پسورد دانشگاه ها

برای دریافت پسورد دانشگاه های زیر با ایمیل Password@DownloadPaper.ir  تماس بگیرید.

Name        URL
Arizona State University        http://login.ezproxy1.lib.asu.edu/login?url=$@
Australian National University        http://virtual.anu.edu.au/login?url=$@
Bar-Ilan University (and other OpenAthens/MyAthens users)        http://proxy1.athensams.net/login?url=$@
Bard College        http://ezprox.bard.edu:2048/login?url=$@
Boston University Charles River Campus        http://ezpcrc.bu.edu/login?URL=$@
Boston University, Medical Campus        http://ezproxy.bu.edu/login?URL=$@
Brigham Young University        https://www.lib.byu.edu/cgi-bin/remoteauth.pl?url=$@
Brown University        https://revproxy.brown.edu/login?url=$@
Charles Sturt University        http://ezproxy.csu.edu.au/login?url=$@
Columbia University        http://ezproxy.cul.columbia.edu/login?url=$@
Cornell University        http://encompass.library.cornell ... y_standard&url=$@
Deakin University        http://ezproxy.deakin.edu.au/login?url=$@
Drexel University        http://www.library.drexel.edu/cgi-bin/r.cgi?url=$@
Duke University        http://proxy.lib.duke.edu:2048/login?url=$@
Durham University        http://ezphost.dur.ac.uk/login?url=$@
Emory University        https://proxy.library.emory.edu/login?url=$@
Florida State        https://login.proxy.lib.fsu.edu/login?url=$@
Georgia Tech        http://www.library.gatech.edu:2048/login?url=$@
Harvard        http://ezp1.harvard.edu/login?url=$@
Heriot-Watt University        http://ezproxy1.hw.ac.uk:2048/login?url=$@
Hong Kong Polytechnic University        http://ezproxy.lb.polyu.edu.hk/login?url=$@
Houston Academy of Medicine - Texas Medical Center        http://ezproxyhost.library.tmc.edu/login?url=$@
Huddersfield University        http://librouter.hud.ac.uk/login?url=$@
Khalifa University of Science, Technology, and Research        http://ezproxy.kustar.ac.ae:2048/login?url=$@
Louisiana State University        http://www.lib.lsu.edu/apps/onoffcampus.php?url=$@
MIT        https://libproxy.mit.edu/cgi-bin/ezpauth?url=$@
Maastricht University        http://ezproxy.ub.unimaas.nl/login?url=$@
Macquarie University        https://simsrad.net.ocs.mq.edu.au/login?qurl=$@
Michigan State University        http://web.lexisnexis.com.proxy1.cl.msu.edu/url=$@
Monash University        http://ezproxy.lib.monash.edu.au/login?url=$@
Mt. Sinai School of Medicine (NYU)        http://eresources.library.mssm.edu:2048/login?url=$@
Netherlands Institute of Ecology (NIOO-KNAW)        http://ezproxy.nioo.knaw.nl/login?url=$@
New York University (NYU)        https://ezproxy.library.nyu.edu/login?url=$@
Northwestern University        https://sesame.library.northwest ... ssoEzpCheck.pl?url=$@
Ohio State        http://proxy.lib.ohio-state.edu/login?url=$@
Purdue University        https://login.ezproxy.lib.purdue.edu/login?url=$@
Queen's University        http://proxy.queensu.ca/login?url=$@
RIT        http://ezproxy.rit.edu/login?url=$@
Rice University        https://login.ezproxy.rice.edu/login?url=$@
SHIRP Database        http://www.shirp.ca/doproxy?url=$@
Sam Houston State University        http://login.ezproxy.shsu.edu/login?url=$@
Swinburne University        http://ezproxy.lib.swin.edu.au/login?url=$@
Syracuse University        https://login.libezproxy2.syr.edu/login?url=$@
Texas A&M        http://ezproxy.tamu.edu:2048/login?url=$@
The University of Sheffield        http://eresources.shef.ac.uk/login?url=%@
The University of Texas at Austin        http://ezproxy.lib.utexas.edu/login?url=$@
Tufts University        http://www.library.tufts.edu/ezproxy/exproxy.asp?LOCATION=$@
UT Health Center San Antonio        http://libproxy.uthscsa.edu/login?url=$@
Umea University        http://proxy.ub.umu.se/login?url=$@
Universidad Nacional Autónoma de México Campus Morelos        https://biblioteca.ibt.unam.mx:8080/login?url=$@
Universiti Sains Malaysia        https://ezproxy.usm.my/login?url=$@
University College London        https://libproxy.ucl.ac.uk/login?url=$@
University of Alberta        http://login.ezproxy.library.ualberta.ca/login?url=$@
University of Auckland        http://ezproxy.auckland.ac.nz/login?url=$@
University of British Columbia        http://ezproxy.library.ubc.ca/login?url=$@
University of Central Florida        http://login.ezproxy.lib.ucf.edu/login?url=$@
University of Groningen        https://login.proxy-ub.rug.nl/login?url=$@
University of Guelph        http://subzero.lib.uoguelph.ca/login?url=$@
University of Houston        http://ezproxy.lib.uh.edu/login?url=$@
University of Illinois at Chicago        http://proxy.cc.uic.edu/login?url=$@
University of Indiaia        http://ezproxy.lib.indiana.edu/login?url=$@
University of Kentucky        http://ezproxy.uky.edu/login?url=$@
University of Manitoba        http://proxy2.lib.umanitoba.ca/login?url=$@
University of Maryland, College Park        http://proxy-um.researchport.umd.edu/login?url=$@
University of Massachusetts Boston        http://ezproxy.lib.umb.edu/login?url=$@
University of Melbourne        http://ezp.lib.unimelb.edu.au/login?url=$@
University of Minnesota        https://www.lib.umn.edu/log.phtml?url=$@
University of Ontario Institute of Technology        http://uproxy.library.dc-uoit.ca/login?url=$@
University of Otago        https://marvin.otago.ac.nz/group ... proxy_auth.php?url=$@
University of Ottawa        https://login.proxy.bib.uottawa.ca/login?url=$@
University of Pennsylvania        https://proxy.library.upenn.edu/login?url=$@
University of Queensland        http://ezproxy.library.uq.edu.au/login?url=$@
University of Saskatchewan        http://cyber.usask.ca/login?url=$@
University of South Carolina        https://pallas2.tcl.sc.edu/login?url=$@
University of South Florida        http://ezproxy.lib.usf.edu/login?url=$@
University of Sussex        http://ezproxy.sussex.ac.uk/login?url=$@
University of Sydney        http://ezproxy.library.usyd.edu.au/login?url=$@
University of Technology, Sydney        http://ezproxy.lib.uts.edu.au/login?url=$@
University of Toronto        http://myaccess.library.utoronto.ca/login?url=$@
University of Victoria        http://login.ezproxy.library.uvic.ca/login?url=$@
University of Washington        http://offcampus.lib.washington.edu/login?url=$@
University of Waterloo        http://proxy.lib.uwaterloo.ca/login?url=$@
University of Western Ontario        https://www.lib.uwo.ca/cgi-bin/ezpauthn.cgi?url=$@
University of Western Sydney        https://login.ezproxy.uws.edu.au/login?url=$@
University of Windsor        http://ezproxy.uwindsor.ca/login?url=$@
University of Wisconsin Madison        http://ezproxy.library.wisc.edu/login?url=$@
University of York        http://ezproxy.york.ac.uk/login?url=$@
Virginia Tech        https://login.ezproxy.lib.vt.edu:2443/login?qurl=$@
Western Washington University        http://ezproxy.library.wwu.edu/login?url=$@
Westminster Seminary California        http://ezproxy.wscal.edu/login?url=$@
Wilfrid Laurier University        http://libproxy.wlu.ca/login?url=$@
York University        http://ezproxy.library.yorku.ca/login?url=$@

دانلود مقاله + پسورد سایتهای علمی + دانلود کتاب و پایان نامه + تهیه استاندارد

Comments

hassti
View User Profile for hassti

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

10/04/2013

Please send me a camb uni press or journals user and pass

دهقان
View User Profile for دهقان

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

19/04/2013

با سلام من یوزر و پسورد می خوام شماره تماس بدهید

با تشکر

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

19/04/2013

برای دریافت یوزر و پسورد به سرویس پسورد دانشگاه ها  مراجعه کنید.

la.f
View User Profile for la.f

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

21/04/2013
با سلام من برای پایان نامه نیاز به پسوردبرای مقاله وژورنال دارم لطفا راهنمایی وکمک نمایید.

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

03/11/2013

با سلام من یوزر و پسورد می خوام شماره تماس بدهید

با تشکر

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

01/12/2013

gh

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

31/12/2013

thank you 

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

22/01/2014

Thanks

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

22/01/2014

Thanks

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

22/01/2014

Thanks

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

22/01/2014

Thanks

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

22/01/2014

Thanks

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

22/01/2014

Thanks

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

22/01/2014

Thanks

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

22/01/2014

Thanks

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

22/01/2014

Thanks

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

22/01/2014

Thanks

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

22/01/2014

Thanks

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

22/01/2014

Thanks

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

22/01/2014

Thanks

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

22/01/2014

thanks

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

22/01/2014

thanks

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

22/01/2014

thanks

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

22/01/2014

Thanks

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

22/01/2014

thanks

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

22/01/2014

Thanks

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

22/01/2014

thanks

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

22/01/2014

thanks

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

22/01/2014

Thanks

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

22/01/2014

Thanks

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

22/01/2014

Thanks

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

22/01/2014

Thanks

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

23/01/2014

thanks

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

23/01/2014

thanks

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

23/01/2014

thanks

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

23/01/2014

thanks

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

23/01/2014

thanks

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

23/01/2014

thanks

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

23/01/2014

thanks

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

23/01/2014

thanks

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

23/01/2014

thanks

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

23/01/2014

thanks

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

27/01/2014

thank you

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

27/01/2014

thank you

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

27/01/2014

thank you

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

27/01/2014

thank you

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

27/01/2014

thank you

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

27/01/2014

thank you

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

27/01/2014

thank you

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

27/01/2014

thank you

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

27/01/2014

thank you

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

27/01/2014

thank you

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

27/01/2014

thank you

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

27/01/2014

thank you

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

27/01/2014

thank you

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

27/01/2014

thank you

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

27/01/2014

thank you

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

27/01/2014

thank you

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

27/01/2014

thank you

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

27/01/2014

thank you

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

27/01/2014

thank you

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

27/01/2014

thank you

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

27/01/2014

thank you

 
6 + 3 =  Solve This To Prove You are a Real Person, not a SPAM script.

Site Map | Printable View | دانلود کتاب مقاله پایان نامه | تهیه استاندارد | پسورد دانشگاه |© شرکت هوشمند رایانه طاها

دانلود کتاب
پسورد دانشگاه ها
تبادل لینک رایگان

آموزش های مهندسی برق
آموزش های مهندسی صنایع
آموزش های مهندسی عمران
آموزش های مهندسی مکانیک
آموزش های مهندسی نرم افزار
آموزش های اصول مقاله نویسی
● آموزش های رایگان
● تبلیغات دیجیتال هوشمند
● استخدام در فرادرس

لینک دوستان ( نحوه ی تبادل لینک و مشاهده سایر لینک ها )