
5644 - استفاده از بازیاب های انرژی راه حلی در جهت اصلاح الگوی مصرف انرژی در گلخانه ها (چکیده)
5645 - بهینه سازی انرژی در سیستمهای گرمایشی گلخانه ها (چکیده)
5646 - ضرورت ایجاد پایگاه اطلاعاتی با استفاده از فناوری RFID در گلخانه (چکیده)
5647 - تسطیح لیزری: رویکردی نوین در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی (چکیده)
5648 - تفکر ناب در فرایندهای کاشت، داشت و برداشت برنج (چکیده)
5649 - مدیریت پساب ناشی از فعالیت های کشاورزی (چکیده)
5650 - بررسی رابطه ی ریز ساختار و رفتار کششی قطعات تف جوشی شده (چکیده)
5651 - تحلیل اثر باز شوی مدور درمقاومت برشی تیرورقهای فولادی (چکیده)
5652 - نقش عنصر پتاسیم در حاشیه سوختگی برگ ارقام پسته (چکیده)
5653 - تاثیر علظت عناصر منیزیوم سدیم وکلر در سوختگی کناره برگهای ارقام پسته (چکیده)
5654 - نقش طایفه آق قویونلو در تثبیت و تضعیف خاندان صفوی (چکیده)
5655 - ورود انگلیس به خلیج فارس و نقش این کشور در تحولات منطقه تا سال 1857 میلادی (چکیده)
5656 - میدان وابستگی مدیران و مدیریت تغییر در نظام آموزش عالی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
5657 - بررسی تناسب ارگونومی میز و نیمکت مدارس با برخی اندازه های آنتروپومتری دانش آموزان (چکیده)
5658 - تاثیر برنامه ورزشی منظم بر عزت نفس کارکنان بهداشتی - درمانی (چکیده)
5659 - اثرات زاویه آبشکن بر کاهش آب شستگی دماغه تکیه گاه پل (چکیده)
5660 - وحدت جهان (چکیده)
5661 - مقایسه عملکرد طوق مربعی و دایره ای درکاهش آبشستگی موضعی در پایه پل (چکیده)
5662 - مقایسه روشهای اندازه گیری رسوبات معلق در رودخانه (چکیده)
5663 - رابطه نگرش مدیران نسبت به شغلشان با عوامل فشارزای شغلی آنها در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
5664 - تاثیر شدتهای مختلف گرم کردن بر تعادل سنگ نوردان نخبه داخل سالن (چکیده)
5665 - بررسی رابطه سبک تفکر خلاقانه ربع مغزی D با سطح اثر بخشی مدیران آموزشی (چکیده)
5666 - بیگانه در دیار (چکیده)
5667 - مدح رسول از واقعیت تا روایت (چکیده)
5668 - اهمیت فیبرهای C در التهاب ایجاد شده با فرمالین در کف پاو نقش دوزهای بسیار ناچیز و معمول مرفین در آن (چکیده)
5669 - اثر تیمار حاد و مزمن استرس و یا دگزامتازون در حضور و کاهش فیبرهای C بر ادم القاء شده با فرمالین در کف پا (چکیده)
5670 - اثر کاهش فیبرهای C بر آستانه درد حرارتی، بی دردی و پر دردی مرفین (چکیده)
5671 - کارایی جذب فسفر در ذرت، چغندرقندر و بادام زمینی (چکیده)
5672 - تاثیر نوع و تعداد متغیرهای ورودی در برآورد منحنی نگهداشت رطوبتی و هدایت هیدرولیکی اشباع (چکیده)
5673 - مقایسه مدل های توزیع لوگ-نرمال و گاما برای نمایش منحنی توزیع اندازه ذرات خاک (چکیده)
5674 - مقایسه آبگذری جریانهای زلال و رسوبدار در روش نوین آبگیری از کف با محیط متخلخل (چکیده)
5675 - اثر توزیع المانهای زبری بر ضریب زبری مانینگ n (چکیده)
5676 - بررسی تاثیر کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا بر عملکرد (چکیده)
5677 - تعیین محلهای قابل فرسایش و رسوبگذاری در رودخانه فاروب رومان با استفاده از مدل هیدرولیک رسوب 1D-SRH (چکیده)
5678 - بررسی رفتارهای آبگیرهای کفی مشبک با استفاده از مدل فیزیکی (چکیده)
5679 - تبیین نظام آموزش عربی در دانشگاه های کشور (چکیده)
5680 - بررسی تغییرات کیفیت شیمیایی فاضلاب ‌خام و پساب شهری در اثر عبور از ستون‌های‌ خاک (چکیده)
5681 - شناسایی و معرفی ایکنوفسیل Halopoa storeana در رسوبات آواری ائوسن جنوب مشهد (چکیده)
5682 - بررسی تاثیر تنش خشکی و شوری بر متابولیت های سازگاری، اسانس و ماده موثره آویشن (چکیده)
5683 - کاهش مصرف علفکش ارادیکان برای کنترل علف های هرز مزرعه ذرت در تلفیق با کلتیواتور و بررسی تاثیر آن بر شاخص های رشد و عملکرد ذرتو (چکیده)
5684 - شبیه سازی انتگرالی واحد اوره مجتمع پتروشیمی شیراز (چکیده)
5685 - محوریت اصل « عدل » در کلام شیعه امامیه (چکیده)
5686 - مقایسه میزان تراکم استخوان (BMD) و قدرت عضلات در دختران ورزشکار (تکواندوکار) و غیر ورزشکار (چکیده)
5687 - توزیع چند گانگی ذرات در نابودی الکترون پوزیترون در انرژی مرکز جرم GeV 54-57 و مقیاس KNO (چکیده)
5688 - بررسی تاثیر عامل بارش پیشین در براورد جریان رودخانه توسط مدل سازی هوشمند بارش رواناب (چکیده)
5689 - ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی ریشه نخود(Cicer arietinum L.) در واکنش به تنش خشکی (چکیده)
5690 - تاثیر سطوح شوری و نیتروژن برعملکرد و اجزای عملکرد گندم (چکیده)
5691 - زراعت گیاهان جدید (شورزیست) در شرائط تنش شوری فرصت ها و چالشها (چکیده)
5692 - بهبود عملکرد گندم در سازگاری به تنش خشکی با استفاده از شاخص های فیزیولوژیک (چکیده)
5693 - تاثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر بیوماس و مقدار مواد آلی و معدنی برگ ها و ریشه خرفه (چکیده)
5694 - بررسی اثرات کلسیم و پتاسیم برسورگوم در شرائط تنش شوری (چکیده)
5695 - تغییرات RWC , LAI و کلروفیل سورگوم با مصرف پتاسیم و سدیم در شرائط تنش شوری (چکیده)
5696 - ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در هیبرید های مختلف ذرت (چکیده)
5697 - بررسی اثرات سطوح مختلف شوری بر تولید و خصوصیات علوفه ای پنج توده کوشیا (چکیده)
5698 - بررسی بهره وری آب-انرژی در زراعت چغندر قند (چکیده)
5699 - ارزیابی روش های دمائی و تشعشعی در براورد حداکثر تبخیر-تعرق با احتمالات مختلف (مطالعه موردی: منطقه گرگان) (چکیده)
5700 - دست نوشته های اسماعیلیان بدخشان (چکیده)
5701 - مقایسه الگوریتمهای BB و BDLRE در آموزش شبکه عصبیMLP بمنظور پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور مسی فرگوسن (چکیده)
5702 - نوادگان سید اجل بخاری در ایران (چکیده)
5703 - تصورات آمریکاییان شمالی از خاورمیانه (چکیده)
5704 - بدخشان، نامی آشنا بر سرزمینی ناشناخته (چکیده)
5705 - اثر فعالیت ورزشی اکسنتریک و کانسنتریک بر زیرگروههای لنفوسیت Tو اینترلوکیم 6 (چکیده)
5706 - لایه نشانی و مطالعه اثر ناخالصی Al و بازپخت لایه هادرخواص ساختاری و اپتیکی لایه نازک TiO2 (چکیده)
5707 - نقش پایش وضعیت سرور در فرآیند - مجازی سازی سرورها (چکیده)
5708 - بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر افزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان (چکیده)
5709 - مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از استفاده از گذرگاه های عمومی (چکیده)
5710 - ارتباط بین نظام آموزشی متوسطه و پیش دانشگاهی با آموزش عالی (کاستی ها و نقائص) (چکیده)
5711 - خواص اپتیکی و اثر بازپخت فیلمهای نازک Tio2:Al به روش اسپری پایرولیزیز (چکیده)
5712 - بررسی نگرش دانشجویان تربیت بدنی به موانع کارآفرینی و مشکلات راه اندازی کسب و کار بعد از فراغت از تحصیل (چکیده)
5713 - اثر ناخالصی Al در خواص نانوساختاری لایه نازک TiO2به روش اسپری پایرولیزیز (چکیده)
5714 - میزان شیوع همونکوس لونژیستیپس در شتران کشتار شده در کشتارگاه مشهد (چکیده)
5715 - بررسی میزان شیوع و اپیدمیولوژی انگل های خونی در کشتارگاه مشهد (چکیده)
5716 - بررسی کشتارگاهی آلودگی انگلهای کبدی شتر در مشهد (چکیده)
5717 - بررسی کشتارگاهی آلودگی انگل های ریوی شتر در مشهد (چکیده)
5718 - عیب یابی از راه دور ماشین های دوار بر پایه ارتعاش (چکیده)
5719 - تحلیل و طراحی آنتن پچ دو بانده شکاف دار (چکیده)
5720 - طراحی آنتن فراپهن باند فشرده با ساختار زمین اصلاح شده و تغذیه CPW (چکیده)
5721 - بهره گیری از تکنولوژی NDT در پایش وضعیت مخازن شرکت طوس فدک (چکیده)
5722 - بررسی علل پایین بودن بهره وری عوامل تولید در نواحی روستایی (چکیده)
5723 - سازگاری فیزیولوژیکی گیاهان زراعی با شرائط تنش غرقابی (چکیده)
5724 - تجزیه و تحلیل با استفاده از روش مشخصه در نشتی خطوط لوله و گاز (چکیده)
5725 - شبیه سازی نشتی خطوط لوله و گاز با استفاده از روش مشخصه ها (چکیده)
5726 - تاثیر آسیابکاری مکانیکی بر خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت Al/Ni3Al (چکیده)
5727 - اسماعیلیه در آسیای مرکزی (چکیده)
5728 - سکایان پامیر: تورانیان (چکیده)
5729 - شبیه سازی دبی اوج هیدروگراف سیل با استفاده از روش توزیعی مادکلارک (چکیده)
5730 - بررسی اثر تغییرات اقلیمی در روند بیابان زایی (مطالعه موردی:دشت مشهد) (چکیده)
5731 - مطالعه تاکسونومی برخی گونه های جنس میخک (Dianthus L) در حوزه خراسان شمالی (چکیده)
5732 - ارزیابی جوانه زنی و رشد رویشی گیاه روناس Rubia tinctorum L در غلظت‌های مختلف NaCl (چکیده)
5733 - مدلسازی تاثیر تغییر اقلیم بر رفتار گلدهی زعفران (Crocus sativus L) (چکیده)
5734 - ارزیابی تولید در کشت مخلوط لوبیا و ذرت (چکیده)
5735 - پهنه بندی اگرواکولوژیکی گندم در استان خراسان: برآورد پتانسیل و خلاء عملکرد (چکیده)
5736 - پیش بینی عملکرد گندم دیم در استان خراسان با استفاده از داده های بارندگی و خاک با به کارگیری انواع مدلهای رگرسیونی (چکیده)
5737 - اثر کاربرد کودهای زیستی بر برخی ویژگی‌های اگرواکولوژیکی ذرت در نظام های زراعی رایج واکولوژیک (چکیده)
5738 - بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و پتانسیل کنترل علف هرز دو گیاه ریحان بذری و لوبیا (چکیده)
5739 - بررسی شاخصهای فیزیولوژیک رشد زنیان و شنبلیله در کشت های خالص و مخلوط مبتنی بر اصول کشاورزی زیستی (ارگانیک) (چکیده)
5740 - واکنش تعدادی از توده های بومی زیره سبز (Cuminum cyminum L) به تاریخ های کاشت پاییزه در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
5741 - اثر تاریخ کاشت پاییزه بر خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک ژنوتیپ های متحمل به سرمای عدس (Lens culinaris Medik) در شرایط مشهد (چکیده)
5742 - بررسی علل و انواع صدمات ورزشی در معلولین ورزشکار با ویلچر با تاکید روش های پیشگیری (چکیده)
5743 - رساله حسین بن یعقوب شاه (چکیده)
5744 - تاجیکان (چکیده)
5745 - امامت در صحیفه سجادیه (چکیده)
5746 - بررسی امکان استفاده از شاخص نشت الکترولیت‌ها در ارزیابی تحمل گیاهان به تنش سرما (چکیده)
5747 - تحول آرای فقیهان امامی در باب روشها و ابزار انشای عقد همراه با تحلیل دیدگاه امام خمینی (چکیده)
5748 - منشأ دین از دیدگاه پیتر ال برگر (چکیده)
5749 - ارزیابی حساسیت مدل های مختلف تبخیر- تعرق مرجع به سیگنال های تغییر اقلیم در اقلیم سرد نیمه خشک همدان (چکیده)
5750 - بررسی تزریق شیردانی نشاسته یا روغن تخم پنبه با کازئین (چکیده)
5751 - بررسی عوامل موثر بر تجربه پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
5752 - تاریخچه رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی سازند کلات در غرب کپه داغ و مقایسه آن با بخش مرکزی (چکیده)
5753 - رشد، فتوسنتز و عملکرد ذرت در پاسخ به تلقیح با قارچ ماکوریزا و باکتریهای آزادزی تثبیت کننده نیتروژن در نظام های زراعی رایج و اکولوژیک (چکیده)
5754 - تحلیل حساسیت پارامترهای روند یابی سیلاب و تلفات انتقال در رودخانه های خشک (چکیده)
5755 - اثر روش های تمرینی ایروبیک و یوگا بر مؤلفه های خودتوصیفی بدنی دانشجویان دختر (چکیده)
5756 - تأثیر تمرین ایروبیک، یوگا و ایروبیک یوگا بر آمادگی جسمانی دانشجویان دختر شرکت کننده در کلاسهای تربیت بدنی عمومی (1) (چکیده)
5757 - بررسی تاثیر فرم بستر بر روی ضریب زبری به کمک تلفیق روش عددی و آزمایشگاهی در جریانهای غیر ماندگار (چکیده)
5758 - مطالعه تطبیقی همزیستی مسالمت آمیز اسلام و هندوییزم (چکیده)
5759 - نوادگان سید اجل بخاری در ایران (چکیده)
5760 - بررسی وضعیت های طبیعی و غیر طبیعی جنین های دوقلو در سخت زایی (چکیده)
5761 - شناسایی بقایای جوندگان موجود در رسوبات رباط شرف سرخ خراسان با استفاده از مطالعات مورفولوژیک و نئونتولوژیک (چکیده)
5762 - موانع پیشرفت مطلوب علم زیست شناسی در ایران (چکیده)
5763 - طراحی پردازنده سخت افزاری سریع الگوریتم درهم سازی SHA -1 بر روی FPGA (چکیده)
5764 - آلگوریتم درهم سازی و رمزسازی مبنتی بر رمز AES (چکیده)
5765 - طراحی یک هسته سخت افزاری برای IP Fragmentation (چکیده)
5766 - طرح و پیاده سازی آلگوریتم رمز Twofish بر رویFPGA (چکیده)
5767 - بررسی اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی خرفه (چکیده)
5768 - رفتار خاک های گچی و اثرات سیکل های تر و خشک شدن و بارگذاری و باربرداری بر خواص آنها (چکیده)
5769 - بررسی اعتبار رهیافتهای انرژی و اندازه حرکت در تحلیل جریان متغیر تدریجی در کانالهای مرکب (چکیده)
5770 - حل تحلیلی دو بعدی جریان در مقاطع مرکب متقارن با دیواره های قائم (چکیده)
5771 - دستاوردهای پیاده سازی طرح های اینترنشیپ در صنعت برق خراسان (چکیده)
5772 - اندر کنش پی سنگی و سدهای بتنی قوسی (چکیده)
5773 - یک مقسم فرکانس جدید با پایداری بهبود یافته (چکیده)
5774 - ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی پایه و واقعی دانشجویان مقطع کارشناسی (چکیده)
5775 - مطالعه پارامتری تقویت ستونهای بتن آرمه بامواد مرکب پلیمری (چکیده)
5776 - زمین شناسی، دگرسانی، کانی سازی و ژئوشیمی گستره MA-II، منطقه پی جویی مس- طلای پورفیری ماهرآباد، استان خراسان جنوبی (چکیده)
5777 - پایداری حرارتی روغن ارقام رایج کانولا در ایران (چکیده)
5778 - دولومیتی شدن و کانی زایی تبخیری های سازند ساچون در برش الگو (جنوب شرق شیراز) (چکیده)
5779 - ارائه فرایندی محاسباتی برای تعیین ارجعیت استفاده از معادلات انرژی و اندازه حرکت در تحلیل جریان متغیر تدریجی در کانالهای مرکب (چکیده)
5780 - تجزیه و تحلیل عدم‌قطعیت در محاسبات عمق آب در زهکش‌‌های شهری (چکیده)
5781 - تلفیق GISو مدلهای هیدرولیکی در پهنه بندی سیلاب مطالعه موردی: رودخانه درونگر در شمال خراسان (چکیده)
5782 - پیامدهای کمّی طرح جامع تأمین آب شرب مشهد بر منابع آب ‌زیرزمینی (چکیده)
5783 - بررسی عملکرد روشهای برآورد ظرفیت انتقال درکانالهای مرکب مستقیم با زبری یکنواخت (چکیده)
5784 - برآورد ظرفیت انتقال در رودخانه ها، مسیل ها و کانال های انتقال سیلاب دارای مقاطع مرکب (چکیده)
5785 - منشاء و تاریخچه رسوبگذاری نهشته های سیلیسی آواری سازند داهو (کامبرین پیشین) درشمال غرب کرمان، ایران (چکیده)
5786 - معرفی سن Coranus subapterus De Geer, 1773 Het.: Reduviidae برای ایران (چکیده)
5787 - سنتز نانوذرات اکسید قلع با ناخالصی کبالت به روش سل – ژل و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی آنها (چکیده)
5788 - ساخت غشاء نانوکامپوزیت پایه پلیمری تقویت شده با سیلیکا (چکیده)
5789 - پاسخ بویایی کنه تارتن دو نقطه ای Tetranychus urticae Koch. (Acari: Tetranychidae) نسبت به مواد فرار ناشی از دو رقم گل رز (چکیده)
5790 - زیست شناسی و پارامترهای رشد جمعیت پایدار بالتوری سبز،Chrysoperla carnea (Stephens) (Neu.: Chrysopidae)، روی لارو سن اول کرم قوزه ی پنبه،bner (Lep.: Nuctuidae) Helicoverpa armigera (چکیده)
5791 - مقایسه تسلط ربع های مغزی مدیران آموزشی در بیشترین وکمترین سطح اثر بخشی (چکیده)
5792 - خلاقیت تسلط ربع های مغزی واثربخشی (چکیده)
5793 - بررسی گذشته نگر میزان شیوع کیست هیداتید در شهرستان مشهد (چکیده)
5794 - معادلات ریاضی حاکم بر محل تشکیل عمق بحرانی، توزیع سرعت و فشار در سرریزهای استوانه ای (چکیده)
5795 - نخستین گزارش سارکوئید اسبی در اسبچه خزر (چکیده)
5796 - بررسی کارآمدی روش‌های موجود در بازیابی اطلاعات بین ‌زبانی فارسی- انگلیسی با استفاده از واژه‌نامه دوزبانه ماشین‌خوان (چکیده)
5797 - بررسی میزان تاثیر عوامل موثر بر همکاری علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
5798 - ضرورت حضور سلول های تغذیه کننده برای حفظ حالت تمایز نیافته سلول های بنیادی جنینی اسب (چکیده)
5799 - تولید اتانول از خرما به روش تخمیر با مخمر ساکارومسیس سرویزیه با رویکرد کاهش ضایعات (چکیده)
5800 - شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه های مرکزی دانشگاه ها وسنجش تأثیر آن بر میزان اجرای مدیریت دانش (چکیده)
5801 - تحلیل آئرودینامیکی و دینامیکی دو فشنگ رایج از تفنگهای بادی در جریان گذر صوت (چکیده)
5802 - مشکله ی آمریکا پژوهی در حوزه ی مطالعات سیاسی و بین المللی (چکیده)
5803 - مطالعه اثرات سطوح شوری و نیتروژن بر محتوی نیتروژن ارقام گندم نان (چکیده)
5804 - کارایی مصرف نور در هیبریدهای ذرت با گروه های مختلف رسیدگی در پاسخ به تراکم (چکیده)
5805 - تاثیرات استفاده از برخی مواد شیمیایی در محلولهای نگهداری بر وضعیت ماندگاری گلهای بریده (چکیده)
5806 - شبیه سازی فرایند شبه همدماجهت بررسی کاربرد آن در سیکلهای توانی (چکیده)
5807 - اثر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر صفات مورفوفیزیولوژیکی گل جعفری، ابری و رعنا زیبا (چکیده)
5808 - تجربیاتی چند در کار با مدلHEC-RAS در تحلیل جریان غیردائمی شکست سد مطالعه موردی سد بیدواز اسفراین (چکیده)
5809 - نتایج اولیه بررسی اثرات آنتاگونیستی سورامین بر زهر مار جعفری ایران در موش سوری (چکیده)
5810 - ارزیابی ماکروسکوپیک تاثیر داروی ترانکرون بر التیام زخمهای باز در سگ (چکیده)
5811 - بررسی تاکسونومیک شش گونه از جردهای مرینوس ( میو ریده ، جوندگان ) ایران (چکیده)
5812 - مؤلفه های سلوک و عرفان در مکتب امامت (چکیده)
5813 - بررسی گویش عربی جنوب خراسان (چکیده)
5814 - بررسی هیستوپاتولوژیک مسمومیت با گیاه خارخسک (رشد یافته در استان خراسان) در گوسفند (چکیده)
5815 - معناشناسی مفهوم سیاست خارجی در روزنامه کاوه (چکیده)
5816 - پژوهش های علم سیاست و فرایند تصمیم گیری در ایران:آسیب شناسی و روش پیوند (چکیده)
5817 - ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام جو ( Hordeum vulgar L.) در شرایط کنترل شده (چکیده)
5818 - مطالعه اثرات تنش یخ زدگی بر گیاه قرنفل (Dianthus barbatus) در شرایط کنترل شده (چکیده)
5819 - مطالعه اثرات تنش یخ زدگی بر گیاه دارویی- زینتی مینای چمنی (Bellis perennis) در شرایط کنترل شده (چکیده)
5820 - بررسی تحمل به یخ زدگی خاکشیر در شرایط کنترل شده (چکیده)
5821 - اثر تنش سرما بر گیاه دارویی- زینتی بنفشه (Viola gracilis) در شرایط کنترل شده (چکیده)
5822 - اثر تنش یخ‌زدگی بر نشت الکترولیت ها در گیاه زنیان (Trachyspermum ammi (Linn). Sprague) (چکیده)
5823 - ارزیابی میزان تحمل به سرما در ژنوتیپ های عدس با بهره گیری از شاخص نشت الکترولیت (چکیده)
5824 - ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام چغندر قند در شرایط کنترل شده (چکیده)
5825 - ارزیابی کاشت پاییزه اکوتیپ های زیره سبز در شرایط اب و هوایی مشهد (چکیده)
5826 - تاثیر ابیاری تکمیلی بر ویژگی های فنولوژیک و مورفولوژیک سه رقم عدس (چکیده)
5827 - ارزیابی علف های چمنی به تنش یخ زدگی با استفاده از ازمون نشت الکترولیت ها (چکیده)
5828 - ارزیابی تحمل به یخ زدگی ژنوتیپ های عدس (Lens culinaris Medik.) تحت شرایط کنترل شده (چکیده)
5829 - بررسی مقاومت به یخ زدگی جوانه های زایشی ارقام هلو با استفاده از سرما دهی مصنوعی (چکیده)
5830 - تاثیر تنش خشکی و مقادیر فسفر بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گندم (چکیده)
5831 - بررسی تحمل به یخ زدگی گیاهان رازیانه در گلخانه (چکیده)
5832 - بررسی تحمل به یخ زدگی گیاه رازیانه تحت شرایط کنترل شده در ازمایشگاه (چکیده)
5833 - بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند به علف هرز سس (چکیده)
5834 - بررسی افزایش غلظت co2 بررقابت اندام هوایی و ریشه علف هرز سلمه در مقابل چند گونه گیاه زراعی در شرایط گلخانه (چکیده)
5835 - بررسی رقابت تاج خروس درمقابل چند گونه گیاهی زراعی در اثر افزایش غلظت co2 (چکیده)
5836 - تاثیر کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا بر تعداد تراکم و جمعیت علفهای هرز (چکیده)
5837 - اثر تراکم مختلف کشت مخلوط لوبیا و ذرت بر جمعیت های علف هرز (چکیده)
5838 - بررسی اثرات دمای برشته کردن فرمولاسیون و زمان نگهداری بر ویژگی های کیفی روغن پسته و خصوصیات ارگانولپتیکی آن (چکیده)
5839 - شبیه سازی عددی پرش هیدرولیکی به کمک نرم افزار FLUENT (چکیده)
5840 - تعیین عمق موهو و نسبت Vp/Vs پوسته در دامنه شمالی ارتفاعات بینالود دشت مشهد با استفاده از روش توابع گیرنده زلزله های دورلرز ثبت شده در شبکه لرزه نگاری خراسان (چکیده)
5841 - نقش عوامل زمین شناسی بر میزان تخریب زمین لرزه ای اخیر شهر بم (چکیده)
5842 - بررسی مدیریت تقاضای آب شهری و تاثیر تعرفه‌ها در اصلاح الگوی مصرف (چکیده)
5843 - پیش‌بینی تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت نیشابور با مدل سری‌های زمانی (چکیده)
5844 - مقایسه روش های فازی و حداکثر احتمال در تهیه لایه کاربری اراضی با کمک داده های ETM (چکیده)
5845 - بررسی و مقایسه کاربری و توان اکولوژیکی حوزه اسدلی با استفاده از GIS (چکیده)
5846 - اثر اتصالات بر رفتار هیسترزیس قاب های خمشی کوتاه با اتصالات دوگانه (چکیده)
5847 - بررسی رفتار اتصالات در تراز فونداسیون (چکیده)
5848 - بررسی امکان بکارگیری روشی جدید برای تولید فوم کامپوزیت مس- الومینا (چکیده)
5849 - فرایندهای دیاژنز و تأثیر آنها بر کیفیت مخزنی سازند ایلام، میدان نفتی ماله کوه، شمال باختری اندیمشک (چکیده)
5850 - مطالعه ی چرخه های میلانکوویچ در رسوبات (چکیده)
5851 - ارزیابی روند تغییرات اندازه ذرات و فرایندهای موثر بر آن در طول رودخانه سرغایه جنوب مشهد (چکیده)
5852 - آنالیز رخساره ها و سکانس های رسوبی سازند تیرگان در شمال چناران (چکیده)
5853 - زبان قرآن (چکیده)
5854 - تجلی عاشورا و انقلاب حسینی در شعر شیعه (چکیده)
5855 - رابطه سازی یک جزء سه پهلو با ترک کشسان ـ مومسان (چکیده)
5856 - تآثیر مقایسه هدر رفت ربایشی در تاج پوشش درختان همیشه سبز و خزانکننده مورد استفاده در پروژه های جنگل کاری (چکیده)
5857 - ارزیابی درس های خاور میانه ی معاصر در دانشگاه های آمریکا (چکیده)
5858 - اثر نقص انحنای نخستین بر رفتار کشسان مرتبه دوم قابهای دو بعدی (چکیده)
5859 - بررسی وضعیت تیتر آنتی بادی گامبورو در جوجه های گوشتی (چکیده)
5860 - ارزیابی و شبیه سازی عملکرد شبکه آبرسانی شهر فریمان (چکیده)
5861 - استفاده از مدلهای اتفاقی درشبیه‌سازی جریان رودخانه و پیش‌بینی دبی متوسط سالانه رودخانه توسط تحلیل سری‌های زمانی (چکیده)
5862 - شناسائی ناحیه تماس دو گونه ول حفار شمالی و ول حفار جنوبی در دامنه شمالی ارتفاعات هزار مسجد (چکیده)
5863 - بررسی تاثیر جملات چشمه در مدلسازی عددی جریان با امواج ایستا (چکیده)
5864 - کارکرد تئوری شناختی اجتماعی باندورا و قابلیت پیش بینی آن در فعالیتهای بدنی: بازبینی پژوهش های انجام شده از سال 1990 تا 2007 (چکیده)
5865 - بررسی وضعیت موجود، چالش ها و موانع فراروی انجمن های ورزشی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
5866 - مهار امواج جریان فوق بحرانی در خمها با تعبیه تبدیل باز شونده در ورودی خم (چکیده)
5867 - برآورد رسوب و بررسی روند ریزشوندگی در حوضه آبریز سد طرق با تاکید بر زیر حوضه مغان - کرتیان (چکیده)
5868 - ارزیابی مدلهای تلاطمی در شبیه سازی امواج تیز ایستا در جریانهای فوق بحرانی کانالها (چکیده)
5869 - مطالعه عددی شرایط جریان در برخورد با پایه پل (چکیده)
5870 - طریقت محمدیه در هند بریتانیا (چکیده)
5871 - ارزیابی ژنوتیپ های نخود در کشت پاییزه در شرایط آبیاری تکمیلی در منطقه مشهد:1- خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک (چکیده)
5872 - نکاتی چند در مورد برآورد حجم نمونه و معرفی نرم افزار مربوطه (چکیده)
5873 - نامساوی نمایی برای متغیرهای تصادفی پیوندی (چکیده)
5874 - چپ اصلاح‌طلب: نگاهی به دیدگاه‌های سیاسی ریچارد رورتی (چکیده)
5875 - روشهای برآورد پارامتر های فرم های تابعی لورنتس و مقایسه آنها بر اساس هزینه داده های خانوار (چکیده)
5876 - بررسی تاثیر اسانس شش گیاه دارویی به همراه انتی بیوتیک استرپتومایسین در کنترل دونمونه کنترل استاندارد سالمونلا (چکیده)
5877 - بررسی مقدماتی شیوع کربپتوسپوریدیوم در جوندگان وحشی استان خراسان (چکیده)
5878 - مؤلفه های تصویر هنری در قرآن (چکیده)
5879 - بررسی میزان آلودگی لاشه های طیور کشتار شده در کشتارگاه صنعتی گناباد به کمپیلوباکتر ژژونی و کمپیلوباکتر کولای (چکیده)
5880 - جستجوی باقیمانده مواد ضد میکروبی در شیر خام و پاستوریزه به روش کشت ماست (چکیده)
5881 - مطالعه کلادیستی خانواده Muridae (Mammalia,Rodentia در شرق ایران (چکیده)
5882 - شناسائی و گزارش جدیدی از موش جنگلی هیرکانی در منطقه نور (چکیده)
5883 - تاثیر خواص مکانیکی و ریزساختار بر قابلیت ماشینکاری فولادهای AISI 1045 (چکیده)
5884 - مشخصات فیزیکوشیمیایی روغن ارقام رایج کانولا در ایران (چکیده)
5885 - بررسی وضعیت استحکام واحد های مسکونی درروستاهای خراسان در برابر زلزله (چکیده)
5886 - بررسی اثر دمای پیشگرم، سرعت سردکردن و تغییر فرم بر خواص مکانیکی و چقرمگی شکست فولاد میکروآلیاژی 30MSV6 (چکیده)
5887 - تاثیرگزاری محمد اقبال لاهوری بر متفکران و انقلاب اسلامی (چکیده)
5888 - مدل سازی تولید هارمونیک دوم در بلور فوتونی غیرخطی دوبعدی به روش FDTD (چکیده)
5889 - بهینه سازی سازه های فضاکار تخت دو لایه به کمک الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
5890 - ارائه یک ابزار طراحی جدید مبتنی بر شبیه سازی، برای بهینه سازی نوسانسازهایLC با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفی (چکیده)
5891 - استنباط بیزی براساس آماره های رکوردی در الگوی نمایی (چکیده)
5892 - تحلیل نما غار در هفت پیکر نظامی (چکیده)
5893 - خصوصی سازی پیشگیری از جرم در ایران (چکیده)
5894 - بررسی بیوسیستماتیک ( مورفولوژی، کاریولوژی و مورفومتری ) دو زیستان بی دم استان مرکزی (چکیده)
5895 - سنتز نانوساختارهای گل خوشه ای اکسید روی بوسیله ی یک روش ساده ی هیدروترمال (چکیده)
5896 - بررسی ریخت شناسی و ریخت سنجی زیر خانواده جربیلینه در ذخیره گاه زیست سپهر گنو - استان هرمزگان (چکیده)
5897 - آزمون مفروضات تئوری اقتضایی فیدلر در دانشکده‌ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور (چکیده)
5898 - رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی و انتظارات مشتریان از خدمات مراکز آمادگی جسمانی بانوان شهر مشهد (چکیده)
5899 - بررسی سطوح ادراکی و عوامل موفقیت انتخاب شغل دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های مشهد (چکیده)
5900 - بررسی امکان پیش بینی زمان وقوع یخبندان با استفاده از روش تشخیص الگوها (چکیده)
5901 - تاملی بر آموزش پذیری مدیریت:انتقادها و دیدگاه ها (چکیده)
5902 - شبیه سازی کاتوره ای جنبش نیرومند زمین برای سناریوی لرزه ای گسل مسبب زلزله 25 مهر 1388 تهران بر اساس فرکانس گوشه دینامیک (چکیده)
5903 - منحنی صدکی استاندارد شده وزن در مقابل سن کودکان کمتر از 5 سال (چکیده)
5904 - شیمی در هواپیما (بخش دوم) (چکیده)
5905 - اثربخشی و کارایی شرکتهای تعاونی استان خراسان رضوی (چکیده)
5906 - طراحی و پیاده سازی نرم افزار هوشمند مربیگری یک تیم فوتبال (چکیده)
5907 - بررسی انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات مراکز آمادگی جسمانی بانوان شهر مشهد (چکیده)
5908 - واکاوی بازخورد اظهار نظرهای معلمان ترجمه بر ترجمه دانشجویان (چکیده)
5909 - بررسی مقایسه‌ای ترجمه استعاره و تشبیه مطالعه موردی: «مزرعه حیوانات و 1984 جرج اورول» (چکیده)
5910 - سنتز نانو ذرات اکسید کبالت با ناخالصی مس به روش سل - ژل و بررسی خواص ساختاری آن ها (چکیده)
5911 - بررسی خواص کششی فولاد TRIP و مقایسه آن با فولاد دوفازی (چکیده)
5912 - بررسی تاثیر افزودن نانولوله های کربنی چند دیواره بر خواص فیلم های پلی اتیلنی مورد استفاده در بسته بندی مواد غذایی (چکیده)
5913 - تعیین عوامل موثر بر لغزش های حوزه برمهان و اولویت بندی آنها با استفاده از روش اثر نسبی (چکیده)
5914 - مقایسه تحلیل پایداری شیبهای موردی در حوزه برمهان (چکیده)
5915 - بررسی مقایسه ای تاثیر اتمسفر تف جوشی برمورفولوژی حفرات نمونه تف جوشی شده Astaloy CrM به کمک پردازش تصویر (چکیده)
5916 - طراحی سیستم‌ تهویه دامداری‌های صنعتی مطابق با استانداردهای بین المللی (چکیده)
5917 - بررسی اثر غلظت های مختلف 4،2-D بر کشت بافت مریستم سیب زمینی (چکیده)
5918 - شناسایی غلظت هورمونی اپتیمم محیط کشت برگ نوروزک (Salvia leriifolia Benth ) (چکیده)
5919 - بررسی تاثیر آللوپاتی عصاره اندام هوایی و ریشه Artemesia khorasanica Podl بر جوانه زنی و رشد گیاه Bromus kopetdaghensis Dobov (چکیده)
5920 - بررسی تاثیر تاج پوشش Artemisia khorasanica Podl بر جنبه های فیزیولوژیکی استقرار و بقاء Bromus kopetdaghensis Drobov (چکیده)
5921 - مطالعه آناتومی غدد لنفاوی خارج لاشه ای در شتر یک کوهانه (چکیده)
5922 - اثرات6- بنزیل آدنین وتیوسولفات نقره برتولید اتیلن ،بازشدن گلچه هاو ماندگاری در گلهای بریده مریمPolianthes tuberosa L. (Tuberose) (چکیده)
5923 - اثرات اسیدجیبرلیک واتانول برتولید اتیلن ،بازشدن گلچه هاو قابلیت ماندگاری در گلهای بریده مریم (چکیده)
5924 - اثر اسید جیبرلیک و 6- بنزیل آدنین بر روی صفات کمی گل مریم (چکیده)
5925 - بررسی رابطه بین قیمت های تولیدکننده و مصرف کننده( مطالعه موردی بخشی از محصولات لبنی در ایران) (چکیده)
5926 - بررسی اثر تغییر نوع پوشش ایمپلنت های دندانی و ضخامت آنها در تنش ماکزیمم ایجاد شده در سطح تماس ایمپلنت- پوشش (چکیده)
5927 - ارزیابی اثر ارتعاشات قطار بر ساختمانهای مجاور خطوط آهن (چکیده)
5928 - اقبال شناسی در دانشگاه فردوسی (چکیده)
5929 - تأثیر دما و دی اکسید کربن بر شکل‌های نیتروژن محلول در یک خاک آهکی (چکیده)
5930 - تأثیر کودهای مختلف نیتروژن بر نیتروژن آلی محلول (DON) و نیتروژن معدنی محلول (DIN) در دو خاک آلفی سول شمال ایران (چکیده)
5931 - بررسی پاسخ های فیزیولوژیکی و امکان پالایش گیاهی گیاه نی (Phragmites australis ) نسبت به آرسنیک درمنطقه آلوده چلپو- کاشمر (چکیده)
5932 - اهمیت هجا و ساختار آن به عنوان یک واحد زبانی در جریان فرایند تولید گفتار (چکیده)
5933 - مقایسه نگرش، گرایش و سطح مهارت دانشجویان تحصیلات تکمیلی تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی (چکیده)
5934 - معرفی تعدادی از بندپایان گیاهخوار عامل بالقوه کنترل بیولوژیک گیاه هرز خارلته arvense (L) Scop. Cirsium (چکیده)
5935 - آزمون مفروضات تئوری اقتضایی فیدلر در دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور (چکیده)
5936 - آنالیز الپتیکال فوریه کپسول شنوایی در سه گونه : ( persicus, libycus, crassu) مریونس (چکیده)
5937 - تنظیم دقیق اندزه‫ی پنجره رقابت در لایه MAC شبکه‫های حسگر بی‫سیم با استفاده از منطق فازی (چکیده)
5938 - یک الگوریتم ژنتیک چند هدفه سریع بدون بازدید مجدد پاسخ‫ها (چکیده)
5939 - زمان‌بندی بار محاسباتی تقسیم‌پذیر با در نظرگرفتن زمان بازگشت نتایج در سیستم‌های ناهمگن با استفاده از الگوریتم‌های تپه‌نوردی و شبیه‌سازی حرارتی (چکیده)
5940 - زمان‌بندی بار محاسباتی تقسیم‌پذیر با در نظرگرفتن زمان بازگشت نتایج در سیستم‌های ناهمگن با استفاده از الگوریتمPSO (چکیده)
5941 - بررسی اثر کنسانتره آب میوه بکرایی بر میزان گلوکز، لیپید و فعالیت آنزیم های ‏‎ALT‎‏ و ‏‎AST‎‏ سرم خون موش های صحرایی دیابتی (چکیده)
5942 - سازنده گرایی اجتماعی و یادگیری الکترونیکی (چکیده)
5943 - ذخیره توارثی منحصر به فرد گل محمدی در ایران (چکیده)
5944 - نقش بالنده سازی کارکنان در بهبود اعتماد متقابل آنان به مدیران (چکیده)
5945 - مطالعه نظری تابع دی الکتریک و گذارهای اپتیکی در نانو لوله کربنی زیگزاگ (10و0) (چکیده)
5946 - عوامل و ریشه های فساد اداری از دیدگاه اسلام (چکیده)
5947 - تاثیر دور آبیاری و بستر کشت بر عملکرد و برخی پارامترهای رشد کاهو (parris Iland) در کشت بدون خاک(کیسه‌ای) (چکیده)
5948 - ارزیابی عملکرد چند تابع انتقالی داخلی در برآورد منحنی نگهداشت رطوبتی (چکیده)
5949 - رواج گویش تاریخ بیهقی در جنوب خراسان (چکیده)
5950 - بررسی تاثیر درمان با تاموکسیفن و CMF بر وضعیت الکترولیتها و عناصر کمیاب سرم و بافت تومور در موش های صحرایی مبتلا به سرطان تجربی غدد پستانی (چکیده)
5951 - بررسی فعالیت مخصوص رودناز در پنج کرم پهن (چکیده)
5952 - تاریخ ادبی و بحران در استنباط معنای معاصر (چکیده)
5953 - تصویر رمانتیک مبانی نظری، ماهیت و کارکرد (چکیده)
5954 - مطالعه لغوی عوامل شخصیت در زبان فارسی (چکیده)
5955 - نمادگرایی در شعر عرفانی (چکیده)
5956 - نوآوری نیما در فرم درونی شعر فارسی (چکیده)
5957 - ویژگی های تصویر سوررئالیستی (چکیده)
5958 - بررسی اثر دما، فعالیت آبی و مدت نگه‌داری بر شدت رنگ، عطر و تلخی کلاله زعفران (چکیده)
5959 - فرمولاسیون نوشیدنی پرتقالی بر پایه دانه طالبی و ارزیابی ویژگی‌های آن در زمان نگه‌داری (چکیده)
5960 - بررسی اثر ضد میکروبی فیلم های خوراکی تهیه شده از ایزوله چروتئینی آب پنیر حاوی اسانس آویشن شیرازی بر باکتری های پاتوژن (چکیده)
5961 - ارزیابی کارایی مدل های رشد، نمو گیاهان زراعی در شرایط افزایش CO2 (چکیده)
5962 - تولید کامپوزیت پایه آلومینیوم با روش آسیابکاری مکانیکی و مطالعه خواص آن (چکیده)
5963 - تاثیر هشت هفته تمرین در آب بر تعادل ایستا و پویای مردان سالمند (چکیده)
5964 - تاثیر 6 هفته تمرینات کشتی و تمرینات آمادگی جسمانی دایره ای بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت کشتی گیران تمرین کرده (چکیده)
5965 - بررسی کنش های گفتار در سخنرانیهای روسای جمهور ایران و آمریکا شهریور 1385 سازمان ملل (چکیده)
5966 - بررسی و مقایسه تاثیر دو نوع پروتکل کاهش وزن بر مقادیر پروتئین وابسته به آگوتی )AGRP)پلاسمای کشتی گیران تمرین کرده (چکیده)
5967 - شیوه های بازنمایی کارگزاران اجتماعی در نشـریات دوره مشـروطه از منظر گفتمان شناسی انتقادی با عنایت به مؤلفه های گفتمان مدار جامعه شناختی- معنایی (چکیده)
5968 - تاثیر برنامه تمرین در آب بر قدرت عضلانی اندام تحتانی و توان راه رفتن مردان سالمند (چکیده)
5969 - بهبود و پایداری خواص آنتی باکتریالی در چرم با نانو ذرّات نقره توسط اصلاح سطح چرم با تابش تخلیه الکتریکی کرونا (چکیده)
5970 - تاثیر تمرین در آب و خشکی بر تعادل زنان سالمند (چکیده)
5971 - بررسی تاثیرات بسامد در ساختهای نحوی (چکیده)
5972 - تولید و بررسی اثر آنتی باکتریایی نانوکامپوزیت های مس پلیمر (پلی اتیلن خطی) (چکیده)
5973 - مقایسه آسیب های ورزشی بین دانشجویان دختر حرفه ای و غیر حرفه ای رشته دو و میدانی سراسر کشور (چکیده)
5974 - ارزیابی خاصیت ضد باکتریایی نانو کامپوزیت پلی پروپیلن حاوی دو نانو پودر دی اکسید تیتانیوم و اکسید روی (چکیده)
5975 - مقایسه تراکم استخوانی ستون فقرات کمری و استخوان ران دوچرخه سواران حرفه ای و افراد غیر ورزشکار (چکیده)
5976 - مطالعه مقایسه ای خصوصیات بافتی و هیستوشیمیایی مری در جوجه شتر مرغ (چکیده)
5977 - قدرت وعصمت پاپ ازدیدگاه مسیحیت (چکیده)
5978 - تعیین آستانه تغییرات برگشت ناپذیر در اکوسیستم های مرتعی (مطالعه موردی: علفزارهای منطقه تندوره، شمال خراسان) (چکیده)
5979 - ارائه فرایندهای واژگانی به کودکان دبستانی و بررسی چگونگی تأثیر آن در درک مفاهیم آموزشی (چکیده)
5980 - بررسی تاثیر هویت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه هتل پنج ستاره پارس) (چکیده)
5981 - تعیین مدل حالت و گذار و آستانه در علفزارهای نیمه خشک با استفاده از شاخص های سلامت مرتع (مطالعه موردی: منطقه تندوره، شمال خراسان). (چکیده)
5982 - آزاد سازی تجاری و اثر پذیری بخش کشاورزی ایران از تکانه های اقتصادی (چکیده)
5983 - تشخیص تقلب در پودر ماهی با استفاده از توالی های ژنی 12SrRNA و 16SrRNA از DNA میتوکندری (چکیده)
5984 - بررسی تاریخی ساختار جملات منفی و چگونگی نشان دادن آن (چکیده)
5985 - بررسی انباشت کروم در قارچ خوراکی آگاریکوس بیسپوروس وارتباط آن با جذب سدیم و پتاسیم در محیط های کشت آزمایشگاهی (چکیده)
5986 - تولید خاک پوششی با استفاده از ورمی کمپوست برای پرورش قارچ خوراکی دکمه ای سفید (چکیده)
5987 - نقش قارچ های ایجاد کننده پوسیدگی سفید در تجزیه مواد آروماتیک (چکیده)
5988 - بررسی وضعیت آلودگی و تغییرات جمعیتی کنه های ایکسودیده در پارک ملی تندوره اسنان خراسان رضوی (چکیده)
5989 - مقایسه بین Xanthoparmelia psoromifera و Xanthoria elegans روی سنگ های موجود در ناحیه جنوب مشهد (چکیده)
5990 - بررسی بستر های رویش دو گونه گلسنگی Toninia rosulata و Psora dicipiens در شمال غرب مشهد (چکیده)
5991 - نقد و بررسی منابع موجود در زمینه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (چکیده)
5992 - بررسی ساخت مبتدایی در توالی سازه‌های فارسی به منظور برجسته‌سازی (چکیده)
5993 - بررسی تنوع ژنتیکی بو قلمون با استفاده از نشانگرهای RAPD (چکیده)
5994 - تاثیر جهت های مختلف نمونه برداری بر دقت نقشه علفهای هرز (چکیده)
5995 - کاهش دامنه ارتعاشات ابزار بورینگ با استفاده از جاذب ارتعاشات (چکیده)
5996 - تمثیل به مثابه‌ی راهی برای انتقال مفاهیم ذهنی (چکیده)
5997 - جداسازی روتاویروس گاوی گروه A از یک گوساله مبتلا به اسهال در تیره سلولی کلیه میمون (MA104 (چکیده)
5998 - راویان شعر پارسی (چکیده)
5999 - مقایسه دیدگاه مدیران ومردم درباره الگوهای جلب مشارکت مردمی درشبکه آبیاری پایاب سد ، مورد: سدبیدواز اسفراین درخراسا ن رضوی (چکیده)
6000 - کیفیت زندگی شهروندان و رابطه آن با سرمایه اجتماعی در شهر مشهد (چکیده)
6001 - تعیین مقدار مناسب و نحوه تقسیط ازت بر عملکرد سیب زمینی رقم آگریا در قوچان (چکیده)
6002 - بررسی ممیزهای عدد در زبان فارسی (چکیده)
6003 - بررسی معانی بافتی آب در شعر حافظ (چکیده)
6004 - اثر شش هفته تمرینات کشتی و تمرین دایره ای مبتنی بر فنون کشتی ، بر گرلین پلاسما و برخی هورمونهای تنظیم کننده قند خون در کشتی گیران تمرین کرده خراسانی (چکیده)
6005 - توحید در عرفان اسلامی (چکیده)
6006 - نقش سرمایه انسانی در تولید صنایع استان خراسان شمالی ( با تاکید بر صنایع رنگ ) (چکیده)
6007 - تحلیل مزیتهای رتبه ای صنایع استانهای خراسان (چکیده)
6008 - بررسی میزان تعدی پذیری افعالی در زبان فارسی (چکیده)
6009 - بررسی وضع موجود و ارزیابی چالش ها و موانع فراروی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
6010 - اثر تمرین یوگا بر مؤلفه های خود توصیفی بدنی دانشجویان دختر (چکیده)
6011 - بررسی اعتبار و تعمیم تئوری اقتضایی فیدلر در دانشکده‌هاو گروه های تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور (چکیده)
6012 - بررسی خودپنداره ورزشی و خودکارآمدی تمرینی کشتی گیران نخبه حاضر در اردوی تیم ملی بازی های آسیایی قطر و ارتباط بین آن ها (چکیده)
6013 - احساس شهروندی درمراکزاستانهای ایران (چکیده)
6014 - حره، واقعه (چکیده)
6015 - تاثیر ارزیابی عملکرد بالنده ساز بر عملکرد کاری (چکیده)
6016 - بازاریابی سبز راهی بسوی رقابت پایدار (چکیده)
6017 - مقابله با بازارهای خاکستری (چکیده)
6018 - آب وجلوه های آن در ادب عربی تا عصر عباسی (چکیده)
6019 - جایگاه مسأله فرنگ در روایت مورخان دوران قاجار:بررسی برخی از گزارش های تاریخی (چکیده)
6020 - نقش فن آوری اطلاعات در کار آفرینی و اشتغال زایی فارع التحصیلان دانشگاهی (چکیده)
6021 - بررسی واژه هایی از گویش تاتی شمال خراسان در آثار مولانا (چکیده)
6022 - سبک خراسانی (چکیده)
6023 - بررسی تاثیراستراتژی تمایز پورتر برعملکرد سازمانی از طریق بسته بندی کالاها در شرکت های مواد غذایی آستان قدس رضوی (چکیده)
6024 - بررسی اثر روشهای مختلف خشک کردن بر خصوصیات ظاهری و میزان اسانس پنج گونه بومادران Achillea (چکیده)
6025 - شناسایی گونه های مختلف سالمونلا در مرکز اصلاح وپرورش مرغ بومی (چکیده)
6026 - تحلیلی بر طبیعت گردی با نگاه به توسعه پایدار (مطالعه موردی؛ بهشت گمشده استان فارس) (چکیده)
6027 - بررسی و مقایسه هوش عاطفی مدیران اجرایی و آموزشی تربیت بدنی خراسان رضوی (چکیده)
6028 - آمار در علوم زیستی و کشاورزی (چکیده)
6029 - بررسی برخی از روش های شکستن خواب در بذر بیست گونه علف هرز (چکیده)
6030 - تأثیر میکوریزا و ریزوباکتری‌های تحریک‌کننده رشد گیاه بر برخی ویژگی‌های رشدی ذرت در نظام‌های زراعی رایج و اکولوژیک (چکیده)
6031 - مطالعه برخی ویژگی‌های رشدی و کیفی گیاه دارویی کدو تخم‌پوست‌کاغذیpepo L.) (Cucurbitaدر واکنش به کود دامی و استفاده از قیم (چکیده)
6032 - اثر کاربرد کودهای زیستی بر برخی ویژگی‌های اگرواکولوژیکی ذرت در نظام‌های زراعی رایج و اکولوژیک (چکیده)
6033 - اثر سطوح مختلف کود دامی بر ویژگی‌های رشدی و اسانس بابونه Matricaria chamomilla L (چکیده)
6034 - تأثیر کمپوست زباله شهری و برخی کودهای بیولوژیک بر عملکرد، اجزای عملکرد بذر و شاخص برداشت گیاه دارویی ریحان(Ocimum basilicum). (چکیده)
6035 - تأثیر برخی کودهای بیولوژیک و کمپوست زباله شهری بر عملکرد بخش رویشی و اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum (چکیده)
6036 - بررسی امکان جذب فلزات‌سنگین موجود در فاضلاب صنعتی توسط شن، خاک و ماده‌‌آلی (چکیده)
6037 - تأثیر کود های آلی بر عملکرد، اجزای عملکرد بذر و شاخص برداشت گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum) (چکیده)
6038 - بررسی تاثیر اندازه ی گام بر روی تلفات یک کسکید از پره های توربین و مقایسه ی آن با معیار تجربی سویفل (چکیده)
6039 - جیلی عبدالکریم (چکیده)
6040 - بررسی شکست خواب بذور علف هرز جغجغک (Prosopis farcta) توسط تیمارهای اسیدی و بازی (چکیده)
6041 - تاویل از نظر عرفانی (چکیده)
6042 - کاربرد مدل MS-SWOT در تحلیل مدیریت گردشگری مطالعه موردی کلان شهر مشهد (چکیده)
6043 - بررسی گردشگری در کلان شهرهای مذهبی (چکیده)
6044 - حقوق اهل بیت علیهم السلام ووظایف مردمنسبت به امامان از منظر امام رضا علیه السلام (چکیده)
6045 - بررسی نمود زبانی تابو در ترجمه به فارسی و پیامد های آن (چکیده)
6046 - گزاره‌های تأویل پذیری در غزل حافظ (چکیده)
6047 - نقش ارزش‌های فراملی در توفیق شاهنامه (چکیده)
6048 - کارکرد عاطفه در داستان سیاوش (چکیده)
6049 - تصویرگونگی در آرایش سازه های درون گروه های زبان فارسی (چکیده)
6050 - کاربرد واژه آب در اسم‌های مرکب و اعلام فارسی (چکیده)
6051 - ارزیابی معاینات درمانگاهی در تشخیص تفریقی لنگش اسب ناشی از دستگاه ناویکولار و یا سایر قسمت های کف دستی و پاشنه سم (چکیده)
6052 - ایزد بانوان آب زیر سطور اساطیر یونان و روم (چکیده)
6053 - Conjunctival Spindle Cell Sarcoma در چشم گربه (اولین گزارش کلینیکی) (چکیده)
6054 - نتایج حاصل از بی حسی موضعی جهت تشخیص جراحات قسمت های انتهایی اندام های حرکتی قدامی در اسب (چکیده)
6055 - آسیب شناسی دروس حقوقی دوره کارشناسی علوم سیاسی (کاربست رویکرد عملگرا در بازنگری محتوا ، منابع ، شیوه های آموزش ) (چکیده)
6056 - تعیین منابع اعتماد به نفس ورزشی والیبالیستهای جوان شرکت کننده در مسابقات قهرمان کشوری سال 1388 و رابطه آن با سابقه ورزشی (چکیده)
6057 - استفاده از تکنیک تصویربرداری سی تی اسکن سه بعدی در تشخیص مننگوسل در بره (چکیده)
6058 - بررسی درجه بلوغ الکترونیک و رابطه آن با سطوح خدمات الکترونیک (چکیده)
6059 - آسیب های ورزشی و اقدامات بعد از آن در میان دختران دانشجوی والیبالیست (چکیده)
6060 - بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر موفقیت در جذب مخاطبین ورزشی بر اساس مدل اسپرت (چکیده)
6061 - ارتباط ابعاد شادکامی و کیفیت ورزش کردن دانش آموزان پسر دبیرستانی (چکیده)
6062 - بررسی اثر گیاهان پوششی بر کنترل علف های هرز کرچک (Ricinus communis L.) (چکیده)
6063 - تأثیر یک برنامه تمرینی هوازی 12 هفته ای بر عوامل خطرزای قلبی عروقی ,تغییرات هورمونی و متابولیکی زنان چاق مبتلا به بیماری سندرم تخمدان پلی کیستیک (چکیده)
6064 - ریچارد رورتی و عقلانیت مبتنی بر همبستگی (چکیده)
6065 - تاثیر تمرین هوازی و رژیم غذایی بر فشار خون و رنین- آلدسترون زنان چاق مبتلا به پُرفشارخونی (چکیده)
6066 - بررسی تاثیر پرایمینگ بذور با سالیسیلیک اسید و تنش خشکی بر جوانه زنی بذور سیاهدانه (چکیده)
6067 - تاثیر تصویرسازی شناختی و انگیزشی بر اجرای مهارت پرتاب آزاد بسکتبال (چکیده)
6068 - بررسی تاثیر پیش تیمار بذر توسط سالیسیلیک اسید درشرایط تنش شوری بر جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاهچه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) (چکیده)
6069 - اثر کودهای بیولوژیکی و ورمی کمپوست بر خصوصیات کمی گیاه دارویی مرزه (Satureia hortensis (چکیده)
6070 - بررسی تاثیر پرایمینگ بذور با سالسیلیک اسید و تنش شوری بر جوانه زنی گیاه دارویی گاوزبان اروپایی (Borago officinalis) (چکیده)
6071 - بررسی اثر هیومیک اسید و سطوح مختلف شوری بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه دو رقم گندم(چمران و آذر) (چکیده)
6072 - بررسی تاثیر تنش خشکی بر برخی شاخص های مورفولوژیکی دو گیاه دارویی ریحان و شنبلیله در شرایط گلخانه (چکیده)
6073 - اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه دو گیاه دارویی زوفا و مارگریت (چکیده)
6074 - بررسی تاثیر تنش خشکی بر برخی شاخص های مورفولوژیکی سه گیاه دارویی خار مریم، همیشه بهار و سیاهدانه درشرایط گلخانه (چکیده)
6075 - اثر مقادیر نیتروژن مصرفی در گیاه پایه مادری به همراه اعمال تنش خشکی و تلقیح باکتریایی بذر بر شاخص های جوانه زنی گندم رقم سایونز (چکیده)
6076 - مطالعه نحوه مدیریت تغذیه ای گیاه مادری و نیز کاربرد کودهای زیستی جهت افزایش مقاومت به شوری گندم رقم سایونز در مرحله جوانه زنی (چکیده)
6077 - تاثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی سه گیاه دارویی شوید، گشنیز و رتزیانه در شرایط گلخانه (چکیده)
6078 - بررسی پیش تیمار بذر توسط سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری بر جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاهچه مریم گلی کبیر(Salvia sclarea) (چکیده)
6079 - بررسی منشاء و عوامل موثر در آلودگی آبهای سطحی و زیر سطحی مسیر کشف رود (چکیده)
6080 - ارزیابی پتانسیل تغذیه مصنوعی کال مشهد ریزه (چکیده)
6081 - بررسی تاثیر افت سطح آبهای زیرزمینی بر کیفیت آن (چکیده)
6082 - بررسی تاثیر برداشت بی رویه بر کمیت و کیفیت آبخوان سبزوار (چکیده)
6083 - رفتار نگاری تنش های ایجاد شده در بدنه سد تبارک در دوران اولین آبگیری (چکیده)
6084 - بررسی کیفیت سنگ تونل انحراف آب سد بالارود (چکیده)
6085 - امکان پذیری پیدایش مفهومی مشترک برای همزیستی اخلاقی در روابط بین الملل (چکیده)
6086 - تاثیر روش های مختلف برآورد خطا و فراوانی کاهش یافته بازخورد افزوده بر قابلیت کشف خطا ، عملکرد و یادگیری یک تکلیف حرکتی پیچیده (چکیده)
6087 - بررسی رابطه بین سابقه پیچ خوردگی مچ پا و نقص های عملکردی - در ورزشکاران (چکیده)
6088 - بررسی عملکرد حرکتی بیماران پارکینسون، پس از یک دوره تمرینات حرکت درمانی (چکیده)
6089 - بررسی وضعیت بازاریابی ورزشی از طریق اینترنت در ایران با تاکید بر عناصر 4p (چکیده)
6090 - بررسی نقص های فانکشنال در ورزشکاران دارای سابقه اسپرین مچ پا (چکیده)
6091 - مقایسه شیوع آسیب در پسران رزمی کار غیر حرفه ای (کاراته، جودو، تکواندو) (چکیده)
6092 - بازتوانی سندرم درد کشککی رانی (چکیده)
6093 - رابطه دانش مدیریت مدیران با اثربخشی و سلامت سازمانی مدارس متوسطه شهر مشهد (چکیده)
6094 - بررسی و مقایسه روشهای مختلف شبیه سازی سیستمهای کنترل شبکه (چکیده)
6095 - سنتز نانو ذرات اکسیدمس به روش سل-ژل کمپلکس-پلیمری و بررسی خواص ساختاری آن (چکیده)
6096 - کنشهای متقابل بین درمنه کوهی ( Artemisia aucheri Bois) بروموس (Bromus tectorum L) مطالعه موردی مراتع استپی نصرآباد استان یزد (چکیده)
6097 - ارزیابی ساختمان های مختلف بلوک گچی برای تعیین رطوبت خاک (چکیده)
6098 - بررسی میزان تاثیر اینترنت برآمیخته بازاریابی ورزشی در ایران (چکیده)
6099 - بررسی یک دوره حرکت درمانی با تاکید بر تمرینات کششی و نرمشی بر تعادل بیماران پارکینسون (چکیده)
6100 - مقایسه تاثیر دو نوع فعالیت هوازی یک جلسه ای بر میزان تغییرات LDL،HDL و چربی تحت جلدی (چکیده)
6101 - بررسی ارتباط بین ناهنجاری های ستون فقرات وبا شاخص های نارسایی حرکتی در کودکان دیسپرکسیا (چکیده)
6102 - بررسی اثر ماکروسکوپیک عصاره هیدروالکلی شاه بلوط هندی شیرین بر التیام زخم موش سوری (چکیده)
6103 - گزارش انجام عمل Perineal urethrostomy در گربه متعاقب جراحت ناحیه ی پرینه و پوشش پنیس توسط بافت های ترمیمی (چکیده)
6104 - ارزیابی گذشته نگر روش پاکتی در برطرف کردن ضایعه ی چشم گیلاسی در سگ (چکیده)
6105 - ارزیابی هیستوپتاتولوژی اثرات پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی خودی در التیام تاندونیت تجربی تاندون خم کننده ی سطحی بندهای انگشت در اسب (چکیده)
6106 - برآورد حدود آتربرگ رس های مورد استفاده در هسته رسی سدها بااستفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
6107 - تغییرات هورمونی و رفتار روزنه ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.) (چکیده)
6108 - ارزش برند وتصویر شرکت باتوجه به ارزش مشتری (چکیده)
6109 - پهنه بندی تغییرات نفوذپذیری در ساختگاه سد خواجه یار با توجه به نقش پارامترهای زمین شناسی مهندسی در محیط Rockwork 2006 (چکیده)
6110 - تحلیل عددی جریان و انتقال حرارت نانوسیال درون لوله با انحنائ 90 (چکیده)
6111 - بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر توزیع تنش صفحه غیرهمسانگرد حاوی بریدگی مرکزی و تحت کشش (چکیده)
6112 - روش تحلیلی تعیین تغییر شکل و توزیع حرارت در ورق فلزی در شکل دهی با لیزر (چکیده)
6113 - بررسی زاویه خمکاری و توزیع حرارت درشکل دهی با لیزرِ ورقهای چند لایه (چکیده)
6114 - بررسی اثر خواص موثر بر زاویه خمکاری و توزیع حرارت درشکل دهی با اشعه لیزرِ (چکیده)
6115 - ایلاف قریش و تأثیر آن بر حیات اقتصادی و اجتماعی مکه در روزگاران پیش از اسلام (چکیده)
6116 - فقدان سنت نقد در پژوهش علوم سیاسی در ایران (چکیده)
6117 - امام سجاد (ع) فرهنگ ساز عاشورا (چکیده)
6118 - بررسی و مقایسه کیفیت علوفه گونه های سیاه تاغ و زردتاغ ( مطالعه موردی: منطقه فگزی اصفهان) (چکیده)
6119 - بررسی تاثیر کود های بیولوژیک و آلی بر عملکرد دانه و میزان اسانس گیاه رازیانه (چکیده)
6120 - مقایسه شیرابه کمپوست زباله شهری وورمی کمپوست در محلول پاشی وتغذیه ریشه ای بر خصوصیات تغذیه ای لوبیا چیتی (چکیده)
6121 - خود-کاری و خود کاری انگیزشی در سلامت و آسیب شناسی روانی (چکیده)
6122 - اثر شیرابه زباله شهری بر خصوصیات رشدی وجذب عناصر مغذی کم مقدار گیاه فلفل (چکیده)
6123 - ارزیابی شاخص های تحمل به شوری حاصل از نسبت های کلر به سولفات و کود نیتروژن در جو رقم نصرت (چکیده)
6124 - روشی جدید برای ردیابی ترک در محور های دوار به کمک تغییرات شکل مد (چکیده)
6125 - نگاهی تطبیقی به دلالت الفاظ در منطق ,اصول و بلاغت (چکیده)
6126 - تاثیر تمرین بسیار زیاد یک مهارت بر بازنمایی های حافظه (چکیده)
6127 - الگوی تاثیرگذاری ترویج کشاورزی بر گرایش کشاورزان به بیمه محصولات کشاورزی (چکیده)
6128 - ارزیابی همسویی کارکرد مهندسین ناظر با کشاورزی پایدار و افزایش تولید گندم در استان خراسان رضوی (چکیده)
6129 - ارزیابی اقتصادی آموزش های فنی- حرفه ای ارائه شده از سوی پروژه بین‎‎المللی ترسیب کربن در میان روستاییان (چکیده)
6130 - بررسی نقش و عملکرد ترویج کشاورزی بر مدیریت منابع آبی، مطالعه موردی گندم‎کاران دشت مشهد (چکیده)
6131 - تعیین الگوی کشت بهینه همسو با مدیریت منابع آب دشت مشهد- چناران (چکیده)
6132 - خواص نوری-مغناطیسی و ضرایب اپتیکی لایه های نازک منگنز-کبالت (چکیده)
6133 - تحلیل و ارزیابی متغیرها و شاخص های قدرت نظامی (چکیده)
6134 - بررسی نقش حفاظت کنندگی برگ گیاه بادرنجبویه بر اختلالات یادگیری ناشی از استات سرب در دوران قبل و بعد از تولد در رت (چکیده)
6135 - تخمین تأثیر شبکه در سیستمهای کنترلی و کاهش اثرات شبکه با استفاده از روش مدیریت ارسال اطلاعات (چکیده)
6136 - کنترل سطح درام و فشار دیفرنس واحد اشکودای نیروگاه مشهد (چکیده)
6137 - تاثیر کمپوست زباله شهری و گوگرد بر عملکرد چغندر قند و خصوصیات شیمیایی خاک (چکیده)
6138 - استفاده از روش سنجش از دور با دستگاه لایدار هوایی در تخمین میزان تعرق پوشش گیاهی و شاخص سطح برگ (چکیده)
6139 - پربسامدترین روابط مفهومی میان واژگان (چکیده)
6140 - نواندیشی دینی: ضرورت ها و چالشها(بازخوانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) (چکیده)
6141 - زعفران مفید یا سمی؟ (چکیده)
6142 - نقش پتاسیم در حاشیه سوختگی برگ ارقام پسته (چکیده)
6143 - تاثیر مقادیر کود فسفر بر میزان جذب کبالت توسط شنبلیله (چکیده)
6144 - ارزیابی سمیت کمپوست زباله شهری تولیدی درفصول مختلف بر جوانه زنی ورشد گیاه . Lepidium sativm L (چکیده)
6145 - مدل سازی و بهینه سازی پارامترهای ماشین کاری وایرکات فولاد سردکار 2601 با استفاده از الگوریتم جستجوگر ممنوعه (چکیده)
6146 - اثر اسانس آویشن شیرازی، pH ، دما و زمان نگهداری بر احتمال رشد کلستریدیوم بوتولینم تایپ A در محیط BHI. (چکیده)
6147 - رنگها و نمادهای دوره میانه از خلال سطور بجا مانده از این دوره (چکیده)
6148 - عوامل موثر بر امنیت مرزی با تاکید بر مرزهای خراسان و افغانستان (چکیده)
6149 - کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم تبرید تدریجی در پیش بینی و بهینه سازی فرآیند پوشش زدایی فلزات با روش واترجت (چکیده)
6150 - بررسی اثرات تنش شوری بر جوانه زنی چهار توده بومی کوشیا (چکیده)
6151 - روش های مدل سازی ریاضی درمان حرارتی سرطان (چکیده)
6152 - ارزیابی درجه حرارتهای حداقل،بهینه و حداکثر جوانه زنی کرامب (چکیده)
6153 - بررسی تجربی و نظری افت فشار در تبادلگر های گرمایی لو له‌ای در سیستمهای تهویه مطبوع (چکیده)
6154 - ارزیابی ژنوتیپ‌های نخود درکشت پاییزه در شرایط ‌آبیاری تکمیلی در منطقه مشهد: 2- اجزای عملکرد و عملکرد (چکیده)
6155 - ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام کلزا (Brassica napus L) پس از خو سرمایی در شرایط کنترل شده (چکیده)
6156 - طراحی مدل سنجش قدرت کشورها (چکیده)
6157 - برنامه ریزی همزمان انرژی و ذخیره کنترل فرکانس اولیه با لحاظ کردن قابلیتهای فنی واحدهای نیروگاهی پیشرفته (چکیده)
6158 - فراهمی فسفر در یک خاک غنی شده با پودر استخوان (چکیده)
6159 - برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال تحت شرایط بازار برق با در نظر گرفتن هزینه برقراری امنیت (چکیده)
6160 - مقایسه اثر یادگیری مشارکتی خود انتخابی و معلم انتخابی و انفرادی بر اکتساب و یادگیری یک تکلیف هماهنگی چشم و دست (چکیده)
6161 - مقایسه تبحر حرکتی دانش آموزان پسر و دختر مدارس ابتدایی شهرستان نهاوند (چکیده)
6162 - بررسی نقص های کارکردی - عملکردی در ورزشکاران دارای سابقه پیچیدگی مچ پا (چکیده)
6163 - بررسی تاثیر 10 هفته حرکت درمانی منتخب بر الگوی راه رفتن بیماران پارکینسون (چکیده)
6164 - کارگاه مساله یابی و پروپوزال نویسی, طراحی و برگرگزاری (چکیده)
6165 - فقه منظوم شیعی در دو قرن اخیر (چکیده)
6166 - شاخه زایی چندگانه مستقیم پنج رقم نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
6167 - بررسی دینامیکی مجموعه چرخ و ریل در محل اتصال ریل ها و شناسایی پارامترهای مهم طراحی صفحات عایق اتصال دهنده (چکیده)
6168 - معیار کیفی سنجش اعتبار مدل های انتقال حرارت زیستی تعادلی در برابر مدل ها غیر تعادلی برای منبع حرارتی نوسانی (چکیده)
6169 - مشکلات یادگیری افعال حرکتی در زبان روسی برای زبان آموزان فارسی زبان (چکیده)
6170 - بررسی کاربرد روش غیر مخرب جریان گردابی در جدا سازی صد در صد قطعات با ساختار میکروسکوپی نامناسب در عملیات حرارتی قطعات خودرو (چکیده)
6171 - معیار کیفی سنجش اعتبار مدل های انتقال حرارت زیستی تعادلی در برابر مدل ها غیر تعادلی برای منبع حرارتی نوسانی (چکیده)
6172 - بررسی تغییرات تنوع و زیست توده علفهای هرز درکشت و مخلوط ارزن و لوبیا (چکیده)
6173 - بررسی اثر انتقال حرارت تشعشعی بر نرخ گرم شدن یک قطره سوخت (چکیده)
6174 - اثر عمق قرارگیری بذرو ارتفاع غرقاب بر سبزشدن و رشد گیاهچه echinochoa (چکیده)
6175 - بهینه سازی شرایط کشت به منظور ساقه زایی گیاه عدس در شرایط این ویترو (چکیده)
6176 - بررسی اثر افزایش غلظت co2 بر رقابت اندام هواییو ریشه علفهای هرز سلمه در مقابل چند گونه گیاه زراعی درشرایط گلخانه (چکیده)
6177 - بررسی تاثیر کاربرد خارجی گلایسین بتائین بر تحمل به سرما و یخ زدگی نخود در شرایط کنترل شده (چکیده)
6178 - ریزازدیادی گیاهان در محیط کشت مایع با استفاده از بیوراکتورها (چکیده)
6179 - شبیه سازی عددی امواج غبار-صوتی در محیط پلاسمای غبارآلود شامل یونهای غیرگرمائی و ذرات غبار باردار منفی (چکیده)
6180 - آنالیز رسوبات جزر و مدی کوارتزیت راسی در شرق زرند کرمان (چکیده)
6181 - بهینه سازی شرایط کشت بمنظور ساقه زایی گیاه عدس در شرایط این ویترو (چکیده)
6182 - بررسی مساله حرمت لهو به عنوان قاعدهای فقهی (چکیده)
6183 - تحلیل سیگنالهای ارتعاشی به کمک تبدیل فوریه زمان کوتاه شبکه عصبی و استنتاج فازی برای شناسایی نوع و شدت اسیب در بلبرینگ (چکیده)
6184 - بهینه سازی هندسه گرده جوش در لوله های انتقال گاز با استفاده از الگوریتمهای هوشمند- مطالعه موردی شرکت گاز استان خراسان رضوی (چکیده)
6185 - تاریخچه رسوب گذاری سازندگچساران ( پوش سنگ مخزن آسماری) در میدان نفتی آب تیمور (چکیده)
6186 - هیات مدیره های یاد گیرنده و یاد دهنده (چکیده)
6187 - بررسی استحاله فازی گرافیت زایی در فولاد هایپریوتکتوئید تجاری CK100 (چکیده)
6188 - تحلیل کانون قدرت در سازمانهای امروزی:نوع شناسی هیات مدیره ها از منظر قدرتمندی (چکیده)
6189 - سهولت و مدارا در اندیشه و سیره امام موسی صدر (چکیده)
6190 - فقه مصلحت میان افراط و تفریط (چکیده)
6191 - بررسی تاثیر بستر و تراکم کشت بر برخی صفات رویشی عملکرد ریشه و اسانس گیاه دارویی سنبل الطیب (Valerina officinallis L.) در سیستم کشت هیدرو پونیک فضای باز (چکیده)
6192 - پژوهشی درباره آیات متشابه لفظی قرآن کریم (چکیده)
6193 - کنترل همزمان نیروی فرآیندو موقعیت ابزار در فرآیند اسپینینگ (چکیده)
6194 - مدلسازی نیرویی فرآیند فرزکاری رزوه (چکیده)
6195 - اثر آب مغناطیسی بر روی برخی از خواص مکانیکی بتن معمولی و بتن با مقاومت بالا (چکیده)
6196 - اثر آب مغناطیسی بر روی برخی از خواص بتن تازه سخت شده (چکیده)
6197 - بررسی تطبیقی مبانی خاص روشهای تفسیر قرآن وانگاره های هرمنوتیست های کلاسیک (چکیده)
6198 - مقایسه کارایی سرمایه گذاری در بخش های خصوصی و دولتی در ایران رویکردی برای خصوصی سازی (چکیده)
6199 - طراحی و پیاده سازی واحد کنترل دیجیتال دستگاه تست خستگی کششی- فشاری (چکیده)
6200 - بررسی روابط قبل از ازدواج در رضایتمندی جنسی پس از ازدواج متاهلین (چکیده)
6201 - اثر روشهای مدیریت تلفیقی بر تراکم و تنوع علفهای هرز (چکیده)
6202 - بررسی اثر مدیریت اکولوژیک علفهای هرز در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز (چکیده)
6203 - سمیت تنفسی اسانس زیره سیاه Bunium persicum Boiss. (Umbelliferae) و هل Elletaria cardamomum Maton. (Zingiberaceae) روی حشرات کامل شپشه آرد Tribolium castaneum (Herbst.) (Coleoptera: Tenebrionidae) (چکیده)
6204 - ترکیب های فعلی زبان روسی و نحوه بیان آن ها در زبان فارسی (چکیده)
6205 - کلونینگ ژن F ویروس بیماری نیوکاسل در باکتری Escherichia.Coli (چکیده)
6206 - بررسی نظریه مثلثی عشق استرنبرگ در میزان رضامندی جنسی زنان دانشجو (چکیده)
6207 - بررسی رابطه سطح تحصیلات با میزان رضامندی جنسی در زنان و مردان (چکیده)
6208 - بررسی اثربخشی طرح تایم (غنی سازی ازدواج) بر رضایت زناشویی، شخصیتی و رضامندی جنسی زوج های دانشجو (چکیده)
6209 - نقش توانایی تعبیر خواب در به صدارت رسیدن یوسف و بزرگمهر (چکیده)
6210 - بررسی اثربخشی تغذیه از دیدگاه طب سنتی بررضامندی زناشویی (چکیده)
6211 - آفرینش از آب در آثار ادب عرفانی فارسی (چکیده)
6212 - همانندسازی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه؛ هتل پنج ستاره پارس) (چکیده)
6213 - هبوط در ادبیات عرفانی فارسی (چکیده)
6214 - بررسی شکل دهی معکوس شونده صفحات نازک با در نظر گرفتن پدیده باشینگر (چکیده)
6215 - اثر پروبیوتیک ساکارومایسس سرویسیه سی ان سی ام آی -1079 بر پارامترهای خونشناختی، رشد وسلامت گوساله های هلشتاین نوزاد (چکیده)
6216 - مدلسازی تغییر شکل لوله بر اساس پارامترهای بارگذاری در فرایند هیدروفرمینگ (چکیده)
6217 - بهینه سازی پارامترهای بارگذاری فرآیند هیدروفرمینگ اتصالات T شکل با روش الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
6218 - یافتن مسیرهای بارگذاری بهینه در فرآیند هیدروفرمینگ لوله های T شکل (چکیده)
6219 - شخصیت شناسی شغاد در شاهنامه (چکیده)
6220 - بررسی پتانسیل استفاده از ضایعات سبزیجات میادین تره بار برای تولید ورمی کمپوست (چکیده)
6221 - اثر دو نوع خاکپوش چیپس چوب و کمپوست زباله شهری بر درجه حرارت و رطوبت خاک ، رشد علف هرز و صفات رشدی گل جعفری Tagets patula (چکیده)
6222 - روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن (چکیده)
6223 - سلیمان (چکیده)
6224 - چگونگی امکان استفاده از انار در فضاهای سبز مناطق کویری (چکیده)
6225 - انار کویر, یک درختچه با کاربردهای فراوان (چکیده)
6226 - سنتز نانوذرات اکسیدمس به روش سل-ژل کمپلکس-پلیمری و بررسی ساختاری و خواص اپتیکی آن (چکیده)
6227 - موقعیت انار در ایران (چکیده)
6228 - مفهوم پدیده انقلاب و روند ابعاد تحول (چکیده)
6229 - بررسی مساله اعتیاد به مواد مخدر در شهر مشهد (چکیده)
6230 - شاعر دربار زندیه مدفون در خراسان (چکیده)
6231 - فاشیسم ایتالیائی وناسیونال سوسیالیسم المانی (چکیده)
6232 - ابوسعید سجزی مهندس ایرانی (چکیده)
6233 - بررسی اوضاع شیاسی وتاریخی شبه قاره هند در دوره زندگی امیرحسن سجزی (چکیده)
6234 - نقش روزنامه نگاران اصفهانی در شکل گیری انقلاب مشروطه (چکیده)
6235 - قزوین کانون مبارزه با شورشگران غلجزایی (چکیده)
6236 - به دست آوردن پاسخی صریح برای چروکیدگی لبه صفحات گرد به کمک ورق گیر در طی فرآیند کشش عمیق با استفاده از تئوری تغییر شکل کوچک (چکیده)
6237 - یک لایه امنیتی برای کاربردهای مبتنی بر وب (چکیده)
6238 - یک لایه امنیتی برای وب سرویس ها (چکیده)
6239 - سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه اجتماعی(SNIDS) (چکیده)
6240 - تحلیل انتقادی زندگینامه های مولوی (چکیده)
6241 - شبیه سازی و تحلیل فرآیند آهنگری داغ دنده قفل کن بالابرهای صنعتی (چکیده)
6242 - سیرالعباد در گستره ادبیات تطبیقی (چکیده)
6243 - شکل‌گیری رئالیسم ایرانی (چکیده)
6244 - مکانیزم ابزارگیر جدید با قابلیت کنترل زاویه براده (چکیده)
6245 - بررسی تنوع توده های وحشی و زراعی زرشک استان های خراسان با استفاده از نشانگر های مورفولوژیکی و ارزیابی کارآیی آن در مطالعات سیستماتیک (چکیده)
6246 - بررسی کاربست تحقیقات آموزشی از دیدگاه کارشناسان مناطق آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران (چکیده)
6247 - بررسی استانداردهای حرفه ای روسای دانشگاه ها به منظور ارایه چهارچوب مناسب برای ارتقای کیفی مدیریت آموزش عالی (چکیده)
6248 - کنترل تطبیق پذیر یک سیستم تهویه مطبوع با استفاده از یک کنترلر فازی دولایه (چکیده)
6249 - بررسی تحلیلی چروکیدگی لبه پلاستیک صفحات گرد با استفاده از تئوری تغییر شکل کوچک در فرآیند کشش عمیق (چکیده)
6250 - شبیه سازی اثرات کشش ورق و مدل های سخت شوندگی بر روی پدیده برگشت پذیری در فرآیند خمشی- کششی L شکل (چکیده)
6251 - مخاطرات اقتصادی – اجتماعی و زیست محیطی کاربرد آفت کش ها (چکیده)
6252 - ضرورت اصلاح الگوی مصرف آفت کش ها در استان خراسان رضوی (چکیده)
6253 - طنز و طعنه در تاریخ بیهقی (چکیده)
6254 - شیوع استوماتیت فیزیکی متعاقب نفوذ داسه های گیاه هوردئوم میوریوم (جوموشه)به داخل مخاط دهان اسبها در یکی از اسبداریهای اطراف مشهد (چکیده)
6255 - بررسی ارزش عیار سرمی ویتامین A بتاکاروتن در تشخیص گاوهای مبتلا به بیماری هاینا(Hyena Disease) در یک گاوداری شیری اطراف شهر مشهد (چکیده)
6256 - بررسی گذشته نگر تلفات گوساله در یک گاوداری صنعتی اطراف مشهد (چکیده)
6257 - سنجش سطح ایمنی غیر فعال گوساله های نوزاد گاوداریهای شیری اطراف مشهد با دو روش رفرکتومتری وتست کدورت سولفیت سدیم (چکیده)
6258 - موارد مشکوک وقوع بوتولیسم در یک گاوداری شیری (چکیده)
6259 - مطالعه اپیدمیولوژیک ودرمانگاهی رخداد بیماری هاینا(Hyena Disease) در یک گاوداری شیری در اطراف مشهد (چکیده)
6260 - مطالعه گذشته نگر شیوع بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR) در گله های گوسفند وبز استان خراسان طی هفت سال اخیر (چکیده)
6261 - مطالعه موارد رخداد فرم سپتیسمیک سالمونلوز گوساله در گاوداریهای شیری اطراف مشهد (چکیده)
6262 - حفاظت مغناطیسی سیستم خنک کننده موتورهای درون سوز در قبال خوردگی وتشکیل رسوب (چکیده)
6263 - اثر میدان مغناطیسی بر پایداری کمپلکس (18- کرون - 6) با یون پتاسیم (چکیده)
6264 - اثر آب مغناطیسی بر روی رشد طیور گوشتی (چکیده)
6265 - راهکارهای عملی نوین برایتحقق ترویج فرهنگ بهینه سازی مصرف فرآورده های نفتی و تقلیل آلاینده های زیست محیطی (چکیده)
6266 - تأثیر آب مغناطیسی برروی برخی پارامترهای مقاومتی بتن (چکیده)
6267 - روی کلرو کرومات نه آبه یک اکسیدان مفید برای اکسیداسیون تری متیل و ترشیو بوتیل - دی متیل سایلیل اتر ها در حضور حلال و در محیط فاقد حلال (چکیده)
6268 - اکسیداسیون ترکیبات مختلف آلی با اکسیدانهای دارای کرم VI در محیط فاقد حلال روی کلروکرومات نه ابه در مقابل با پیریدینیوم کلروکرومات (چکیده)
6269 - اندازه گیری آزمایشگاهی تاثیر متغیر های مختلف بر بهره تولید دوده صنعتی (چکیده)
6270 - پدیده فهم از دیدگاه امام موسی صدر (چکیده)
6271 - رویکرد اجتماعی در تفسیر امام موسی صدر (چکیده)
6272 - مطالعه عددی و مقایسه مدل‌های احتراق در پیش‌گویی دمای محفظه احتراق استوانه‌ای با سوخت مایع (چکیده)
6273 - مقایسه ترکیب مدل‌های توربولانس با مدل‌ احتراق در پیش‌گویی میدان جریان و دمای محفظه احتراق استوانه‌ای با سوخت مایع (چکیده)
6274 - مطالعه عددی اثر مه در انتقال حرارت یک جت مغشوش هوا برخوردی به صفحه تخت دما ثابت (چکیده)
6275 - مقایسه روشهای مختلف بازیافت انرژی در استخرهای سرپوشیده (چکیده)
6276 - روایات اسباب نزول وچالشهای مربوط به جاودانگی قرآن (چکیده)
6277 - کارایی مصرف نور در هیبریدهای ذرت با گروه های مختلف رسیدگی در پاسخ به تراکم (چکیده)
6278 - نظریه دولت ضعیف و فرومانده: باز تعریف جغرافیای سیاسی خشونت (چکیده)
6279 - چگونی تاثیرگذاری ملاحظه های امنیتی/استراتژیک بر فرایند انتقال تکنولوژی (چکیده)
6280 - کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در بررسی مدیریت منابع آب زیر زمینی (مطالعه موردی: آبخوان دشت کاشمر- بردسکن) (چکیده)
6281 - مقایسه بازداری پاسخ و کنترل تداخل در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی و کودکان بهنجار (چکیده)
6282 - بررسی مصداق دابه الارض در روایات فریقین (چکیده)
6283 - عمومیت لفظ یا خصوصیت سبب (چکیده)
6284 - بررسی هزینه های مبادله تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی در مناطق روستایی ایران (چکیده)
6285 - تاملی در حدیث نبوی « من کذب علی متعمدا» (چکیده)
6286 - تشخیص قطعات معیوب از لحاظ خواص مکانیکی باکمک تعیین اندازه دانه قطعات فولادی با استفاده از روش غیرمخرب جریان های گردابی (چکیده)
6287 - مدل سازی بستر و لوله در شبکه توزیع آب شهری به روش اجزای محدود با انسیس و پلاکسیس (چکیده)
6288 - توازن بین مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات مالی (چکیده)
6289 - اثر محلول پاشی برخی از عناصر غذایی بر خصوصیات کمی، کیفی و سال آوری درختان پسته (چکیده)
6290 - تاثیر فصل کاشت و تراکم گیاهی بر صفات رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه بابونه (Matricaria chamomilla) (چکیده)
6291 - تاثیر استفاده از ضایعات ماکارونی بر عملکرد بوقلمون های بومی در سنین 3-8 هفتگی (چکیده)
6292 - تاثیر ساکارومایسیس سرویسیا، اسید فرمیک و ویرجینیا مایسین بر عملکرد خصوصیات لاشه و میکروفلورای دستگاه گوارش جوجه های گوشتی (چکیده)
6293 - تاثیر استفاده از جیره های حاوی تفاله خشک و یا سیلو شده گوجه فرنگی بر ویژگی های تولیدی گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
6294 - بررسی تاثیر حرکت چرخش لگن در وضعیت نشسته بر شدت کمردرد نیمه دوم بارداری (چکیده)
6295 - شیوع، علل و پیشگیری از حوادث کودکان: بررسی مطالعات انجام شده (چکیده)
6296 - کاربرد الگوریتم تبرید تدریجی در برنامه ریزی بهینه نت پیشگیرانه (چکیده)
6297 - ارزیابی پتانسیل های زینتی پنج گونه وحشی بومادران (Achillea) ، کشت شده در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
6298 - اثر آفتابدهی بر بانک بذر علف های هرز و خصوصیات خاک (چکیده)
6299 - بررسی روش عمومی شیخ طوسی درکتاب الفهرست (چکیده)
6300 - بررسی وارزیابی نظریه نسخ تلاوت (چکیده)
6301 - رضایت کارکنان از عملکرد روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی در شهر مشهد در سال1386 (چکیده)
6302 - بررسی تغییرات اقتصادی و اجتماعی در شیوه زندگی روستاییان به واسطه استقرار صنعت در مناطق روستایی (چکیده)
6303 - بررسی تاثیر ویژگی های شرکت بر ساختار سرمایه (چکیده)
6304 - واکاوی چند واژه از تاریخ بیهقی (چکیده)
6305 - اثرات درجه حرارت بالا و مدت نگهداری بذر علف های هرز بر ماندگاری آنها درکود دامی (چکیده)
6306 - بررسی وارزیابی دواصطلاح مقارَب الحدیث و مقارِب الحدیث دردانش جرح و تعدیل (چکیده)
6307 - تاثیر آلومینیوم موجود بر نمودارهای فازی تعادلی Fe-C-Al-Si (چکیده)
6308 - پی جویی یولاف وحشی(Avena ludoviciana Dur. ) مقاوم به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل در مزارع گندم خوزستان به روش زیست سنجی بذر (چکیده)
6309 - بررسی رد پای اکولوژیک آب در بخش کشاورزی ایران (چکیده)
6310 - اثر الگوی کاشت و تراکم بر رشد، عملکردو اجزای عملکرد ذرت دانه ای در شرایط رقابت با علف هرز تاج خروس (چکیده)
6311 - بررسی اثر شوری وPH خاک بر جوانه زنی و رشد اولیه علف هرز کاهوی وحشی(Lactuca serriola). (چکیده)
6312 - تعیین اثرات تغییر قیمت شیر بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و پیش بینی آن (چکیده)
6313 - بررسی وضعیت موجود و ارائه ی راهکارهای مناسب برای مکانیزاسیون کشاورزی در بخش مرکزی شهرستان بیرجند (چکیده)
6314 - تعین قیمت تمام شده و سطح سربسر تولید شیر : مطالعه موردی استان خراسان (چکیده)
6315 - بررسی رابطه میزان عزت نفس و ترتیب تولد در دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
6316 - بررسی اثر بخشی تلفیق گروه درمانی شناختی رفتاری و آموزش مهارت های اجتماعی بر ترس از ارزشیابی منفی و اجتناب اجتماعی (چکیده)
6317 - بررسی اثر دما، نور، غرقاب وعمق کاشت بر درصد جوانه زنی علف هرز کاهوی وحشی (Lactuca serriola). (چکیده)
6318 - الگوی پراکنش مکانی علف هرز شاه تره (Fumaria vaillantii) در سه مزرعه گندم با سابقه تناوبی متفاوت (چکیده)
6319 - اثر تیمار پیش سرمایی بر شروع جوانه زنی فیکاریا (چکیده)
6320 - بررسی ساختار جوامع علفهای هرز در مزارع چغندر قند(Beta vulgaris L.) استانهای خراسان رضوی وشمالی (چکیده)
6321 - ارزیابی پتانسیل های زینتی 5 گونه وحشی بو مادران،کشت شده در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
6322 - بررسی سازگاری کشت و ارزیابی پتانسیل دارویی و زینتی مریم گلی کبیر در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
6323 - استفاده از الگوریتم ژنتیک و میانگین گیری موزون برای تعیین مقاومت نهایی تیرورق های تحت اثر بارهای موضعی (چکیده)
6324 - تحلیل و بررسی آزمایشگاهی برای افزایش کارآیی نسل جدید بتن پودر فعال سبک (LWRPC2) (چکیده)
6325 - تحلیل احتمال اندیشانه مقاومت نهایی ستونهای ساخته شده از بتن با مقاومت بالا با در نظر گرفتن اثر دورگیری و با مشخصات غیرقطعی (چکیده)
6326 - تحلیل ایمنی ستونهای بتن مسلح از جنس مواد غیر قطعی با درنظر گرفتن رفتار غیرخطی و اثر محصورشدگی (چکیده)
6327 - بررسی تغییرات مکانی حداکثر بارش محتمل 24 ساعته در حوضه آبریز قره قوم (چکیده)
6328 - اثرات خوسرمایی بر تحمل به سرمای گندم (Triticum aestivum) تحت شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
6329 - ارزیابی پاسخ جوامع علفهای هرز به شرایط محیطی مزارع چغندر قند (چکیده)
6330 - تحلیل سینماتیکی و طراحی ایزوتروپی روبات موازی صفحه ای 3PRR (چکیده)
6331 - تعامل «امربه معروف» و «نهی از منکر» با «حفظ حریم خصوصی» (چکیده)
6332 - نقش و مسئولیت های معلم در تعلیم و تربیت مبتنی بر فناوری (چکیده)
6333 - مقایسة معیارهای انتخاب همسر در دانشجویان سال اوّل و دانشجویان سال سوم و بالاتر دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 1388 (چکیده)
6334 - بررسی مقایسه ای علل مشروطی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در اولین سال ورود (چکیده)
6335 - بررسی نقش اسناد بیرونی در عملکرد تحصیلی و بهداشت روانی: نقدی بر نظریة اسناد (چکیده)
6336 - تاثیر گروه درمانی وجودی بر میزان شناخت فرد از خویش و تلاش برای رشد شخصی (چکیده)
6337 - مقایسة تأثیر کارگاه های آموزشی مهارت های تحصیلی در دانشجویان ( قوی و ضعیف ) (چکیده)
6338 - اثر رقابت بین گندم (Triricum aestivum) و خردل وحشی (Sinapis arvensis ) بر ساختار کانوپی خردل وحشی (چکیده)
6339 - سجایای انسانی در مرثیه جاهلی (چکیده)
6340 - زهیر حکیم شعرای جاهلی و بررسی شعر او (چکیده)
6341 - تطابق رابط گرافیکی کاربر پایگاههای اطلاعاتی با مدل رفتار اطلاع یابی الیس (چکیده)
6342 - نحو،نیاز بیان در طول زمان (چکیده)
6343 - بر رسی تاثیر تنش آب و مقدار کاربرد نیتروژن بر رقابت ذرت و تاج خروس با استفاده از آزمایشهای سریهای جایگزینی (چکیده)
6344 - تطور رثاء در قرن دوم هجری (چکیده)
6345 - تصویر مرگ در شعر جاهلی (چکیده)
6346 - اثر رقابت یولاف وحشی (Avena sativa) برکارآیی جذب و مصرف نیتروژن گندم (چکیده)
6347 - آنالیز ایزوتوپهای پایدار محیطی ( 34S, 15N, 13C, 2H ,18O) (چکیده)
6348 - مطالعه خطوط نوترون افشان (چکیده)
6349 - تعیین ترکیب ایزوتوپهای پایدار (d18O، d2H و d13C) شورابه های میدان نفتی مارون واقع در جنوب ایران (چکیده)
6350 - بر رسی اثر نیتروژن بر صفات رشد رویشی گندم در شرایط تداخل با یولاف وحشی (چکیده)
6351 - تعیین منشاء شورابه های میدان نفتی مارون به کمک ایزوتوپهای پایدار و ترکیب شیمیایی (چکیده)
6352 - پرسش و پاسخ پیرامون آنفلوانزای پرندگان (چکیده)
6353 - بررسی تاثیر برخی روشهای مدیریت شیمیایی و مکانیکی علفهای هرز با رویکرد کاهش مصرف علف کش در تولید سیب زمینی (Solanum tuberosum L) (چکیده)
6354 - طراحی تناوبهای شش ساله و اثر آن بر تراکم و وزن خشک علفهای هرز مزارع سیب زمینی (چکیده)
6355 - تاثیر تناوبهای زراعی متفاوت بر ظهور گونه های مختلف علفهای هرز (چکیده)
6356 - بررسی اثرات شخم و وجین دستی بر تراکم و بیوماس علفهای هرز در ارقام مختلف نخود (چکیده)
6357 - ارز یابی حساسیت ارقام گندم و جو به کاربرد علف کش متری بیوزین (چکیده)
6358 - بررسی مویانهای سیتوگیت و فریگیت در کارآیی علف کش شوالیه به منظور کنترل یولاف وحشی (چکیده)
6359 - بررسی عملکرد و عوامل موثر بر پذیرش برنامه های ترویجی اجرا شده در مسیر فرآیند توسعه کشاورزی : مطالعه موردی گندم کاران شهرستان مشهد (چکیده)
6360 - ارز یابی سبز شدن توده های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) حساس و مقاوم به علف کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات جمع آوری شده از مزارع گندم شهرستانهای دزفول و اندیمشک (چکیده)
6361 - شایستگی نسبی توده های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) حساس و مقاوم به علف کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات جمع آوری شده از مزارع گندم استان خوزستان (چکیده)
6362 - مطالعه هیستولوژیک اثر مته بر ایجاد نکروز حرارتی در استخوان (چکیده)
6363 - استفاده از سلولهای بنیادی حاصل از کشت مغز استخوان برای ترمیم تاندون اشیل تخریب شده توسط کلاژناز (چکیده)
6364 - ارزیابی پیامد های جراحی پارگی درجه 1 و 2 ناحیه فرج و پرینه در زمانهای مختلف پس از زایش (چکیده)
6365 - معرفی یک روش جدید بخیه در جراحی کسلیک گاو (چکیده)
6366 - اتساع و پیچ خوردگی در گاوهای شیری (چکیده)
6367 - کاربرد پروفیل ریسک در مدیریت ریسک محصولات زراعی استان خراسان شمالی (مطالعه موردی چغندر قند) (چکیده)
6368 - بررسی رفتار آشوبناک در سیستم نوسانی پاندول دو گانه (چکیده)
6369 - بررسی میزان نهشت جذب و انتقال علف کش در دو توده فالاریس مقاوم به دایکلوفوپ متیل (چکیده)
6370 - چینه شناسی و فسیل شناسی سازند آب تلخ در برش الگو (شرق مشهد) (چکیده)
6371 - اولین گزارش از تریس فسیل (ریزوکورالیوم) در سازند آبدراز. برش حمام قلعه (چکیده)
6372 - بررسی تبیین های انقلاب اسلامی ایران:تحلیل انتقادی بر برخی تبیین های انقلاب اسلامی (چکیده)
6373 - بیوژئوگرافی و تعیین مرز سانتونین- کامپانین سازند آبدراز در برش الگو بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک (چکیده)
6374 - زیست چینه نگاری سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس خویز (شمال شرق بهبهان) (چکیده)
6375 - بایواستراتیگرافی سازند آبدراز بر مبنای فرامینیفرها در برش شوراب (شرقی ترین بخش حوضه کپه داغ) (چکیده)
6376 - اولین گزارش از جنس (Calliderma sp) متعلق به رده آستروئیدا (ستاره های دریایی) از سازند آیتامیر، حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران (چکیده)
6377 - پالینواستراتیگرافی سازند سرچشمه در برش انجیر بلاغ شرق کپه داغ (چکیده)
6378 - تعیین عمق دیرینه سازند آبدراز در برش پادها بر اساس فرامینیفرهای کف زی (چکیده)
6379 - تعیین مرز کونیاسین- سانتونین در سازند آبدراز بر مبنای فرامینیفرها در برش چینه شناسی روستای آبدراز (شرق مشهد) (چکیده)
6380 - بررسی عوامل متمایزکننده مشارکت گروه های هدف روستایی در برنامه های آموزشی-ترویجی : مطالعه موردی گندمکاران شهرستان مشهد (چکیده)
6381 - ارائه الگوی کشت محصولات باغی با استفاده از شاخص مزیت نسبی و مقایسه آن با وضعیت موجود ( مطالعه موردی شهرستان های استان خراسان رضوی (چکیده)
6382 - فرایند تعامل بین بخش صنعت و کشاورزی در ایران (چکیده)
6383 - جوابهای سالیتونی در پلاسماهای مغناطیسی یون- الکترون - پوزیترون (چکیده)
6384 - بررسی و پیش بینی بارندگی سالانه و تخمین تغذیه ناشی از بارندگی به مخازن آب های زیر زمینی دشت تایباد (چکیده)
6385 - مدریت ریسک خشکسالی در جهت استفاده پایدار از منابع کشاورزی در استان گلستان (چکیده)
6386 - تحلیل اقتصادی تولید و بازاریابی زیره سبز ( مطالعه موردی شهرستان سبزوار) (چکیده)
6387 - بررسی میزان رضایمندی بیمه گذاران از عملکرد صندوق بیمه کشاورزی در استان خراسان رضوی (چکیده)
6388 - مشاهدات درمانگاهی - آسیب شناختی از رخداد فلجی کنه زاد Tick paralysisدر یک گله گوسفند عشایری در استان فارس (چکیده)
6389 - الگوی قیمت‏گذاری علف‏کش‏های همسو با محیط‏زیست و کشاورزی پایدار در استان خراسان رضوی (چکیده)
6390 - ارتباط و هماهنگی بین عاملها در سیستم های چند عاملی با استفاده از ساختار عصبی خود سازمانده و الگوریتم ژنتیک (چکیده)
6391 - بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر رضایت زناشویی و احساس مثبت زوجین دارای روابط خارج از زناشویی (چکیده)
6392 - سالیتونها و برگشت FPU (چکیده)
6393 - ارزیابی کارآیی علفکش های ایمازاتاپیر، اکسی فلورفن، ترفلان، پندیمتالین، و وجین دستی روی عملکرد نخود رقم ILC482 در منطقه مشهد (چکیده)
6394 - مطالعه پاسخ علفهای هرز سوروف و گاو پنبه به علفکشهای گلایفوسیت و نیکوسولفورون در شرایط گلخانه (چکیده)
6395 - ارزیابی مقاومت به علفکش کلودینافوپ پروپارژیل در توده های یولاف وحشی (Avena ludovici ana Dur.) مزارع گندم استان خوزستان (چکیده)
6396 - اثر میدان مغناطیسی و مویان فریگیت در کارآیی علف کش شوالیه در کنترل یولاف وحشی (چکیده)
6397 - تاثیر زاویه تماس در برخورد قطره با سطح جامد (چکیده)
6398 - عشق گمشده روان شناسان (چکیده)
6399 - مطالعه میکروبایواستراتیگرافی و میکروفاسیس سازند تیرگان در برش چمن بید (چکیده)
6400 - فرامینیفرهای بنتیک شاخص کرتاسه پسین در شمال غرب نهبندان (چکیده)
6401 - سلسله مراتب وجود در برخی آثار ادب عرفانی فارسی (تا سده 9 ق) (چکیده)
6402 - بررسی نهشته های کرتاسه بالایی در بلوک لوت و معرفی سازند بصیران (چکیده)
6403 - تفسیر محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته های نئوژن شرق کپه داغ (چکیده)
6404 - تبادل آب سطحی و آب زیرزمینی و چگونگی اندازه گیری نشت آب (چکیده)
6405 - ارزش‎گذاری ویژگی‏های مختلف آلودگی هوا در مشهد (چکیده)
6406 - مطالعه اثر کاتالیست ، زمان رشد و مواد فعال سطحی بر روی مشخصات پلیمر معدنی سیلیکا (چکیده)
6407 - تاثیر تاریخ کاشت و تراکم لوبیا (Phaseolus vulgaris) بر سرعت رشد علفهای هرز و عملکرد لوبیا در جمعیت طبیعی علفهای هر (چکیده)
6408 - بررسی عوامل موثر بر جذب سطحی جیوه از فاز مایع توسط جاذب های کربنی (چکیده)
6409 - بررسی مقایسه ای بهره وری در کارگاههای بزرگ صنعتی کشور (چکیده)
6410 - تاثیر زیر ساخت های حمل و نقل زمینی بر حجم تجارت بین المناطق ایران با کشورهای اکو (چکیده)
6411 - شناخت مزیت های نسبی ارزش افزوده ای آموزش دولتی و خصوصی منطقه خراسان و تحلیل مقایسه ای با سایر استان های کشور (چکیده)
6412 - سنجش رضایت مندی از فعالیت شرکت های تعاونی مرزنشینان خراسان رضوی (چکیده)
6413 - فرهنگ و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی (چکیده)
6414 - تاثیرات جهانی شدن بر اقتصاد ایران (چکیده)
6415 - کنترل ربات موازی 3-PRR با استفاده از روش گشتاور محاسبه شده (چکیده)
6416 - تحلیل سینماتیک معکوس و مستقیم یک روبات موازی صفحه ای جدید برای استفاده در فرز CNC پنج محوره با ساختاری ترکیبی (چکیده)
6417 - دیوار حائل ایجاد شده با استفاده ار روش های nailing و Anchor (چکیده)
6418 - طراحی و شبیه سازی ربات دو پای 14 درجه آزادی با توجه به منحنی آماری حرکت انسان (چکیده)
6419 - تحلیل دینامیک مستقیم ربات موازی صفحهای PRR با استفاده از روش متعامد تکمیلی طبیعی (چکیده)
6420 - ارائه راهکارهای مختلف جهت افزایش عمر لاینر و جلوگیری از سوختگی آن (چکیده)
6421 - بررسی خصوصیات نفوذپذیری و تزریق پذیری سد گلمندره (چکیده)
6422 - بررسی زمین شناسی مهندسی و تغییرات عدد SPT در مسیر خط دو قطار شهری مشهد (چکیده)
6423 - بررسی تغییرات نفوذپذیری در ساختگاه سد قره تیکان (چکیده)
6424 - یک روش بسته‌ای ترتیبی برای شبیه‌سازی دیاگرام جریانی واحد آب‌زدایی در حالت پایا در یک پالایشگاه گاز صنعتی (چکیده)
6425 - کاربردهای جدید گوگرد (چکیده)
6426 - شبیه سازی حلقه تولید متانول مجتمع پتروشیمی شیراز (چکیده)
6427 - حل عددی جریان در رگهای خمیده S شکل (چکیده)
6428 - تاثیر متقابل توسعه پایدار اقتصادی و فرهنگی در کشور (چکیده)
6429 - اثر کنترل فساد مالی بر رشد اقتصادی (چکیده)
6430 - نمایش جامع درختی فناوری نانو جهت اهداف اولویت یابی- بخش دوم: پیشنهاد هسته‌های اصلی توسعه فناوری نانو (چکیده)
6431 - نمایش جامع درختی فناوری نانو جهت اهداف اولویت یابی- بخش اول: تدوین درخت فناوری نانو (چکیده)
6432 - تعیین سطح توسعه یافتگی نواحی شهر مشهد (چکیده)
6433 - طراحی ساخت وارزیابی ماشین پوست کن پسته (چکیده)
6434 - پیش بینی عملکرد نیشکر و واردات شکر در ایران با استفاده از مدل ARIMA و شبکه های عصبی (چکیده)
6435 - استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایران: I: مفاهیم، اصول و اهداف تولیدات زیستی و استانداردهای تولید محصولات زراعی و باغی (چکیده)
6436 - استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایران: II: اصول، اهداف و استانداردهای تولید محصولات زیستی دامی و فرآورده‌های غذایی (چکیده)
6437 - مطالعه کورتکس اووئیدهای آهندار سازند شیشتو و بررسی نقش فعالیتهای میکروبی در تشکیل آنها (چکیده)
6438 - مطالعه ماکروفسیلهای سازند سرچشمه در برش انجیربلاغ (شمال شرق مشهد) (چکیده)
6439 - معرفی فرامینیفرهای تریاس پسین سازند نایبند در شمال باختری فردوس (چکیده)
6440 - معرفی فسیلهای میکروپروبلماتیک تریاس پسین در شمال باختری فردوس (چکیده)
6441 - زیست چینه نگاری سازند آب تلخ در برش حمام قلعه بر اساس میکروفیسلهای پلانکتونیک (چکیده)
6442 - زیست چینه نگاری نهشته های کرتاسه پسین در برش حمام قلعه بر اساس اینوسرامیدها (چکیده)
6443 - مطالعه زیست چینه ای کرتاسه پسین با تکیه بر خارپوستان در شرق حوضه کپه داغ (چکیده)
6444 - میکروپالئونتولوژی و ریزرخساره های سازند چهل کمان در کوه بابا کمال (کلات نادری)، حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
6445 - بررسی زیست چینه ای و میکروفاسیس رسوبات کرتاسه پیشین در جنوب گناباد (چکیده)
6446 - مطالعه مرجانهای سرپوخووین در برش زلدو (کوههای ازبک کوه، خاور ایران مرکزی) (چکیده)
6447 - اولین گزارش از ایکنوجنس ریزوکورالیوم، حوضه کپه داغ خاوری (چکیده)
6448 - یافته های جدید در مورد نقش سلنیوم در افزایش میزان جذب ایمنوگلوبولین جی (IGg) در آغوز مصرفی توسط گوساله ها (چکیده)
6449 - بهسازی زمین با استفاده از روش زهکشی (مطالعه موردی : روستای فخران) (چکیده)
6450 - نقش و اهمیت فلسفه در حفظ تنوع زیستی (چکیده)
6451 - امکان سنجی تشکیل تعاونیهای مشاوره برای توانمندسازی تعاونیهای تولید استان خراسان رضوی (چکیده)
6452 - بررسی عوامل موثربربیمه دامداری ها (چکیده)
6453 - بررسی نگرش کشاورزان نسبت به بیمه انگور (چکیده)
6454 - بررسی تأثیر بیمه و خدمات ترویجی بر توزیع درآمد باغداران (چکیده)
6455 - گره زایی، تثبیت نیتروژن و خصوصیات رشدی گیاه نخود تحت تأثیر علفکش متریبیوزین (چکیده)
6456 - اثر آفتابدهی و مالچ کاه جو بر تراکم و زیست توده علفهای هرز (چکیده)
6457 - استفاده از آنتی ژنهای پیکری و ترشحی فاسیولاهپاتیکا در تشخیص بیماری فاسیولوز در گوسفند با روش الایزا (چکیده)
6458 - بهبود عملکرد بهینه سازی سازه ها با استفاده از عملگر های الگوریتم ژنتیک (چکیده)
6459 - بهینه سازی صفحه سوراخدار جهت افزایش عمر خستگی با استفاده از روش رشد سازگار بیولوژیکی (چکیده)
6460 - بررسی مقایسه ای مدل های ریاضی در علوم پزشکی مطالعه موضوعی (چکیده)
6461 - کاربرد منطق فازی در پزشکی و علم تغذیه (چکیده)
6462 - انواع مدلهای کنترلی ریاضی برای کنترل بیماری دیابت نوع 2 (چکیده)
6463 - تعیین همزمان نقشه تضعیف و اکتیویته در تصویربرداری spect بر مبنای بهینه سازی (چکیده)
6464 - تخمین نرخ تبدیل آلودگی ویروس HIV به بیماری ایدز با استفاده از کنترل فازی (چکیده)
6465 - بررسی مدل ریاضی کنترل رشد تومور با روش ایمنی درمانی (چکیده)
6466 - کنترل بهینه بیماری HIV (چکیده)
6467 - معرفی یکی از مشتقات تریازول به نام ....به عنوان بازدارنده جدید فولادهای کم کربن در محیط اسیدی (چکیده)
6468 - برهان حدوث در مغرب زمین (چکیده)
6469 - الرممنتقیه فی اثار جبران وسبهری (چکیده)
6470 - بررسی میزان کاربرد برخی فن آوری های مدیریت مالی در شرکتهای تحت پوشش دولت (چکیده)
6471 - نقدی بر شناخت مفسران قرآن کریم از آیین تعمید مسیحیان (چکیده)
6472 - محاسبه نظری ساختار الکترونی و چگالی حالتها در بلور تیتانات باریم (چکیده)
6473 - اثر مخمر ساکارومایسز سرویسیا بر جمعیت باکتریایی شکمبه و عملکرد گوساله های ماده هلشتین (چکیده)
6474 - تأثیر آسیاب کردن و حرارت دادن پنبه دانه بر تولید و ترکیبات شیر... (چکیده)
6475 - اثر دو سطح کربوهیدرات غیر فیبر همراه با چربی و بدون چربی روی عملکرد گاوهای شیری هلشتین (چکیده)
6476 - نگرشی بر گله های ارگانیک گاوشیری و نقش دامپزشکی در تولید شیر ارگانیک (چکیده)
6477 - نگرشی بر وضعیت غذا در قرن بیست و یکم (چکیده)
6478 - نظریه پردازی در سیاست های زمامدارانه در ایران (چکیده)
6479 - فولکلور و سبک هندی (فولکلور در شعر صائب تبریزی) (چکیده)
6480 - تأویل حکایت دو زاهد از تاریخ بیهقی براساس نظریة ژک لکان (چکیده)
6481 - مقایسه مثلث عشق در مرگ شاه آرترو خسرو و شیرین (چکیده)
6482 - آب در شعر خاقانی (چکیده)
6483 - پیوند نمادین زن و آب در شاهنامه (چکیده)
6484 - تیرگان و آبریزگان (چکیده)
6485 - بررسی علل تغییرات سختی و ریزساختار در سطح مقطع توپی چرخ خودرو ازجنسفولاد میکروآلیاژ (چکیده)
6486 - روش تفسیری محمد جواد مغنیه (چکیده)
6487 - تحلیل تصویر دریا (چکیده)
6488 - تأثیر سطوح مختلف شوری بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان برگ وخصوصیات فیزیولوژیک گیاه کنجد(Sesamum indicum L.) (چکیده)
6489 - بررسی اثرهورمون های جیبرلین، بنزیل آدنین و زآتین و درجه حرارت بر شکست خواب ریز غده سیب زمینی (چکیده)
6490 - تاثیر یک مخلوط آنزیمی تجاری بر تجزیه پذیری و تولید گاز یونجه خشک و عملکرد گاوهای شیری در مرحله اول شیردهی (چکیده)
6491 - تأثیر اندازه ذرات یونجه و دانه جو بر فعالیت جویدن، pH شکمبه و تولید و ترکیب شیر گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
6492 - اثر تزریق شیردانی روغن تخم پنبه یا نشاسته گندم بر عملکرد بزهای شیرده سانن (چکیده)
6493 - غنی سازی شیر گاو با ید به روش استفاده از مکمل به منظور تأمین نیاز انسان (چکیده)
6494 - بررسی اهمیت مازاد انرژی مصرفی در برنامه‌های اصلاح نژاد گاوهای شیری (چکیده)
6495 - بررسی اهمیت بازده خالص انرژی در برنامه‌های اصلاح نژادی گاوهای شیری هلشتاین (چکیده)
6496 - اثر تغذیه ای کولین بر عملکرد تولیدی و برخی فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین شیرده (چکیده)
6497 - اثر مدیریت تغذیه بر فراسنجه های تخمیر در شکمبه، متابولیتهای خون، تیپ و رشد در گوساله های ماده هلشتاین (چکیده)
6498 - اثر فرم فیزیکی خوراک بر برخی پارامترهای رشد و متابولیتهای خونی گوساله های شیری (چکیده)
6499 - اثر پلت کردن خوراک شروع کننده بر روی عملکرد و برخی فراسنجه های خونی گوساله های شیری (چکیده)
6500 - اثر مصرف فرآورده فرعی پسته بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی، فعالیت نشخوار و عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی (چکیده)
6501 - بررسی تزریق شیردانی یا روغن پالم تخم پنبه با کازئین بر عملکرد شیردهی بزهای سانن (چکیده)
6502 - تأثیر شکل فیزیکی جیره بر سن از شیرگیری، مصرف ماده خشک و متابولیتهای پلاسمای خون گوساله های شیری (چکیده)
6503 - نقش راهبردی رود نیل در همگرایی و واگرایی کشورها (چکیده)
6504 - آب و ارزشهای سیاسی آن (چکیده)
6505 - اثر تنش شوری بر مولفه های جوانه زنی چهار رقم گیاه دارویی بابونه (Matricaria recutita L.) (چکیده)
6506 - کاربرد ریبوفلاوین بعنوان القا کننده مقاومت در برنج (چکیده)
6507 - بررسی عملکرد پروژه های آبخیزداری (مطالعه موردی : حوزه آبخیز کلیدر) (چکیده)
6508 - مقایسه تفسیر شکاکانه با تفسیر طبیعت گرایانه از فلسفه هیوم (چکیده)
6509 - تبیین غایت شناختی در زیست شناسی ارسطو (چکیده)
6510 - یکپارچگی در اندیشه و فرایند پژوهش نگاهی فلسفی و منطقی (چکیده)
6511 - بررسی پایداری نانوهیدروکسی آپاتیت تولید شده به روش رسوبی تحت شرایط استریل (چکیده)
6512 - مطالعات فردوسی شناسی در دانشگاه فردوسی (چکیده)
6513 - مدل سازی آزمایشگاهی شکست هیدرولیکی سد با در نظر گرفتن اثر سیلاب های ناگهانی (چکیده)
6514 - مدل سازی آزمایشگاهی و عددی الگوی جریان در سرریزهای تاج دایره ای (چکیده)
6515 - بررسی گذردهی جریان در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل (چکیده)
6516 - حبسیه‌های فارسی و عربی در ترازوی ادبیات تطبیقی (چکیده)
6517 - ارزیابی اقتصادی و بررسی منافع حاصل از احداث راه‌های جدید ترانزیتی (مطالعه موردی پروژه سربیشه به بازارچه مرزی میل 78 کشور) (چکیده)
6518 - بررسی میزان باروری اووسایت های آلوده به بیوتایپ های Cythopathic وNon-cythopathic ویروس Bovine Viral Diarrhoea و میزان چسبندگیاسپرماتوزوا بر روی Zona Pellucida در شرائط In Vitro Fertilization (چکیده)
6519 - حروف مقطعه از منظر قرآن شناسان غربی (چکیده)
6520 - روابط بین قومی و تاثیرآن بر هویت اقوام درایران (چکیده)
6521 - مقایسه تاثیر برخی راهکارهای مدیریتی درکنترل علفهای هرز سیب زمینی با تاکید برمدیریت تلفیقی (چکیده)
6522 - بیماری بلایت باکتریایی پسته در ایران (چکیده)
6523 - ردیابی ویروس خاکزاد چغندر قند در مزارع استان خراسان رضوی بااستفاده از روشهای سرولوژیکی و مولکولی (چکیده)
6524 - پایش خشکسالی با استفاده از شاخص بارندگی و تبخیرو تعرق استاندارد شده (SEPI)، توسعه یافته براساس منطق فازی (چکیده)
6525 - آیین روضه خوانی و نقش آن در تحریف حادثه کربلا (چکیده)
6526 - ارزیابی کارآیی سوسک سبز لاک پشتی(Cassida rubiginosa) در کنترل بیولوژیکی علف هرز خارلته (Cirsium arvense) در شیروان (چکیده)
6527 - بررسی اثر آللوپاتیکی اکالیپتوس(Eucalyptus globules Labill) بر جوانه زنی و رشد علف هرز دائمی(Cynodon dactylon (L.) Pers) در شرایط گلدانی و آزمایشگاهی (چکیده)
6528 - مطالعه اقتصادی روی هزینه های اجرای سدهای لاستیکی و بررسی مشکلات و مزایای بکارگیری آن در مناطق شمالی ایران (چکیده)
6529 - بررسی رابطه عزت نفس مدیران زن و اثربخشی آنان در مدارس منطقه چناران در سال تحصیلی 85-1384 (چکیده)
6530 - ترجمه افعال دو مفعولی و سه مفعولی عربی در فارسی (چکیده)
6531 - ویروس لکه زرد زنبق (IYSV) یک بیماری جدید ویروسی پیازدر ایران (چکیده)
6532 - بررسی اثرات نشست زمین بر گسیختگی لوله های جدار چاههای آب در دشت مشهد و ارائه راهکارهای مناسب (چکیده)
6533 - بررسی تطبیقی کیفیت نمایه سازی و رتبه بندی اشیاء محتوایی حاوی عناصر فراداده ای هسته دوبلین و مارک 21 توسط موتورهای کاوش عمومی (چکیده)
6534 - اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر خصوصیات مورفولوژیک و درصد اسانس گیاه داروئی زنیان (Trachyspermum ammi (Linn). Sprague) (چکیده)
6535 - گزارش درمانگاهی یک مورد ازدیاد حساسیت جلدی بدنبال واکسیناسیون تب برفکی در تلیسه (چکیده)
6536 - تحلیل جغرافیایی وضعیت باروری در استان خراسان رضوی (چکیده)
6537 - تأثیر شکل فیزیکی جیره بر عملکرد و پارامترهای شکمبه گوساله های براون سوئیس (چکیده)
6538 - ترکیب شیمیایی و مقدار ناپدید شدن شکمبه ای اجزای مختلف محصولات فرعی پسته (چکیده)
6539 - تأثیر تفاله خشک مرکبات به جای جو بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین (چکیده)
6540 - تأثیر تفاله گوجه فرنگی بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
6541 - اثر استفاده از سود و آنزیم بر هضم پذیری باگاس، پیت خام و پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار تحت فشار (چکیده)
6542 - ترکیب شیمیایی و تجزیه پذیری شکمبه ای پیت خام و عمل آوری شده با بخار تحت فشار (چکیده)
6543 - اندازه گیری ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم آزمایشگاهی محصولات فرعی ارقام مختلف پسته (چکیده)
6544 - اثر پیت عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار به عنوان جزئی از جیره بر عملکرد بزهای سانن شیرده (چکیده)
6545 - ساخت پوشش نوین ضخیم پایه پلیمری با استفاده از چسب سیانواکریلات و تعیین خواص مکانیکی و حرارتی آن (چکیده)
6546 - بررسی سطوح ادراکی و عوامل موفقیت انتخاب شغل دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های مشهد (چکیده)
6547 - بررسی رفتار خمشی نمونه های استوانه ای با استفاده از روش اجزای محدود (چکیده)
6548 - مقاوم سازی دیوارهای بتنی یکطرفه با ورق های FRP در برابر بار انفجاری عمود بر دیوار (چکیده)
6549 - تاثیر میکروسیلیس بر مقاومت فشاری و روند رشد آن در ملات‌های سیمانی (چکیده)
6550 - بررسی تأثیر کربنات کلسیم ته‌نشین شده بر ویژگی‌های بتن و ملات ماسه و سیمان (چکیده)
6551 - رابطه کاهیدگی طیف پاسخ شتاب در ایران (چکیده)
6552 - تجارت سیار، جلوه ای از فناوری ارتباطات (چکیده)
6553 - بررسی تاثیر روش های مختلف خشک کردن (طبیعی، آون و میکروویو) بر زمان خشک کردن، درصد و اجزای اسانس گیاه دارویی مرزه( Satureja hortensis) (چکیده)
6554 - بررسی تاثیر شکل و ابعاد بر رفتار جداسازهای لاستیکی (چکیده)
6555 - بهسازی لرزه ای پلها از طریق اصلاح پاسخ توسط مهاربندهای تسلیم شونده (چکیده)
6556 - بررسی خطرات ناشی از شکست سد طرق (چکیده)
6557 - بررسی تاثیر پذیری مدل های تحلیل آزمایشهای پمپاژ از برخی فرضیات اعمالی در آنها (چکیده)
6558 - استنباط حکم ساب النبی صلی الله علیه واله وسلم از ابعاد سه گانه سنت (چکیده)
6559 - بررسی و تعیین نیازهای آموزشی پژوهشگران بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی و ارائه راهکارهای مناسب (چکیده)
6560 - بررسی وضعیت موجود و آسیب شناسی آموزش زبان انگلیسی در مهد کودک ها (چکیده)
6561 - تعیین میزان آلودگی لاشه طیور گوشتی به باکتریهای شاخص در مراحل مختلف خط کشتار در شهرستان مشهد (چکیده)
6562 - بررسی رگه¬های رمانتی¬سیسم در افسانه¬ی نیما یوشیج و المساء خلیل مطران (چکیده)
6563 - ارزیابی ماکروسکوپیک تاثیر ماده زردچوبه بر روند التیام زخم های تمام ضخامت پوست در موش سوری (چکیده)
6564 - گزارش یک مورد کلیه ی نابجا به همراه آترزی کولون، مقعد و فرج در یک راس گوساله هولشتاین (چکیده)
6565 - یک مورد استفراغ مکرر ناشی از جسم خارجی غیر متنفذه در تلیسه (چکیده)
6566 - نهاد خانواده در جامعه ی دینی (چکیده)
6567 - مطالعه مورد- شاهدی جهت شناسایی عوامل بیماریزای روده ای مرتبط با اسهال گوساله های نوزاد در برخی از گاوداری های صنعتی شیری مشهد (چکیده)
6568 - مدلسازی مهاربندهای کمانش ناپذیر به کمک برنامه اجزاء محدود (چکیده)
6569 - کاهش پاسخ لرزه ای سازه توسط چند و یک میراگر جرمی غیر فعال (چکیده)
6570 - بررسی گفتمان تبلیغات انتخاباتی نمایندگان تربت حیدریه در مجلس هشتم (چکیده)
6571 - تح