مجلات الکترونیکی تمام متن | پایگاه های اطلاعاتی کتابشناختی(چکیده) |منابع الکترونیکی

لیست تعدادی از پایگاه های علمی به همراه فایل راهنمای ان در زیر اورده شده است. برای دانلود مقاله از این پایگاه ها و یا تهیه پسورد پایگاه های علمی زیر، به سرویس دانلود مقاله  ، و سرویس پسورد دانشگاه ها و سایتهای علمی رجوع کنید.

   
Type: E-journal

Format: Full text

Archive Access:1998-current

Subject Coverage: Agricultural & Biological Sciences, Art & Humanities, Computer Sciences, Chemistry ...  All Sciences 

more 

          

                           Academic Search Premier                                          Business SourcePremier                                    Professional Development Collection

   

Type: Database

Format: Full text / Image

:Archive Access

Subject Coverage:Arts, Literature, Social science, Science, Technology, Medicine

More

   

Type: E-journal

Format: Full text

Archive Access:1996-current

Subject Coverage:

Agriculture, Science&Technology, Chemistry, Physics, Mathematics, Business& Management, Economic, Psychology, Social Science& Humanities

more

    Type: E-journal

Format: Full text

Archive Access:1997-current

Subject Coverage: Architecture & Design, Behavioral Science, Biomedical & Life Sciences, Business & Economics, Chemistry & Material Science,...

more 

 
   

Type: Database

Format: Full text

Archive Access: 1988(some articles from1913)Subject Coverage: Electrical and Electronics,engineering,Telecommunications and other Technical fields

more

 

Type: E-journal

Format: Full text

Archive Access:1996-current

Subject Coverage: Life Sciences, Mathematics & Physical Sciences, Medicine, Social Sciences, Humanities, and Law

more

 

   

Type: Database

Format: Full text / Image

:Archive Access

Subject Coverage: computing, digital libraries

 more

   

Type: E-journal

Format: Full text / Image

Archive Access: current

Subject Coverage: Civil Engineering

more

 
   

Type: E-journal

Format: Full text / Image

Archive Access:

Subject Coverage: Mechanical Engineering

more

 
   

Type: E-journal

Format: Full text / Image

:Archive Access

Subject Coverage: Chemistry, Biochemistry, Nano, Molecular Biology, Organic Chemistry, Polymer, Food Science and Technology, Chemical Engineering, Environmental Studies, Macromolecular Science, Drug Discovery, Organometallic

more

Type: E-journal

Format: Full text 

:Archive Access

Subject coverage: Physics

more

 
   

Type: E-journal

Format: Full text 

:Archive Access

Subject coverage: Physics

 

more

 

 
 
   

Type: E-journal

Format: Full text 

:Archive Access

Subject coverage: Physics

more

 
     Type: Database

Format: Full text / Image

Archive Access:

Subject coverage: Physics 

 

more
 
   

Type: E-journal

Format: Full text / Image

Archive Access: 1994 - current

Subject Coverage: Management, HRM,  Marketing, Librarianship, Mechanical Engineering

Electronic & Electrical Engineering

more

 
      Type: E-journal

Format: Full text

Archive Access

Subject Coverage:

 more

  
   

Type: Database

Format: Full text / Image

Archive Access:

Subject Coverage:

more

 
   

Type: Database

Format: Full text / Image

:Archive Access

Subject Coverage:

more

     

Type: E-journal

Format: Full text 

:Archive Access

Subject coverage:

more

 

اين پايگاه ها موتورهاي جستجوي علمي هستند كه جهت سرچ و بازيابي اوليه و انجام يك جستجوي علمي طراحي شده اند و براي دريافت اطلاعات پايه از منبع مورد نظر مي باشند كه اين اطلاعات عبارتند از : اطلاعات كتابشناختي ، چكيده مقاله مورد نظر ، نام نويسنده ، سال انتشار ، شماره و جلد ژورنال و اطلاعات استنادي....

 User Guide

Journal List

 

Description

Database

 

Type: Citation & Journal Database

Format: Abstract / full text

Archive Access: 1970 - current

Subject Coverage: All Sciences

more

 

ISI) 200 TOP WORLD UNIVERSITIES

  

JCR  2005  2006  2007 2008 2009

 

   

Type: Database

Format: Abstract

Archive Access: 1996 - current

Subject Coverage: Life Sciences, Health Sciences, Engineering, Physical Sciences and

Social Science

more

   

 

Type: Database

Format: Abstract

Archive Access:

 Subject Coverage:: mathematics, computer science, statistics, econometrics, and applications in areas such as physics, engineering, biology, and information systems

 شامل منابع الکترونیکی (مجلات و چکیده ها) است که به طور موقت و در دوره زمانی معینی که اعلام می گردد،قابل دسترسی می باشد.

 User guide

 Description

 Database

 
Type: E-journal

Format: Full text / Image

Archive Access:various

Subject Coverage: Chemistry,Biochemistry, Nano, Molecular...

more

Type: database

Format: Full text / Image

Archive Access: various

Subject Coverage: Civil Engineering

more

 
 

Type: database

Format: Abstract

Archive Access: various

Subject Coverage: Chemical reactions-Databases; Chemistry, Inorganic-Databases; Chemistry...

more

 
 

 Type: E-book                                              Format: Full text / image                   Archive Access:various                         expire date: 2010/12/31   

 

 Type: E-journal                               Format: Full text / image                   Archive Access:various                         expire date: 2010/12/31   

 

 Type: E-journal                              Format: Full text / image                   Archive Access:various                            expire date: 2010/12/31    

 
 

Site Map | Printable View | دانلود کتاب مقاله پایان نامه | تهیه استاندارد | پسورد دانشگاه |© شرکت هوشمند رایانه طاها

بررسي درصد تشابه مقاله
خرید اکانت uptodate
تبادل لینک رایگان

لینک دوستان ( نحوه ی تبادل لینک و مشاهده سایر لینک ها )