یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

پسورد دانشگاه ها

برای دریافت پسورد دانشگاه های زیر با ایمیل Password@DownloadPaper.ir  تماس بگیرید.

Name        URL
Arizona State University        http://login.ezproxy1.lib.asu.edu/login?url=$@
Australian National University        http://virtual.anu.edu.au/login?url=$@
Bar-Ilan University (and other OpenAthens/MyAthens users)        http://proxy1.athensams.net/login?url=$@
Bard College        http://ezprox.bard.edu:2048/login?url=$@
Boston University Charles River Campus        http://ezpcrc.bu.edu/login?URL=$@
Boston University, Medical Campus        http://ezproxy.bu.edu/login?URL=$@
Brigham Young University        https://www.lib.byu.edu/cgi-bin/remoteauth.pl?url=$@
Brown University        https://revproxy.brown.edu/login?url=$@
Charles Sturt University        http://ezproxy.csu.edu.au/login?url=$@
Columbia University        http://ezproxy.cul.columbia.edu/login?url=$@
Cornell University        http://encompass.library.cornell ... y_standard&url=$@
Deakin University        http://ezproxy.deakin.edu.au/login?url=$@
Drexel University        http://www.library.drexel.edu/cgi-bin/r.cgi?url=$@
Duke University        http://proxy.lib.duke.edu:2048/login?url=$@
Durham University        http://ezphost.dur.ac.uk/login?url=$@
Emory University        https://proxy.library.emory.edu/login?url=$@
Florida State        https://login.proxy.lib.fsu.edu/login?url=$@
Georgia Tech        http://www.library.gatech.edu:2048/login?url=$@
Harvard        http://ezp1.harvard.edu/login?url=$@
Heriot-Watt University        http://ezproxy1.hw.ac.uk:2048/login?url=$@
Hong Kong Polytechnic University        http://ezproxy.lb.polyu.edu.hk/login?url=$@
Houston Academy of Medicine - Texas Medical Center        http://ezproxyhost.library.tmc.edu/login?url=$@
Huddersfield University        http://librouter.hud.ac.uk/login?url=$@
Khalifa University of Science, Technology, and Research        http://ezproxy.kustar.ac.ae:2048/login?url=$@
Louisiana State University        http://www.lib.lsu.edu/apps/onoffcampus.php?url=$@
MIT        https://libproxy.mit.edu/cgi-bin/ezpauth?url=$@
Maastricht University        http://ezproxy.ub.unimaas.nl/login?url=$@
Macquarie University        https://simsrad.net.ocs.mq.edu.au/login?qurl=$@
Michigan State University        http://web.lexisnexis.com.proxy1.cl.msu.edu/url=$@
Monash University        http://ezproxy.lib.monash.edu.au/login?url=$@
Mt. Sinai School of Medicine (NYU)        http://eresources.library.mssm.edu:2048/login?url=$@
Netherlands Institute of Ecology (NIOO-KNAW)        http://ezproxy.nioo.knaw.nl/login?url=$@
New York University (NYU)        https://ezproxy.library.nyu.edu/login?url=$@
Northwestern University        https://sesame.library.northwest ... ssoEzpCheck.pl?url=$@
Ohio State        http://proxy.lib.ohio-state.edu/login?url=$@
Purdue University        https://login.ezproxy.lib.purdue.edu/login?url=$@
Queen's University        http://proxy.queensu.ca/login?url=$@
RIT        http://ezproxy.rit.edu/login?url=$@
Rice University        https://login.ezproxy.rice.edu/login?url=$@
SHIRP Database        http://www.shirp.ca/doproxy?url=$@
Sam Houston State University        http://login.ezproxy.shsu.edu/login?url=$@
Swinburne University        http://ezproxy.lib.swin.edu.au/login?url=$@
Syracuse University        https://login.libezproxy2.syr.edu/login?url=$@
Texas A&M        http://ezproxy.tamu.edu:2048/login?url=$@
The University of Sheffield        http://eresources.shef.ac.uk/login?url=%@
The University of Texas at Austin        http://ezproxy.lib.utexas.edu/login?url=$@
Tufts University        http://www.library.tufts.edu/ezproxy/exproxy.asp?LOCATION=$@
UT Health Center San Antonio        http://libproxy.uthscsa.edu/login?url=$@
Umea University        http://proxy.ub.umu.se/login?url=$@
Universidad Nacional Autónoma de México Campus Morelos        https://biblioteca.ibt.unam.mx:8080/login?url=$@
Universiti Sains Malaysia        https://ezproxy.usm.my/login?url=$@
University College London        https://libproxy.ucl.ac.uk/login?url=$@
University of Alberta        http://login.ezproxy.library.ualberta.ca/login?url=$@
University of Auckland        http://ezproxy.auckland.ac.nz/login?url=$@
University of British Columbia        http://ezproxy.library.ubc.ca/login?url=$@
University of Central Florida        http://login.ezproxy.lib.ucf.edu/login?url=$@
University of Groningen        https://login.proxy-ub.rug.nl/login?url=$@
University of Guelph        http://subzero.lib.uoguelph.ca/login?url=$@
University of Houston        http://ezproxy.lib.uh.edu/login?url=$@
University of Illinois at Chicago        http://proxy.cc.uic.edu/login?url=$@
University of Indiaia        http://ezproxy.lib.indiana.edu/login?url=$@
University of Kentucky        http://ezproxy.uky.edu/login?url=$@
University of Manitoba        http://proxy2.lib.umanitoba.ca/login?url=$@
University of Maryland, College Park        http://proxy-um.researchport.umd.edu/login?url=$@
University of Massachusetts Boston        http://ezproxy.lib.umb.edu/login?url=$@
University of Melbourne        http://ezp.lib.unimelb.edu.au/login?url=$@
University of Minnesota        https://www.lib.umn.edu/log.phtml?url=$@
University of Ontario Institute of Technology        http://uproxy.library.dc-uoit.ca/login?url=$@
University of Otago        https://marvin.otago.ac.nz/group ... proxy_auth.php?url=$@
University of Ottawa        https://login.proxy.bib.uottawa.ca/login?url=$@
University of Pennsylvania        https://proxy.library.upenn.edu/login?url=$@
University of Queensland        http://ezproxy.library.uq.edu.au/login?url=$@
University of Saskatchewan        http://cyber.usask.ca/login?url=$@
University of South Carolina        https://pallas2.tcl.sc.edu/login?url=$@
University of South Florida        http://ezproxy.lib.usf.edu/login?url=$@
University of Sussex        http://ezproxy.sussex.ac.uk/login?url=$@
University of Sydney        http://ezproxy.library.usyd.edu.au/login?url=$@
University of Technology, Sydney        http://ezproxy.lib.uts.edu.au/login?url=$@
University of Toronto        http://myaccess.library.utoronto.ca/login?url=$@
University of Victoria        http://login.ezproxy.library.uvic.ca/login?url=$@
University of Washington        http://offcampus.lib.washington.edu/login?url=$@
University of Waterloo        http://proxy.lib.uwaterloo.ca/login?url=$@
University of Western Ontario        https://www.lib.uwo.ca/cgi-bin/ezpauthn.cgi?url=$@
University of Western Sydney        https://login.ezproxy.uws.edu.au/login?url=$@
University of Windsor        http://ezproxy.uwindsor.ca/login?url=$@
University of Wisconsin Madison        http://ezproxy.library.wisc.edu/login?url=$@
University of York        http://ezproxy.york.ac.uk/login?url=$@
Virginia Tech        https://login.ezproxy.lib.vt.edu:2443/login?qurl=$@
Western Washington University        http://ezproxy.library.wwu.edu/login?url=$@
Westminster Seminary California        http://ezproxy.wscal.edu/login?url=$@
Wilfrid Laurier University        http://libproxy.wlu.ca/login?url=$@
York University        http://ezproxy.library.yorku.ca/login?url=$@

دانلود مقاله + پسورد سایتهای علمی + دانلود کتاب و پایان نامه + تهیه استاندارد

Comments

hassti
View User Profile for hassti

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

10/04/2013

Please send me a camb uni press or journals user and pass

دهقان
View User Profile for دهقان

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

19/04/2013

با سلام من یوزر و پسورد می خوام شماره تماس بدهید

با تشکر

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

19/04/2013

برای دریافت یوزر و پسورد به سرویس پسورد دانشگاه ها  مراجعه کنید.

la.f
View User Profile for la.f

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

21/04/2013
با سلام من برای پایان نامه نیاز به پسوردبرای مقاله وژورنال دارم لطفا راهنمایی وکمک نمایید.

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

03/11/2013

با سلام من یوزر و پسورد می خوام شماره تماس بدهید

با تشکر

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

01/12/2013

gh

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

31/12/2013

thank you 

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

22/01/2014

Thanks

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

22/01/2014

Thanks

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

22/01/2014

Thanks

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

22/01/2014

Thanks

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

22/01/2014

Thanks

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

22/01/2014

Thanks

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

22/01/2014

Thanks

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

22/01/2014

Thanks

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

22/01/2014

Thanks

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

22/01/2014

Thanks

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

22/01/2014

Thanks

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

22/01/2014

Thanks

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

22/01/2014

Thanks

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

22/01/2014

thanks

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

22/01/2014

thanks

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

22/01/2014

thanks

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

22/01/2014

Thanks

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

22/01/2014

thanks

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

22/01/2014

Thanks

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

22/01/2014

thanks

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

22/01/2014

thanks

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

22/01/2014

Thanks

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

22/01/2014

Thanks

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

22/01/2014

Thanks

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

22/01/2014

Thanks

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

23/01/2014

thanks

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

23/01/2014

thanks

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

23/01/2014

thanks

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

23/01/2014

thanks

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

23/01/2014

thanks

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

23/01/2014

thanks

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

23/01/2014

thanks

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

23/01/2014

thanks

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

23/01/2014

thanks

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

23/01/2014

thanks

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

27/01/2014

thank you

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

27/01/2014

thank you

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

27/01/2014

thank you

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

27/01/2014

thank you

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

27/01/2014

thank you

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

27/01/2014

thank you

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

27/01/2014

thank you

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

27/01/2014

thank you

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

27/01/2014

thank you

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

27/01/2014

thank you

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

27/01/2014

thank you

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

27/01/2014

thank you

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

27/01/2014

thank you

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

27/01/2014

thank you

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

27/01/2014

thank you

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

27/01/2014

thank you

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

27/01/2014

thank you

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

27/01/2014

thank you

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

27/01/2014

thank you

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

27/01/2014

thank you

Arizona State University
View User Profile for Arizona State University

re: یوزر و پسورد دانشگاه های معتبر برای دسترسی به مقالات

27/01/2014

thank you

 
1 + 3 =  Solve This To Prove You are a Real Person, not a SPAM script.

Site Map | Printable View | دانلود کتاب مقاله پایان نامه | تهیه استاندارد | پسورد دانشگاه |© شرکت هوشمند رایانه طاها

دانلود کتاب
پسورد دانشگاه ها
تبادل لینک رایگان

لینک دوستان ( نحوه ی تبادل لینک و مشاهده سایر لینک ها )